Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

TF Bank AB (publ): Stämmokommuniké från TF Bank AB:s årsstämma den 7 maj 2020

TF Bank AB (publ) har i dag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i
enlighet med samtliga förslag som styrelse och valberedning lagt
fram.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningar för moderbolaget
och koncernen för verksamhetsåret 2019.

Utdelning
Årsstämman beslutades att av årsstämmans förfogade stående medel
disponeras så att 659 019 908 SEK överförs i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beviljade verkställande direktören och styrelsen
ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill slutet av årsstämman 2021,
genom omval utse John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov,
Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe till styrelseledamöter,
samt att genom nyval utse Sara Mindus till styrelseledamot.

Till styrelsens ordförande valdes John Brehmer.

VD Mattias Carlsson entledigades från styrelsen.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå enligt följande: 600
000 kronor till styrelsens ordförande, 300 000 kronor till var och en
av de övriga styrelseledamöterna, 100 000 kronor till ordföranden i
styrelsens revisionsutskott, med 50 000 kronor till övriga ledamöter
i styrelsens revisionsutskott, 50 000 kronor till ordföranden i
styrelsens ersättningsutskott, med 30 000 kronor till övriga
ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.

Revisor
Vidare beslutade årsstämman att genom omval utse
PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag med auktoriserade
revisorn Martin By som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet
av årsstämman 2021.

Fastställande av valberedningsinstruktion
Årsstämman beslutade om att det inte ska ske några förändringar i
principerna för utseende av valberedning. Vidare beslutade årsstämman
att de antagna principerna ska gälla till dess beslut om förändring
av tillvägagångssättet för sammansättningen av valberedning fattas av
stämman.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom
eller genom kvittning, eller annars med villkor. Om styrelsen
beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av
strategisk betydelse för bolaget eller för att genomföra förvärv,
alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en
ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på
aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i
enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och
möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och
därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva
affärs-möjligheter genom att helt eller delvis finansiera
företagsförvärv med egna aktier samt för att säkra sociala avgifter
inom ramen för incitamentsprogram.

Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive
aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej
överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse
enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget
innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen genom att 9 §
första stycket om aktieägares rätt att delta vid bolagsstämma ges
följande lydelse:

§ 9 Aktieägares rätt att delta vid bolagsstämma

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, skall göra anmälan till
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.
Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare
än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock
endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.

TF Bank AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95
33

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 maj 2020 klockan 16.30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder
konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad
IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och
utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark,
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial
eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är
verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce
Solutions och Credit Cards.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tf-bank-ab--publ-/r/stammokommunike-fran-tf-b...
https://mb.cision.com/Main/13973/3106634/1243900.pdf

Författare Cision News