Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-17

THQ Nordic AB: Kommuniké från årsstämma i THQ Nordic

Årsstämman 2019 i THQ Nordic AB ("THQ Nordic" eller "Bolaget") hölls
idag den 17 september 2019 i Karlstad varvid aktieägarna fattade
följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen i THQ Nordic samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna
samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt
årets resultat, totalt 4 948 954 000 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan
styrelsesuppleanter. Beslutades även att THQ Nordic ska ha ett (1)
registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades vidare att arvode till styrelselens ledamöter skulle uppgå
till totalt 1 300 000 kronor (760 000 kronor föregående år), och utgå
med 250 000 kronor (190 000 kronor föregående år) till var och en av
de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med
800 000 kronor (380 000 kronor föregående år) till styrelsens
ordförande. Skälet till ökningen är att Bolagets verksamhet växt
under året, bland annat genom förvärv samt att arbetsbelastningen
ökat för ledamöterna. Vidare att det är viktigt att säkerställa en
konkurrenskraftig ersättning för att kunna attrahera och behålla
erforderlig kompetens.

Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd
räkning. Arvodet till styrelseledamöterna ökas från föregående år.

Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Hjalmarsson, Jacob Jonmyren, Erik
Stenberg, Kicki Wallje-Lund och Lars Wingefors. Kicki Wallje-Lund
omvaldes som styrelseordförande.

Ernst & Young Aktiebolag valdes som Bolagets revisor. Ernst & Young
Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Ulrich Adolfsson
kommer vara fortsatt huvudansvarig.

Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränser för antalet
aktier och aktiekapitalet samt företagsnamn

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna
för aktiekapitalet från lägst 660 000 kronor och högst 2 640 000
kronor till lägst 854 000 kronor och högst 3 416 000 kronor. Vidare
beslutades att ändra gränserna för antalet aktier från lägst 79 000
000 och högst 316 000 000 till lägst 307 700 000 och högst 1 230 800
000. Det beslutades även om några smärre redaktionella justeringar av
bolagsordningens bestämmelser avseende revisor och kallelse till
bolagsstämma.

Det beslutades vidare att ändra Bolagets företagsnamn till Embracer
Group AB.

Bolagets B-aktier handlas idag under kortnamnet THQN B. Efter
registrering hos Bolagsverket av det nya företagsnamnet Embracer
Group AB kommer B-aktien att handlas under kortnamnet EMBRACER.

Beslut om uppdelning av aktier, en s.k. aktiesplit

Årsstämman fastställde den av styrelsen föreslagna uppdelningen av
Bolagets aktier, en s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie,
oavsett aktieslag, delas i tre (3) aktier. Det totala antalet aktier
i Bolaget kommer genom uppdelningen öka från 103 968 345 aktier till
311 905 035 aktier. Beslutet innebär att aktiernas kvotvärde kommer
att uppgå till cirka 0,003 kronor.

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelningen
och kommer att offentliggöra närmare information om förfarandet för
uppdelningen i samband med fastställandet av avstämningsdag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen
besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna
B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt,
till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala
antalet aktier i Bolaget per dagen för årsstämman, att betalas
kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska
kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna är
främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets
flexibilitet eller i samband med förvärv.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman
hänvisas till de fullständiga förslagen samt kallelsen som finns
tillgängliga hos Bolaget som offentliggjorts på Bolagets hemsida,
www.thqnordic-investors.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Wingefors, Medgrundare och VD
Tel: +46 708 47 19 78
E-mail: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic
THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för
den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över
100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island,
Darksiders, Metro (licens), MX vs ATV, Kingdom Come: Deliverance,
Time Splitters, Satisfactory, Wreckfest med flera. Koncernen har
huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tre operativa
koncernerna Deep Silver/Koch Media, THQ Nordic och Coffee Stain.
Koncernen har 18 interna spelutvecklingsstudios och 2 800 medarbetare
och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market
under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB
som nås på info@fnca.se +46-8-528 00 399.

För mer information, vänligen besök
http://www.thqnordic-investors.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/thq-nordic-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-th...
https://mb.cision.com/Main/15049/2906726/1107281.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.