Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Toleranzia AB: Kallelse till årsstämma i Toleranzia AB (publ)

Aktieägarna i Toleranzia AB (publ), 556877-2866, ("Toleranzia" eller
"Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 juni 2020
kl. 12.00 på Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20 (plan 5), i
Göteborg.

Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19 utvecklas och
återkommer närmare årsstämman med ytterligare information om det
bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl vidta särskilda
åtgärder i samband med genomförandet av stämman.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

· Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 5 juni 2020, och

· Anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 5 juni 2020
skriftligen till Toleranzia AB, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46
Göteborg. Anmälan kan också göras per mail till info@toleranzia.com
eller per telefon 0763-19 98 98. I anmälan skall fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och
telefonnummer uppges, samt, i förekommande fall, uppgift om ombud
eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall
åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighethandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har förvaltarregistrerade, genom bank eller annan
förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid årsstämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 5
juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltare om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och av
aktieägaren undertecknad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av giltigt registreringsbevis eller, om sådan handling inte
finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. För att
underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt
registreringsbevis vara bolaget till handa under ovanstående adress
senast den 5 juni 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar
inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga
behörighetshandlingar uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär hålls
tillgängligt på Bolagets webbplats www.toleranzia.se och skickas till
aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 20 194 421 st. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Information med anledning av coronaviruset
Med anledning av rådande omständigheter önskar vi att alla vidtar
försiktighetsåtgärder för att inte bidra till ökad smittorisk.
Bolaget betonar vikten av att alla aktieägare överväger möjligheten
att delta genom ombud, istället för att personligen närvara på
stämman. Bolaget uppmanar särskilt aktieägare som misstänker smitta,
har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två veckorna, har varit
i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset eller har
befunnit sig i ett riskområde, att inte närvara personligen utan
istället delta genom ombud. Ta gärna också del av
Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Kringarrangemangen runt årsstämman kommer också att hållas så
begränsade som möjligt. Bland annat har Bolaget beslutat att det inte
kommer att serveras någon förtäring. Planerade anföranden begränsas
till ett minimum, VD kommer inte att hålla något stämmoanförande och
antalet närvarande representanter från Bolaget begränsas.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsperson(er)
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut

a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b. Om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;

c. Om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer

10. Val av styrelse, styrelsesuppleant samt revisor
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler

a. Med företrädesrätt för aktieägarna;
b. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

14. Beslut om bemyndigande att besluta vidta smärre justeringar av
besluten

15. Stämman avslutas
Styrelsens förslag till beslut i korthet

Beslut om val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att Bolagets styrelseordförande Ola Rönn utses till
ordförande vid årsstämman.

Om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets förlust
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt val av styrelse, styrelsesuppleant samt
revisor (punkt 9 och 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om antal styrelseledamöter
och styrelsesuppleanter för tiden till nästkommande årsstämma.
Fullständigt förslag avseende antal styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter kommer att presenteras senast vid tidpunkten för
årsstämman.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om val av ny/a
styrelseledamot/möter och styrelsesuppleanter för tiden till
nästkommande årsstämma. Fullständigt förslag avseende
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter kommer att presenteras
senast vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen utser inom sig en
ordförande.

Styrelsen föreslår vidare att Bolaget skall ha en (1) revisor samt att
Ernst & Young AB omväljs för tiden till nästkommande årsstämma.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelseledamöter ska
erhålla styrelsearvode. Fullständigt förslag avseende arvoden kommer
att presenteras senast vid tidpunkten för årsstämman.

Styrelsen föreslår vidare att stämmovalda styrelseledamöter i
särskilda fall kan arvoderas för tjänster inom deras respektive
kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. Styrelsen ska ha rätt
att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt
Bolaget. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode,
vilket ska godkännas av styrelsen.

Vidare föreslår styrelsen att arvode till revisor skall utgå enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets
bolagsordning på följande sätt:

Nuvarande lydelse
§4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 816 500 kronor och högst 7 266
000 kronor

§5 Antalet aktier skall vara lägst 14 532 000 och högst 58 128 000
stycken.

Föreslagen lydelse
§4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 524 300 kronor och högst 10 097
200 kronor.

§5 Antalet aktier skall vara lägst 20 194 400 och högst 80 777 600
stycken.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 13)

a) Med företrädesrätt för aktieägarna
b) Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om
nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet
med villkoren i punkterna a) och/eller b) nedan. Besluten i a) och b)
ska fattas som två separata beslut.

a)
Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för
aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med
apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 §
aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut,
eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner,
tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av
bemyndigandet i denna punkt a) ska inte vara begränsat på annat sätt
än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser
för aktiekapitalet och antalet aktier.

b)
Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med
apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 §
aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut,
eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner,
tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av
bemyndigandet i denna punkt b) ska vara begränsat till 20 procent av
vid var tid utestående antal aktier. Nyemission beslutad med stöd av
bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att
marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet ska vara att
kunna bredda och stärka ägarkretsen med strategiska aktieägare,
anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka
likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller
möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Beslut enligt
denna punkt b) förutsätter för sin giltighet att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande att besluta vidta smärre justeringar av
besluten (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den
verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att
vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på
årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt
för registrering av besluten.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget, liksom
fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Arvid Wallgrens backe 20, i <...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.