Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

Tradedoubler: Tradedoubler bokslutskommuniké januari - december 2019

Fjärde kvartalet oktober - december 2019

·
Nettoomsättningen uppgick till 333 (310) MSEK, en ökning med 7% eller
4% FX-justerat jämfört med samma period föregående år.

·
Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick
till 72 (68) MSEK, en ökning med 6% eller 2% FX-justerat.
Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade poster var 21,6%
(21,9).

·
Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster,
uppgick till 56 (54) MSEK, en ökning med 3%. Implementeringen av IFRS
16 har sänkt rörelsekostnaderna med 4 MSEK jämfört med samma period
föregående år.

·
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick
till 13 (14) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var
EBITDA 16 (14) MSEK.

·
Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 6 (5) MSEK.

·
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 34 (8) MSEK. Summan av
likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 48 (44)
MSEK vid utgången av 2019. Nettokassan ökade med 26 MSEK under fjärde
kvartalet till -86 MSEK.

·
Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,09
(0,10) SEK.

·
Tradedoubler Aktiebolag (publ) har utsett Mangold Fondkommission AB
till likviditetsgarant för Tradedoublers aktie. Syftet med
likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska
skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 7
februari 2020.

Helåret 2019

·
Nettoomsättningen uppgick till 1 209 (1 173) MSEK, vilket var en
ökning med 3% eller 0% FX-justerat jämfört med föregående år.

·
Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick
till 264 (264). Bruttomarginalen justerad för förändringsrelaterade
poster var 21,9% (22,5).

·
Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster,
uppgick till 212 (222) MSEK, en minskning med 4%.

·
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick
till 45 (39) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var
EBITDA 52 (42) MSEK.

·
Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 22 (18) MSEK.

·
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9 (-3) MSEK.

·
Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,26
(0,34) SEK.

·
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019. Ingen
utdelning lämnades för 2018.

·
Bolaget tillämpar från och med den 1 januari 2019 IFRS 16 avseende
koncernens leasingavtal. Omräkningen har påverkat årets EBITDA med 16
MSEK, resultatet med -0,4 MSEK, kassaflödet från den löpande
verksamheten med 15 MSEK och kassaflödet från
finansieringsverksamheten med -15 MSEK. Balansomslutningen per 31
december 2019 påverkades med 32 MSEK. Jämförelsesiffror för 2018 har
inte omräknats.

·
I det tredje kvartalet slutförde Tradedoubler en marknadsmässig
omförhandling avseende sitt nuvarande låneavtal med Bolagets
huvudägare Reworld Media S.A.. Bolaget har utökat sin nuvarande
facilitet med Reworld Media S.A. från 40 MSEK till totalt 138 MSEK
(13,45 MEUR) för att återbetala Bolagets lån på 71 MSEK till ett
svenskt kreditinstitut. Faciliteten med Reworld Media S.A är på
marknadsmässiga villkor och har en löptid till 2026 med en räntesats
som är mindre än hälften av det tidigare lånet hos det svenska
kreditinstitutet.

[image]

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

"Tradedoublers resultat under fjärde kvartalet 2019 förbättrades åter
efter andra och tredje kvartalets inbromsning. Förbättringen är
direkt relaterad till återvändande budgetar från kunder, vertikaler
och marknader som bromsade in under våren och sommaren.

Bruttomarginalen i verksamheten är på liknande nivåer som tidigare,
men vi ser fortsatt en lätt nedåtgående trend över tid som beror på
en konkurrensutsatt marknad och att några större kunder som med lägre
marginal växer mer än resten av kundportföljen.

Kostnaderna är stabila och enligt förväntan.

Omstruktureringen av lånen i Q3 medför lägre räntekostnader och med
det kommer ett förbättrat nettoresultat och kassaflöde i det fjärde
kvartalet.

Företaget och vår verksamhet utvecklas enligt våra planer och vi
fortsätter på vårt uppdrag att kontinuerligt förbättra vår verksamhet
genom att skapa tillväxt för våra kunder och partners."

Kontaktinformation
Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information
Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari kl.
08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period
2018 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tradedoubler/r/tradedoubler-bokslutskommunike...
https://mb.cision.com/Main/2680/3028586/1188938.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.