Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Three Gates AB: Delårsrapport för perioden 1 januari 2020 till 31 mars 2020

· Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 4 033 TSEK
(588 TSEK).

· Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -2 220 TSEK
(-1 410 TSEK).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 298 TSEK (-1
870 TSEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,38 SEK) under
perioden.

· Den 23 januari lanserades Project Blue Book: Hidden Mysteries i
Nordamerika.

· Den 27 mars mjuklanserades Atari Asteroids Star Pilot i Kanada,
Storbritannien och Filippinerna.

· Efter perioden har extra bolagsstämma hållits för minskning av
aktiekapitalet för täckning av förlust samt förändring av
aktiekapitalets gränser.

· Efter perioden har en finansiering på totalt ca 19,3 MSEK
genomförts, bestående av en riktad emission på ca 5,4 MSEK, en
kvittningsemission på ca 8,6 MSEK samt upptagande av ett lån på ca
5,3 MSEK med konverteringsmöjlighet.

· Efter perioden har ca 65,7 % av aktierna i den tyska spelstudion
Tivola Games förvärvats.

Med "Bolaget" eller "Three Gates" avses Three Gates AB med org.nr.
556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Kommentar till delårsrapporten

Det är mycket glädjande att kunna konstatera att finansieringen
äntligen är i hamn och förvärvet av majoriteten av Tivola Games är
genomfört. Efter detta transformativa förvärv är Three Gates AB
numera inte bara en enskild spelstudio, utan en koncern som i
skrivande stund omfattar studion i Visby och anrika Tivola i Hamburg.

Det första kvartalet har för moderbolaget varit fortsatt fokuserat på
utveckling med begränsad omsättning som följd, medan Tivola har haft
en mycket fin start på 2020, vilket resulterat i en omsättning för
koncernen på strax över 4 mkr. För Tivola innebär kvartalet en
omsättningsökning på 27 % jämfört med Q4 -2019, en ökning med 6 %
jämfört med Q1 -2019 och imponerande +45 % i mars 2020 jämfört med
mars 2019. Något av den positiva utvecklingen ska rimligtvis
tillskrivas det ökade spelandet till följd av Corona-krisen, men med
det sagt vet vi att Tivola-teamet har gjort en mycket bra och
fokuserad insats med att engagera spelarna och aktivt arbeta med den
befintliga portföljen.

Den nyligen meddelade finansieringen tillför ca 5,3 mkr i
rörelsekapital till moderbolaget genom riktad emission och 5,3 mkr
från ett konvertibellån som går in som en kapitalinjektion i Tivola,
samtidigt som vi genom kvittningsemission får bort skulder på ca 8,6
mkr. Till det kommer de föreslagna teckningsoptionerna i två serier
till till investerarna och fordringsägarna som deltar i
finansieringen, samt distributionen av vederlagsfria
teckningsoptioner till samtliga aktieägare. Sammantaget innebär det
att koncernen är fullt finansierad, inklusive köpeskillingen och de
resterande kapitalinjektionerna i Tivola i november i år och februari
2021, förutsatt att teckningsoptionerna samt konveringsmöjligheten i
konvertibellånet utnyttjas i höst. I skrivande stund är optionerna
och konvertibeln in the money med god marginal.

Utbrottet av Covid-19 påverkar bolaget på olika sätt. En positiv
effekt för spelbranschen är som ovan nämnt att spelandet har ökat
under krisen. Samtidigt tar pågående processer med samarbetspartners
längre tid än under normala omständigheter. Bolagets kontor är öppet,
men merparten av personalen arbetar hemifrån tillsvidare.

Som tidigare har kommunicerats har personalstyrkan i Visby reducerats
och vi fortsätter att skära ner i kostnaderna där vi kan. Fokus för
teamet på Gotland ligger på att arbeta vidare med lanseringarna av
Project Blue Book: Hidden Mysteries och Atari Asteroids: Star Pilot,
samt att stödja Tivola med live-ops, spelar-engagemang och
monetarisering, där vi ser stor potential i att få ut mer av Tivolas
befintliga portfölj.

2020 kommer att vara ett år där Tivola gör en fokuserad satsning vid
sidan av arbetet med den befintliga spelportföljen och investerar i
utveckling av nya produkter med hjälp av kapitalinjektionerna från
Three Gates enligt förvärvsavtalet. Vi kommer att återkomma med mer
information om planerade lanseringar framöver.

Vi ser också många intressanta möjligheter i den nuvarande marknaden
som präglas av god försäljning för många kollegor i branschen, men
samtidigt ett utmanande klimat för bolag med finansieringsbehov. Vi
utvärderar därför fortlöpande ytterligare investeringsmöjligheter.

Don Geyer

VD, Three Gates AB

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades
2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra
digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har
etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande
produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala
marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort
internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 klockan 10:00 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/three-gates-ab/r/delarsrapport-for-perioden-1...
https://mb.cision.com/Main/14835/3122959/1255819.pdf
https://mb.cision.com/Public/14835/3122959/aae749cf540665ac.pdf

Författare Cision News