Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

Tethys Oil AB: Finansiell uppdatering fjärde kvartalet 2019

Tethys Oil offentliggör en finansiell uppdatering inför publiceringen
av rapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2019. De
finansiella resultaten för det fjärde kvartalet kommer att påverkas
av en minskning i andelen av oljeproduktionen efter statens andel
("net entitlement") från 52 till 48 procent samt av
prospekteringskostnader om MUSD 8,0.

Andel av oljeproduktionen
Tethys Oils intressen i Block 3&4 i Sultanatet Oman regleras genom ett
produktionsdelningsavtal ("EPSA"). I enlighet med villkoren i
produktionsdelningsavtalet bestäms Tethys Oil andel av produktionen
(produktionsandel efter statens andel) av tillgången på
återvinningsbara kostnader som spenderats under perioden, balansen av
historiskt nedlagda kostnader som är återvinningsbara ("Cost Pool")
samt den fastställda andelen av produktionen efter avdrag för
återvunna kostnader. Under det tredje kvartalet 2019 återvann joint
operation-gruppen det återstående balansen av Cost Pool. Fram till
dess hade Tethys Oils produktionsandel uppgått till maximala 52
procent.

Efter en överenskommelse med myndigheterna avseende beräkning av
produktionsandel, gjordes en uträkning och fastställande av
produktionsandelen under perioden augusti till december 2019.
Fastställandet tillsammans med en högre oljeproduktion resulterade i
att Tethys Oils andel av oljeproduktionen efter statens andel för det
fjärde kvartalet 2019 uppgick till 48 procent, vilket också
inkluderar en justering av produktionsandelen för det tredje
kvartalet. På helårsbasis 2019 uppgick produktionsandelen till 51
procent.

Prospekteringskostnader
För fjärde kvartalet 2019 kommer Tethys Oil att i resultaträkningen
kostnadsföra prospekteringsutgifter om MUSD 8,0.
Prospekteringskostnaderna är hänförliga till prospekteringsborrningar
som genomförts på Block 3&4 under 2018 och 2019, och har senare
bedömts vara oekonomiska. Prospekterings- och utvärderingskostnader
kapitaliseras när de uppstår och är föremål för återkommande
utvärdering. Torra eller oekonomiska borrhål kostnadsförs när
återvinning av kostnaderna bedöms som högst osannolik.

Påverkan av kostnaderna om MUSD 8,0 på koncernens kassaflöde uppgår
under det fjärde kvartalet till MUSD 1,5 och inkluderades i olje- och
gasinvesteringar. Återstoden av kostnaderna har redovisats som olje-
och gasinvesteringar i tidigare perioder. Prospekteringskostnader har
ingen skattepåverkan för koncernen och utgifterna kommer att
återvinnas under villkoren i produktionsdelningsavtalet.

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för fjärde kvartalet och
bokslutskommuniké 2019 tisdagen den 11 februari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 6 februari 2020 kl. 19:00 CET.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med
kända oljefynd. Tethys Oils kärnområde är Oman, där bolaget har 25
miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner
fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en
genomsnittlig oljeproduktion om 11,767 fat om dagen från Block 3&4.
Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och
Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq
Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tethys-oil-ab/r/finansiell-uppdatering-fjarde...
https://mb.cision.com/Main/17744/3029544/1189675.pdf

Författare Cision News