Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-31

Tradedoubler: Kallelse till årsstämma i Tradedoubler AB (publ)

Aktieägarna i TradeDoubler AB (publ) org. nr. 556575-7423 kallas
härmed till årsstämma torsdag den 7 maj 2020 kl. 9:00 i bolagets
lokaler på Birger Jarlsgatan 57A, 7 tr., Stockholm. Registreringen
börjar kl. 8:45.

A. Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska (i) vara registrerad som
aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden
AB ("Euroclear") torsdag den 30 april 2020 samt (ii) anmäla sitt
deltagande vid stämman till bolaget senast måndagen den 4 maj 2020.

Anmälan ska ske antingen per brev till TradeDoubler AB (publ), Birger
Jarlsgatan 57A, 7 tr., 113 56 Stockholm eller per e-post
bolagsstamma@tradedoubler.com. Vid anmälan ska uppges namn,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat
innehav samt eventuellt antal biträden samt, i förekommande fall,
ställföreträdare. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska den
skriftliga, av aktieägaren undertecknade och daterade fullmakten
insändas till bolaget i original före bolagsstämman. Om fullmakten
utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen
bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett
år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en
längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
TradeDoublers webbplats, www.tradedoubler.com.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att
delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear
senast torsdag den 30 april 2020. Detta innebär att aktieägare som
önskar göra sådan registrering i god tid före torsdag den 30 april
2020 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda
aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och
upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen till årsstämman
totalt

45 927 449 stamaktier med en röst per aktie, varav bolaget själv
innehar 650 760 egna stamaktier.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets
ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen
(2005:551).

Information med anledning av coronaviruset

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning
av det nya coronaviruset vill vi påminna om möjligheten att inte
närvara personligen vid TradeDoublers årsstämma utan att istället
delta via ombud. Motsvarande möjlighet rekommenderar TradeDoubler
även för personer som har befunnit sig i ett område med
smittspridning eller som har varit i nära kontakt med någon som är
smittad med det nya coronaviruset. Detta för att undvika ytterligare
smittspridning.

Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt
finns för nedladdning på TradeDoublers webbplats.

Bolaget kan komma att tillåta att vissa delar av stämman följs
elektroniskt. För den senaste informationen kring stämmans praktiska
genomförande, gå in på TradeDoublers webbplats.

Följ gärna Folkhälsomyndighetens uppdateringar om coronaviruset för
aktuell information och rekommendationer, folkhalsomyndigheten.se.

B. Ärenden på årsstämman

B.1 Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottets och valberedningens respektive ordförandes redogörelse för arbetet i ersättningsutskottet och valberedningen.

9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

10. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman.

12. Val av styrelseledamöter.

13. Val av styrelsens ordförande.

14. Val av revisor.

15. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

20. Beslut om valberedning inför årsstämman 2021.

21. Beslut om ändring av bolagsordning.

22. Övriga frågor.

23. Stämmans avslutande.

B.2 Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Björn
Kristiansson, Kanter Advokatbyrå.

Punkt 10 b) - Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 11-15 - Val av styrelse samt arvoden till styrelse och revisor
m.m.

Valberedning har bestått av Gautier Normand utsedd av Reworld Media
(ordförande), Yi Shi, eget innehav och Pascal Chevalier, styrelsens
ordförande.

Valberedningen har föreslagit årsstämman följande:

- att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter;

- att omval sker av följande personer som ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma: Pascal Chevalier, Gautier Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola och Erik Siekmann;

- att Pascal Chevalier omväljs till styrelsens ordförande;

· att EY AB omväljs till revisor för tiden till slutet av nästa
årsstämma;

- att följande arvoden till styrelsen ska utgå:

Pascal Chevalier (ordföranden) 180 000 kronor

Gautier Normand 180 000 kronor

Nils Carlsson 180 000 kronor

Jérémy Parola 180 000 kronor

Erik Siekmann 180 000 kronor

ordförande i ersättningsutskottet 0 kronor

ledamot i ersättningsutskottet 0 kronor

- att arvode inte utgår till styrelseledamot som är anställd i koncernen; och

- att arvode till revisorerna ska utgå enligt fastställd räkning.

Punkt 16 - Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i bolaget. Med hänsyn till nya EU-regler om
aktieägares rättigheter som har implementerats genom ändringar i
aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning skiljer sig
ersättningsriktlinjerna i styrelsens förslag åt från de riktlinjer
som antogs av årsstämman 2019.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar bolagsledningen. Med bolagsledningen avses i
dessa riktlinjer den verkställande direktören samt övriga medlemmar
av bolagsledningen (the Senior Leadership Team). Dessa riktlinjer ska
gälla alla ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i
redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av
årsstämman.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för
tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör
styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt
arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Den totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig på den lokala
marknad där medarbetaren verkar så att skickliga medarbetare kan
rekryteras, motiveras och behållas. Den individuella ersättningen ska
baseras på medarbetarens erfarenhet, kompetens, ansvar och
prestation.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än
svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande
sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers
övergripande ändamål ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi finns i detalj beskrivet på Tradedoublers
hemsida:

https://www.tradedoubler.com/

Formerna av ersättning m.m.

Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att
främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive
dess hållbarhet.

Den totala ersättningen kan baseras på fyra huvuddelar; fast lön,
rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman
kan därutöver - och oberoende av dessa riktlinjer - besluta om
exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade långsiktiga
incitamentsprogram.

Fast lön: Den fasta lönen ska vara marknadsmässig och baseras på
erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.

Rörlig ersättning: Rörlig ersättning ska vara marknadsmässig och
premiera tillväxt, rörelseresultat och verka koncernsammanhållande.
Den bör vara baserad på i förhand bestämda mätbara mål, såväl
kvantitativa som kvalitativa och skriftligen överenskomna med den
anställde. Utfallet för den rörliga ersättningen får uppgå till högst
50 procent av den fasta lönen.

Pensionsförmåner: Pensionsförmåner kan erbjudas vissa medlemmar av
bolagsledningen beroende på lokala marknadsvillkor. För anställda
baserade i Sverige erbjuds en lösning som i huvudsak motsvarar
ITP-planen. För utländska anställda får pensionsförmånen högst uppgå
till 50 procent av den fasta lönen.

Uppsägning och avgångsvederlag: En ömsesidig uppsägningstid om 3-9
månader ska gälla för bolagsledningen. Vid uppsägning från bolagets
sida ska avgångsvederlag, i...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.