Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-20

Touchtech: Delårsrapport Q2 2021

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1906 (1716) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 282 (147) TSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -279 (-359) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,05) SEK

Antal aktier per 2021-06-30 uppgick till 8 212 749 (7 954 100)
Antal aktier i genomsnitt under andra kvartalet 2021 uppgick till 8 008 104
(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Första halvåret, 1 januari - 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 3082 (4800) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1126 (-196) TSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till 50 (-903) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,11) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -577 TSEK (-536 TSEK).

Antal aktier per 2021-06-30 uppgick till 8 212 749 (7 954 100)
(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

 • Touchtech har fått en ny styrelse med spetskompetens inom retail med bakgrund från bland annat Nike, Ralph Lauren och NA-KD  
 • Styrelsen i Touchtech har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2020, genomfört om en riktad nyemission av aktier vilket har tillfört Touchtech 5,99 MSEK efter emissionskostnader på 94,7 TSEK
 • Barnvarumärket NameIt, börjar använda Touchtech Showroom

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Inga väsentliga händelser efter periodens sluts

VD har ordet

Under det andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission som tillförde bolaget 6 MSEK. Samtidigt valdes det en ny styrelse med profiler som besitter spetskompetens från den globala retail-industrin i syfte att hjälpa bolaget med internationaliseringsstrategin under den pågående transformationen och digitaliseringen av retail.

Touchtech förbättrade nettoomsättningen och resultatet under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Licensintäkter från Touchtech Vendo ökade med 40% och projektintäkter för Touchtech Showroom ökade med 70%. Samtidigt minskade intäkterna från hårdvaruförsäljning och leasing, vilket har varit en lågmarginalsaffär för Touchtech. Det är dock helt i linje med den tidigare kommunicerade strategin om att fokusera på återkommande intäkter från mjukvara och låta partners eller kunderna ansvara för hårdvaran. Försäljningen av Touchtech Lima, en produkt som primärt används vid utställningar och mässor, har påverkats negativt av restriktionerna och bolaget bedömer att det är stor osäkerhet om och när försäljningen av Lima återhämtar sig.

Andelen konsumenter som handlade i de fysiska butikerna har ökat sedan restriktionerna lättat, men det verkar finnas kvar en viss osäkerhet vad gäller eventuellt nya restriktioner till hösten och hur e-handelns tillväxt kommer att påverka traditionell retail-modellen framöver. Det har tyvärr bidragit till att befintliga affärsdialoger och beslutsprocesser förlängts. Men glädjande nog bevisar varumärken, såsom Jack & Jones, att butiksförsäljningen ökar signifikant när de utrustar sina butiker runtom Europa med digitala säljverktyg såsom Touchtech Vendo.

Under kvartalet installerades fler stora touchskärmar i Vero Modas showrooms för B2B-försäljning. Säljarna har med Touchtech Showroom satt nya försäljningsrekord och fler marknader, inklusive USA, kommer nu att få tillgång till lösningen. I slutet av kvartalet kom också Nameit igång med Touchtech Showroom och uppnådde de uppsatta målsättningarna redan halvvägs i försäljningsperioden. Nu är ambitionen att färdigställa Touchtech Showroom som en produkt under det tredje kvartalet och därmed aktivera licensavtalet med Bestseller.

För fullständig kvartalsrapport: https://www.touchtech.com/corporate/ (https://www.touchtech.com/corporate/finansiella-rapporter)

Touchtech bjuder in till web-konferens den 20 augusti 2021 kl 11:30-12:00 där VD kommenterar och svarar på frågor relaterat till delårsrapporten. Mer information för att anmäla sig till telefonkonferensen finns på bolagets hemsida: https://www.touchtech.com/corporate

Med vänliga hälsningar,
Deniz Chaban
deniz@touchtech.com

Om Touchtech
At Touchtech, we have a mission: to solve retail's challenges with products that delight and inspire. As the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products - Vendo, Digital Venue and Lima - we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what's possible when integrating online with offline, delivering on the promise to increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces.

Finansiella kommentarer

Intäkter och kostnader:

Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 3 082 TSEK vilket är en minskning med 1 718 TSEK eller 35,8% mot föregående år.

Touchtech har under samma period minskat sina kostnader med 820 TSEK. 298 TSEK är en minskning av personalkostnader.

Likviditet och finansiering

Touchtechs banktillgodohavanden uppgick efter första halvåret till 9,2 MSEK (6,5 MSEK per 30 juni 2020). Utöver detta finns det en outnyttjad checkräkningskredit på 1 MSEK att tillgå.

Touchtech har räntebärande skulder om 2,1 MSEK (1,8 MSEK per 30 juni 2020).

Aktivering av FoU

Touchtech har under årets första halvår balanserat totalt 3 152 TSEK avseende lönekostnader samt kostnader för underkonsultationer för utvecklingsarbete. Immateriella anläggningstillgångar uppgick per 30 juni 2021 till 9,2 MSEK (6,0 MSEK). 

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med avskrivningar om 1 006 TSK (1 036 TSEK). Av dessa avser 938 TSEK (811 TSEK) avskrivningar på egenupparbetade immateriella tillgångar.

Principer för rapportens upprättande

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av Touchtechs revisorer.

Aktien

Touchtech AB (publ) noterades den 22 november 2017 på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) med kodnamnet TOUCH och har ISIN-kod SE0010414482.

Antal aktier

Vid periodens utgång har Touchtech AB (publ) 8 212 749 stycken utestående aktier.

Nästa rapporteringstillfälle

Delårsrapport Q3 2021 publiceras den 29 oktober 2021.

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.