Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Transferator: Bokslutskommuniké 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019 - Transferator AB (Publ.)

12 MÅNADER, JANUARI-DECEMBER

· Koncernens omsättning uppgick till 40,1 (38,5) Mkr.
· Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 5,0 Mkr (2,8) Mkr.
· Avskrivningar uppgick till -4,5 Mkr (-4,2).
· Nettoresultatet blev -6,8 (1,0) Mkr.
· Orealiserade nedskrivningar på finansiella tillgångar uppgick till
-7,3 Mkr.

· Eget kapital per aktie uppgick till 0,67 kr (0,61).
· Soliditeten uppgick till 62% (63,1)
3 MÅNADER, OKTOBER-DECEMBER

· Koncernens omsättning uppgick till 13,7 (13,5) Mkr.
· Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2,7 (2,2) Mkr.
· Avskrivningar uppgick till -1,3 (-0,8) Mkr.
· Nettoresultatet blev -0,5 (2,5) Mkr.
· Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 2,1 Mkr.
· Substansvärdet uppgick till 86,8 Mkr; 0,90 kronor per aktie.

· Koncernens omsättning uppgick till 13,7 Mkr för fjärde kvartalet,
en ökning med 0,1 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år.
För helåret uppgick omsättningen till 40,1 Mkr, en ökning med 1,5
Mkr. Ökningen beror i huvudsak på ökad försäljning i ABG-koncernen.

· Resultatmässigt, mätt i EBITDA, avslutades året starkare än
föregående år, vinsten uppgick till 2,7 (2,2) Mkr för sista
kvartalet. För helåret uppgick EBITDA till 5,0 (2,8) Mkr, en klar
förbättring jämfört med föregående år. Ökad omsättning och bättre
kostnadskontroll utgör några av förklaringarna till den ökade
lönsamheten.

· Nettoresultatet för året uppgick till - 6,8 (1,0) Mkr och till
stor del påverkades av orealiserade nedskrivningar på finansiella
anläggningstillgångar om -7,3 Mkr. För kvartalet uppgick
nettoresultatet till -0,5 (2,5) Mkr. Nedskrivningar har under året
gjorts i ett flertal innehav såsom A-kredo Interntional AB vilket
skrivits ned helt mot bakgrund att företaget inte utvecklats som
förväntat. Efter januari 2020 har A-krdo även sålt 80% av sin
verksamhet i Polen till externa investerare varvid Transferator
Ventures ägande fått motsvarande utspädning. Ägandet i Iterata AB har
även det skrivits ned mot bakgrund av att företaget har en pågående
nyemission där Bolaget beslutat att inte delta. För att anpassa
bokfört värde utifrån förväntad ny ägarandel efter nyemissionen, har
en nedskrivning gjorts om -1,8 Mkr som påverkade fjärde kvartalets
resultat negativt.

· Värdepappersportföljens bokförda värde per balansdagen uppgick
till 108 Mkr varav cirka 60% utgör onoterade innehav vilket innebär
att de listade innehavens andel ökat från cirka 10% till 40% under
året. En förklaring är att Bolaget löpande under året placerat de
cirka 22 Mkr som tillfördes genom optionslösen under årets inledning
i ett antal listade innehav. Inga försäljningar av listade eller
onoterade innehav har gjorts under året.

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 februari 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva
kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som
noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en
avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt
utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/EBD6A0A7B3A8367FE0...
https://mb.cision.com/Main/11553/3049017/1202942.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.