Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Tethys Oil AB: Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 13 maj 2020 i
Stockholm för årsstämma.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret
2019 uppgående till två (2) kronor per aktie att erläggas i maj 2020.
Avstämningsdag för utdelningen är den 15 maj 2020, vilket innebär att
den sista dagen för handel i aktien inklusive rätt till utdelning är
den 13 maj 2020.

Årsstämman beslutade även om en extraordinär kapitalöverföring om tre
(3) kronor per aktie. I syfte att genomföra den extraordinära
kapitalöverföringen beslutade årsstämman att genomföra en uppdelning
av aktier (1:2), en minskning av aktiekapitalet genom indragning av
aktier och en fondemission motsvarande aktiekapitalminskningen.
Avstämningsdag för uppdelningen av aktier är den 22 maj 2020, vilket
innebär att den sista dagen för handel i aktien inklusive rätt att
erhålla inlösenaktier är den 19 maj 2020.

Till styrelsen omvaldes Rob Anderson, Alexandra Herger, Magnus Nordin,
Per Seime och Geoffrey Turbott samt valdes Klas Brand för en period
som sträcker sig till slutet av årsstämman 2021. Geoffrey Turbott
omvaldes till styrelseordförande för samma period.

Årsstämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och
styrelseordföranden, inklusive för utskottsmedlemskap, enligt
följande: (i) årligt arvode om 330 000 kronor till styrelseledamöter
(utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 700 000 kronor
till styrelseordföranden; (iii) årligt arvode om 35 000 kronor till
kommittéledamöter per kommittéuppdrag, årligt arvode om 65 000 kronor
vardera till ordförande för ersättningskommittén och ordförande för
tekniska kommittén, årligt arvode om 90 000 kronor till ordförande
för revisionskommittén såvida posten inte innehas av
styrelseordföranden då det årliga arvodet är 65 000 kronor. Det
totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till
kommittéordförandena, ska inte överstiga 360 000 kronor.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets
revisor, med den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik som
huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av
årsstämman 2021. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag avseende
antagande av en valberedningsinstruktion.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av
teckningsoptioner samt godkännande överlåtelse av teckningsoptioner.
Beslutet innebär att bolaget ska emittera högst 350 000
teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny
aktie i bolaget under tiden från och med den 13 juni 2023 till och
med den 6 oktober 2023. Teckningskursen för nya aktier ska uppgå till
ett belopp motsvarande cirka 122,50 procent av den för aktien i
bolaget på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga
betalkursen under tiden från och med den 27 april 2020 till och med
den 12 maj 2020. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst cirka 58 350
kronor. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad
personal på en global marknad för oljebolag genom att erbjuda dessa
personer att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2021 besluta om
förvärv av egna aktier. Stämman beslutade även i enlighet med
styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse
av egna aktier.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till årsstämman 2021 besluta om emission
av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse
om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid
kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med
bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för
företagsförvärv och för bolagets rörelse. Bemyndigandet är begränsat
på så sätt att styrelsen inte får besluta om emission av aktier
och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering
till aktier motsvarande mer än 10,0 procent av det totala antalet
aktier i bolaget vid emissionsbeslutet. I den mån emission sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på
marknadsmässiga villkor.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra
bolagsordningen genom att sänka den lägsta och högsta gränsen för
antalet aktier samt göra vissa andra formella ändringar.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra
en minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier som innehas
av bolaget och ökning av aktiekapitalet genom fondemission
motsvarande aktiekapitalminskningen. Avstämningsdag för inlösen av
aktierna som innehas av bolaget ska bestämmas av styrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med
kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i
Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1
miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner
fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig
oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på
Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tethys-oil-ab/r/arsstamma-i-tethys-oil,c3110410
https://mb.cision.com/Main/17744/3110410/1247139.pdf

Författare Cision News