Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Transferator: Delårsrapport, 3 mån,  1 januari  - 31 mars 2020 - TRANSFERATOR AB (PUBL)

· Koncernens omsättning uppgick till 7,8 (8,3) Mkr
· Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1,3 Mkr (1,1) Mkr.
· Avskrivningar uppgick till -1,1 Mkr (-1,1).
· Nettoresultatet blev -7,6 (-1,1) Mkr.
· Orealiserade nedskrivningar på listade finansiella tillgångar
uppgick till -7,9 Mkr i kvartalet.

· Eget kapital per aktie uppgick till 0,59 kr (0,71).
· Soliditeten uppgick till 55% (64)

·
Koncernens omsättning uppgick till 7,8 Mkr för första kvartalet, en
minskning med 0,5 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år.
Framförallt var försäljningen i mars svagare än väntat och bedöms
påverkats av effekter p g a COVID-19. EBITDA resultatet var trots
minskad försäljning stabilt och ökade till1,3 Mkr jämfört med 1,1 Mkr
föregående år. Försäljningen under april hämtade sig och översteg
motsvarande period föregående år. Det ökade resultatet är hänförligt
till en bättre marginalmässig försäljningsmix samt vissa
prisjusteringar.

·
Nettoresultatet för året uppgick till -7,6 (-1,1) Mkr och kan i sin
helhet hänföras till orealiserade nedskrivningar på listade
aktieinnehav om -7,9 Mkr då börskurserna p g a oro kring COVID-19
gick ned kraftigt över hela linjen under mars. Raset kulminerade i
slutet av mars och sedan dess har de flesta bolag hämtat sig till
kursnivåer i linje med eller något under de som var före COVID-19
raset.

·
Övriga händelser under perioden. I januari har A-kredo International
AB sålt 80% av sin verksamhet i Polen till externa investerare varvid
Transferator Ventures ägande fått motsvarande utspädning. Då värdet
på aktierna i A-kredo sedan tidigare skrivits ned till 0 kr har den
genomförda transaktionen ingen balanseffekt på Koncernen.
Transferator Ventures AB har efter perioden valt att överlåta de
nedskrivna aktierna till ett 50% delägt företag, även det utan någon
balans- eller resultaträkningseffekt.

·
Ägandet i Iterata AB har minskat genom utspädning som en följd av
nyemission där Bolaget beslutade sig att inte delta. Ägarandelen i
Iterata AB har därmedminskat till 6,5% av röster och kapital.
Innehavet kommer efter nyemissionen är klar att upphöra att vara ett
intressebolag i Koncernen. Den aktuella emissionen är ännu inte
registrerad.

·
Styrelsen har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet
påverkar/kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och/eller
risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. I denna
bedömning har vi kommit fram till att vi för närvarande bedömer att
påverkan på bolaget är begränsad även om viss negativ effekt kan ses
i omsättningsgenerering i ABG-koncernen samt påverkan på värdet i de
listade aktieinnehaven. Den nuvarande bedömningen att COVID-19 har
begränsad effekt kan dock snabbt ändras med tanke på COVID-19
situationens volatila karaktär. COVID-19 utgör en stor
osäkerhetsfaktor avseende den framtida finansiella och ekonomiska
utvecklingen.

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 maj 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva
kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som
noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en
avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt
utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/B5665584F808476AE0...
https://mb.cision.com/Main/11553/3123186/1255983.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.