Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

TF Bank AB (publ): Styrelsens beslut om att erbjuda poströstning med stöd av den nya och tillfälliga undantagslagen för ...

Med anledning av den pågående smittspridningen av Covid-19 har
styrelsen i TF Bank AB (publ) beslutat om att erbjuda aktieägare
poströstning med stöd av den nya och tillfälliga undantagslagen för
bolagsstämmor.

Åtgärderna syftar till att bankens årsstämma ska kunna genomföras med
minsta möjliga risker för aktieägare, anställda och övriga
intressenter. Aktieägare uppmanas att följa folkhälsomyndighetens
rekommendationer för att förhindra smittspridning samt att utnyttja
möjligheten att poströsta. Aktieägare som tillhör en riskgrupp
rekommenderas att stanna hemma.

Om antalet aktieägare som deltar fysiskt på stämman trots de vidtagna
åtgärderna överstiger vad som föreskrivs eller rekommenderas av
relevanta myndigheter eller om styrelsen annars bedömer att stämman
inte kan ske på ett säkert sätt, kommer TF Bank AB (publ) att ställa
in årsstämman och i stället genomföra denna senare under andra
kvartalet 2020. Detta kan komma att ske med kort varsel. Ny kallelse
kommer i sådant fall att skickas ut på sedvanligt sätt.

Poströstsedlar och ytterligare information om poströstning finns
tillgängligt på bankens hemsida, www.tfbankgroup.com, samt skickas
med post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Vänligen notera att poströstsedlar måste vara banken tillhanda senast
den 30 april 2020.

Vi beklagar att rådande situation innebär förändrade omständigheter
för aktieägare. Om du som anmäld till årsstämman har för avsikt att
avstå från att delta fysiskt är vi tacksamma om du meddelar banken
detta via e-post direkt till ir@tfbank.se.

TF Bank AB (publ) följer utvecklingen gällande Covid-19 noggrant
liksom instruktioner från relevanta myndigheter, och kommer publicera
uppdaterad information om årsstämman på bankens webbplats om
nödvändigt.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95
33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder
konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad
IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och
utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark,
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial
eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är
verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce
Solutions och Credit Cards.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tf-bank-ab--publ-/r/styrelsens-beslut-om-att-...
https://mb.cision.com/Main/13973/3095043/1234524.pdf

Författare Cision News