Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

Terranet AB: TerraNet offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad Företrädesemission av units om cirka 40 MSEK

Styrelsen i TerraNet AB ("TerraNet" eller "Bolaget") beslutade den 6
april 2020 att genomföra en nyemission av B-aktier och
teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga
aktieägare ("Företrädesemissionen"), vilket sedermera godkändes av
årsstämman den 15 maj 2020. Företrädesemissionen består av nyemission
om högst 101 005 306 nya B-aktier och högst 151 507 959
teckningsoptioner fördelat på tre serier till en teckningskurs om
0,80 SEK per unit. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom
tecknings- och garantiåtaganden och kan tillföra Bolaget högst cirka
38 MSEK före avdrag före kostnader relaterade till
Företrädesemissionen. Vid full teckning och fullt utnyttjande av
samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan
Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst
cirka 40 MSEK per serie av teckningsoptioner. Styrelsen i Bolaget har
med anledning av Företrädesemissionen, och inför teckningsperiodens
inledande, upprättat ett prospekt som idag har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets
hemsida, https://terranet.se/sv/for-investerare/.

Offentliggörande av prospekt

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det
prospekt som upprättats av Bolaget och som idag har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på
Bolagets hemsida (https://terranet.se/sv/for-investerare/) och kommer
även att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommissions hemsida
(https://www.mangold.se/aktuella-emissioner/) och Finansinspektionens
hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).
Anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida
samt på Mangold Fondkommissions hemsida.

Tidsplan

· 25 maj - 8 juni 2020 - Teckningsperiod i Företrädesemissionen
· 25 maj - 4 juni 2020 - Handel med uniträtter på Nasdaq First North
Premier Growth Market

· 11 juni 2020 - Beräknat datum för offentliggörande av utfall i
Företrädesemissionen

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till TerraNet i
samband med Företrädesemissionen.

Ansvarig part

Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom
nedanstående ansvariga persons försorg för offentliggörande vid den
tidpunkt som är angiven av TerraNets nyhetsdistributör Cision vid
publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan
kontaktas för ytterligare information.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@Terranet.se

+ 46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
Mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01
Kort om TerraNet

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar
mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys
för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV).
TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj-
och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är
noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Certified Adviser

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA
Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i
TerraNet i någon jurisdiktion, varken från TerraNet eller från någon
annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte
blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, som hänvisas till
i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget och publicerats på
Bolagets hemsida. Prospektet har granskats och godkänts av
Finansinspektionen. Varje potentiell investerare i
Företrädesemissionen rekommenderas att läsa Prospektet i sin helhet
innan ett eventuellt investeringsbeslut fattas.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller
någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering
eller distribution av denna information skulle stå i strid med
gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer
endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är
uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av
att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser",
"avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle
kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck.
De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på
olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i
dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras
att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål
för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller
utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt
från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra
att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de
förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och
varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information,
de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller
underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller
någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller
offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande
för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som
förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida
det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets
regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för
finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b)
artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,
som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder
(tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att
friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller
annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt
Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de
erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som
har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en
målmarknad bestående av icke-professionella investerare och
investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och
godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga
för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt
MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen
bör distributörer notera att: priset på TerraNets aktier eller
teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller
delar av sin investering, att TerraNets aktier och teckningsoptioner
inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller
kapitalskydd och att en investering i TerraNets aktier eller
teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.