Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-31

Touchtech: Korrigering: Touchtech: Delårsrapport Q3 2019

Korrigering: I delårsrapporten för tredje kvartalet som släpptes 7:30
den 31 oktober hade följande två punkter felaktigt kommet med under
"Väsentliga händelser under perioden 1 juli - 30 september 2019":

· Utökat budget för B2B-showroom-projektet med Bestseller med 1 MSEK
· Lansering av Rebel Walls och Lagerhaus på pop-up-varuhuset Beyond
Us

Utöver detta hade kassaflödesanalysen i bifogade PDFen från tidigare
period felaktigt kommit med. PDFen har nu uppdaterats där
kassaflödesanalysen tagits bort. Senaste versionen är bifogad till
detta PM eller besök
https://www.touchtech.com/corporate/finansiella-rapporter.

Perioden 1 juli - 30 september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 1269 (1092) tkr
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till - 1249
(-808) tkr

· Resultatet före skatt uppgick till -1780 (-1188) tkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,16) kr
Antal aktier per 2019-09-30 uppgick till 7 231 000

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Perioden 1 januari - 30 september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 5071 (3459) tkr
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till - 2934
(-3932) tkr

· Resultatet före skatt uppgick till -4435 (-4994) tkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,61 (-0,68) kr
Antal aktier per 2019-09-30 uppgick till 7 231 000

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under perioden 1 juli - 30 september 2019

· Bestseller uppnår sin målsättning om 100 aktiverade
Vendo-installationer för Jack & Jones

· Tecknat avtal med Scorett, Lagerhaus, A Day's March, F&H, Frank
Dandy, Rebel Walls, Kramp och Kastel gällande Touchtech Vendo

· The Fitting Room vunnit AV Awards pris för Retail Project Of The
Year

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Utökat budget för B2B-showroom-projektet med Bestseller med 1 MSEK
· Lansering av Rebel Walls och Lagerhaus på pop-up-varuhuset Beyond
Us

VD har ordet

Nettoomsättningen uppgick under de tre första kvartalen till 5 071
TSEK, varav 50% var mjukvarulicensintäkter från produkterna, Vendo
och Lima. Vendo-intäkterna ökade under samma period med ca 100%
jämfört med motsvarande period 2018 medan Lima-intäkterna ökade med
ca 24%.

Under det tredje kvartalet har ytterligare 1 900 TSEK fakturerats
BESTELLER som avser förskottsbetalningar för Touchtech
Showroom-licenser. Därmed har totalt 3 942 TSEK fakturerats per sista
september vilket har haft en positiv effekt på kassaflödet även om
inget av beloppet har intäktsförts. BESTSELLER har utökat budgeten
sedan september med ytterligare ca 1 MSEK. Touchtech räknar med att
börja intäktsföra detta under våren 2020 i relation till antalet
B2B-showrooms som BESTSELLER väljer att ansluta. Den första versionen
ska utvärderas skarpt under november till december i Vero Modas
showroom i Tyskland.

Jack & Jones, ett bolag inom BESTSELLER-koncernen, som avsåg att rulla
ut Touchtech Vendo i 100 butiker per sista januari 2020, uppnådde
denna målsättning redan i början av oktober. Härnäst kommer Jack &
Jones att ansluta de första butikerna i Sverige och till årsskiftet
ansluts butiker i Spanien. Bara i Tyskland är mer än 50 butiker redan
anslutna. Dessutom har dialog inletts om att ansluta ett nytt
varumärke inom BESTSELLER-koncernen till början av nästa år.

The Fitting Room utsågs till årets retailprojekt av AV Awards som
anses vara Oscars av AV-industrin där innovation och kreativitet i
diverse olika kategorier lyfts fram.

