Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Toleranzia AB: Toleranzia ABs företrädesemission övertecknad

Den 8 november avslutades teckningstiden i Toleranzia AB:s (publ)
(''Toleranzia'' eller ''Bolaget'') företrädesemission om högst cirka
18,6 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 19,7 MSEK,
inklusive teckningsförbindelser, motsvarande en teckningsgrad om
cirka 106 procent varav 89 procent tecknades med företrädesrätt.
Garantiåtagandet behöver därmed inte tas i anspråk. Toleranzia
tillförs cirka 18,6 miljoner kronor före emissions- och
garantikostnader.

VD Charlotte Fribert kommenterar:
- Jag vill rikta ett stort tack till både befintliga och nya
aktieägare för förtroendet som vi fått. Med emissionslikviden ser vi
nu fram emot att skala upp tillverkningen av läkemedelskandidaten
TOL2 och förbereda kandidaten för klinisk fas I/IIa samt att välja
och inleda preklinisk utveckling av en ny läkemedelskandidat mot en
ny indikation, TOL3.

Teckning och tilldelning
Genom företrädesemissionen nyemitteras 4 660 251 aktier och 1 553 417
teckningsoptioner av serie TO2. 1 378 191 units (cirka 89 procent av
emissionsvolymen) tecknades med stöd av företrädesrätt och 175 226
units (cirka 11 procent av emissionsvolymen) tecknades och tilldelas
tecknare utan stöd av företrädesrätt. Garantiåtagandet behöver därmed
inte tas i anspråk.

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 13 november
2019. Toleranzia tillförs cirka 18,6 MSEK före emissions- och
garantikostnader.

Aktier och aktiekapital
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 2 524 302,63
kronor fördelat på 20 194 421 aktier. Dessutom kommer 1 553 417
teckningsoptioner av serie TO2 att emitteras. Handel med betalda
tecknade units (BTU) pågår fram till dess att företrädesemissionen
har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av
november 2019.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO2
En teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en ny
aktie under perioden 13 maj 2020 - 29 maj 2020 till en teckningskurs
som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen
för Bolagets aktier under perioden 23 april 2020 - 8 maj
2020.Teckningskursen kan dock inte understiga 4,80 SEK per aktie
eller överstiga 6,00 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av
teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs Bolaget ytterligare mellan
cirka 7,5 MSEK och cirka 9,3 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Spotlight Stock
Market.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende Företrädesemissionen är Corpura
Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen
Advokatbyrå AB. DNB Bank ASA, filial Sverige, agerar
emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert - VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 november 2019.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är
noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som
utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna
sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra
eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande
behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och
muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad
orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt
behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär
200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en
försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket
leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för
patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som
har potential att bli den första långtidsverkande eller botande
behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande
sjukdomsorsaken. TOL2 har erhållit särläkemedelsstatus från både FDA
i USA och EMA i Europa. Toleranzia grundades av forskare vid
Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i
Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se
(http://www.toleranzia.se.).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/toleranzia-abs-foretradesemis...
https://mb.cision.com/Main/13336/2960140/1140473.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.