Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Transferator: Kallelse till årsstämma i Transferator AB (publ)

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Transferator AB (publ) org. nr
556692-3248 ("Bolaget"), till årsstämma, den 30 juni 2020.

Mot bakgrund av coronaviruset genomförs Transferators årsstämma genom
förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med
möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att
äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten
offentliggörs den 30 juni 2020 så snart utfallet av
förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan m.m.

Förutsättningar för deltagande

Rätt att, genom förhandsröstning, delta i årsstämman har den som dels
är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 juni
2020, dels har anmält sig senast den 29 juni 2020, genom att ha
avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken
Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Transferator AB
tillhanda senast den dagen.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare, måste för att ha rätt att delta i årsstämman låta
registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara
tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 24 juni
2020. Berörda aktieägare bör underrätta sina förvaltare i god tid
före denna dag.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta
på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret
finns tillgängligt på Transferator ABs webbplats,
www.transferator.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan
till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Transferator AB tillhanda senast den
29 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Transferator AB
(publ), Att: VD Fredrik Vojbacke, Box 56067, 102 17 Stockholm. Om
aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas
formuläret. Fullmaktsformulär finns att tillgå på Bolagets hemsida
och skickas till aktieägare som så begär det. Om aktieägaren är en
juridisk person ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare
anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen
och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas
skriftligen till Transferator AB (publ), Att: VD Fredrik Vojbacke,
Box 56067, 102 17 Stockholm, eller via e-post till
fredrik.vojbacke@transferator.com, senast den 20 juni 2020.
Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på
www.transferator.se, senast den 25 juni 2020. Upplysningarna skickas
till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut

a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat

c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
och revisor och revisorssuppleanter

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleanter

11. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier m.m.

12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att göra justeringar av
fattade beslut.

13. Övriga frågor

14. Stämmans avslutande

Fullständiga förslag:

Punkt 1)

Förslag: Att Jakob Johansson utses till ordförande vid stämman eller
vid förhinder för Jakob Johansson den som styrelsen föreslår.

Punkt 2)

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Punkt 3)

Godkännande av dagordning.

Punkt 4)

Förslag: Att ordföranden vid stämman Jakob Johansson jämte Fredrik
Vojbacke justerar protokollet; eller vid förhinder för den som
styrelsen föreslår.

Punkt 5)

Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

Punkt 7 a)

Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och
balansräkning samt koncernens resultaträkning och balansräkning

Punkt 7b)

Förslag: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets
resultat och till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny
räkning.

Punkt 7c)

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Jakob Johansson,
Guntis Brands, Henrik Halvorsen och Fredrik Vojbacke samt
verkställande direktören Fredrik Vojbacke.

Punkt 8)

Förslag: Att antalet styrelseledamöter ska vara fyra, utan
suppleanter. Samt att antal revisorer ska vara en med en
revisorssuppleant.

Punkt 9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Förslag: Att ett styrelsearvode om totalt 400 000 kr ska utgå varav
115 000 kr till styrelsens ordförande samt 95 000 kr per ledamot.
Samt att revisor erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10) Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant

Förslag: Omval av Jakob Johansson (ordförande), Guntis Brands
(ledamot), Fredrik Vojbacke (ledamot) samt Henrik Halvorsen
(ledamot).

Förslag: Omval av nuvarande Per Strömberg till revisor samt
revisorssuppleant Mikael Nilsson.

Punkt 11) Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av
aktier m.m.

Förslag: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma,
besluta om nyemission/emission av aktier (oavsett aktieslag),
konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad
som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för
aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission
skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Dock får en riktad nyemission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt inte överstiga 20 000 000 aktier, oavsett
aktieslag. Styrelsens bemyndigande skall även i detta hänseende
omfatta rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med
kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande
skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Förslaget om bemyndigande om nyemission ger styrelsen flexibilitet i
arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion såväl
organiskt som genom förvärv. Vidare ger bemyndigandet styrelsen en
möjlighet att, vid var tid, optimera Bolagets kapitalstruktur.

Punkt 12) Beslut om bemyndigande till styrelsen att göra justeringar
av fattade beslut.

Förslag: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen
eller den styrelsen därtill utser ska äga rätt att vidta de ändringar
i besluten enligt ovan som kan föranledas för att erhålla
registrering därav i enlighet med årsstämmans syfte med beslutet, hos
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förslag i punkt 11-12 fordras kvalificerad
majoritet i enligt Aktiebolagslagens regler.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag, årsredovisningen och övrigt
beslutsunderlag hålls tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före
stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Antal aktier i Bolaget uppgår till totalt 96 207 374st
varav 55 321 721 A-aktier (10 röster) samt 40 885 653 B-aktier (1
röst). Totalt antal röster uppgår till 594 102 863 stycken.

Stockholm i juni 2020

Transferator AB (Publ.)Styrelsen

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 juni 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva
kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som
noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en
avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt
utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/1FE90B9E18CBB2FEE0...
https://mb.cision.com/Main/11553/3125957/1257729.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.