Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Tourn International: Kallelse till årsstämma i Tourn International AB (publ)

Tourns årsstämma är senarelagd och flyttad till 22 juni 2020. Nedan
följer kallelse till årsstämma.

Kallelse till årsstämma i Tourn International AB (publ)
2020-05-18

Aktieägarna i Tourn International AB(publ) 556800-7461 kallas härmed
till bolagsstämma 22 juni 2020 klockan 14.00 i bolagets lokaler på
Birger Jarlsgatan 20, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta
skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 15 juni
2020, anmälan ska inkommit till bolaget senast den 15 juni 2020.
Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev:
Tourn, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm eller via e-post
ir@tourn.com

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall
ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska
behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i
samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt
registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara
verkställd hos Euroclear AB senast 15 juni 2020, vilket innebär att
aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt i förekommande fall koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande
fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
14. Val av revisor med eventuella revisorssuppleanter
15. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner
16. Stämmans avslutande
Förslag till beslut till punkterna 11 - 15 samt årsredovisningen
kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast 2 veckor innan
stämman.

//
Investor Relations
TOURN International AB (publ)
ir(at)tourn.com
Certified advisor
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
info@eminova.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tourn-international/r/kallelse-till-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/12120/3114816/1249683.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.