Touchtech har under det tredje kvartalet tecknat 8 nya avtal för
Touchtech Vendo med:

· A Day's March, till sin brand-butik på Kungsgatan 3 i Stockholm
· Scorett, som avser utvärdering under 3 månader i en av sina
butiker i Stockholm

· Lagerhaus, som avser att tillgängliggöra och driva försäljning på
Beyond Us

· Frank Dandy, som avser att tillgängliggöra och driva försäljning
på Beyond Us

· Rebel Walls, som avser att tillgängliggöra och driva försäljning
på Beyond Us

· Kramp, som avser totalt fyra Touchtech Vendo stationer varav 2 ska
användas i deras shop-in-shop-lösningar hos sina återförsäljares
fysiska butiker

· Kastel, en norsk skotillverkare till i sin showroom-butik i Oslo
· F&H, inredningskedja i Danmark till en flagship-butik i Köpenhamn
För fullständig kvartalsrapport samt videointervju med VD, se bifogad
PDF eller besök:
https://www.touchtech.com/corporate/finansiella-rapporter

Touchtech bjuder in till web-konferens den 4 november kl 11:00 där VD
kommenterar och svarar på frågor relaterat till kvartalsrapporten.
Mer information om telefonkonferensen finns på bolagets hemsida:
https://www.touchtech.com/corporate

Med vänliga hälsningar,
Deniz Chaban
deniz@touchtech.com

Om Touchtech
At Touchtech, we have a mission: to solve retail's challenges with
products that delight and inspire. As the company behind the market
leading and ground-breaking Endless-Aisle software products - Vendo,
Showroom and Lima - we enable retailers around the world to
digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From
car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms,
our products are extending what's possible when integrating online
with offline, delivering on the promise to increase sales,
profitability and enrich customer experience in physical spaces.

Finansiella kommentarer

Intäkter och kostnader:

Nettoomsättningen uppgick under de tre första kvartalen till 5 071
TSEK, vilket är en ökning med 1 612 TSEK jämfört med motsvarande
period förra året. Ökningen beror framförallt på ökade licensintäkter
och delvis på ökning av konsultationstjänster.

Under samma period har kostnaderna minskat med 295 TSEK. 1 060 TSEK är
en ökning av personalkostnader i samband med nyrekryteringar medan
övriga externa kostnader minskat med 1 239 TSEK.

Likviditet och finansiering

Touchtechs banktillgodohavanden uppgick den 30 september till 1,61
MSEK (5,74 MSEK per 30 september 2018). Utöver detta finns det en
outnyttjad checkräkningskredit på 1 MSEK att tillgå. Touchtech har
räntebärande skulder om 2,1 MSEK (2,7 MSEK per 30 september 2018).

Aktivering av FoU

Touchtech har under perioden januari - september 2019 balanserat
totalt 2 082 TSEK avseende löne- och konsultkostnader för
utvecklingsarbete varav 164 TSEK avser utveckling av Touchtech Vendo
och resterande 1 787 TSEK avser Touchtech Showroom. Immateriella
anläggningstillgångar uppgick per 30 september 2019 till 5,01 MSEK
(3,64 MSEK).

Avskrivningar

De första nio månadernas resultat har belastats med avskrivningar om 1
409 TSEK (962 TSEK). Av dessa avser 940 TSEK (778 TSEK) avskrivningar
på egenupparbetade immateriella tillgångar.

Principer för rapportens upprättande

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av Touchtechs
revisorer.

Aktien

Touchtech AB (publ) noterades den 22 november 2017 på Spotlight Stock
Market (tidigare Aktietorget) med kodnamnet TOUCH och har ISIN-kod
SE0010414482.

Antal aktier

Vid periodens utgång har Touchtech AB (publ) 7 231 000 stycken
utestående aktier.

Nästa rapporteringstillfälle

Delårsrapport Q4 2019 (bokslutskommuniké) publiceras den 13 februari
2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/touchtech/r/korrigering-touchtech--delarsrapp...
https://mb.cision.com/Main/16339/2950582/1133472.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.