Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Transtema: Delårsrapport 1 2020 1 januari - 31 mars 2020

Första kvartalet 2020 i sammandrag

· Nettoomsättningen för det första kvartalet 2020 uppgick till 342,8
Mkr (368,6) för den kvarvarande verksamheten, en minskning med 7%
jämfört med samma period 2019. Övriga rörelseintäkter för det första
kvartalet uppgick till 1,8 Mkr (9,6).

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 36,3 Mkr
(24,6) för den kvarvarande verksamheten.

· Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till 14,2 Mkr
(1,9), vilket motsvarar 4,1% (0,5) utav nettoomsättningen.

· Kvartalets rörelseresultat (EBIT) uppgick till 10,5 Mkr (-2,3) och
resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 7,3 Mkr (0,5).

· Kvartalets resultat från avvecklade verksamheter, netto efter
skatt uppgick till -3,9 Mkr (-15,7). Beloppet består av negativt
resultat i företag som avvecklats.

· Kvartalets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare
uppgick till 3,1 Mkr (-15,1), vilket motsvarar ett resultat per aktie
före utspädning om 0,11 kronor per aktie (-0,55) alternativt 0,27
kronor per aktie (0,02) för den kvarvarande verksamheten.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,1 Mkr
(3,3) under första kvartalet 2020, varav 0 Mkr (-21,7) avser
avvecklade verksamheter. Kvartalets kassaflöde uppgick till -9,9 Mkr
(-15,8). Totala likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 9,0
Mkr (6,5).

· Affärsområdet Infrastructure, vilket tidigare varit en väsentlig
del av koncernens verksamhet, har helt avvecklats under 2019 och
redovisas därför som avvecklad verksamhet enligt IFRS 5. Härmed
exkluderas dess påverkan på resultaträkning, balansräkning samt
kassaflöde på den rapporterade, kvarvarande verksamheten i koncernen.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

Transtema Group AB har genomfört en företrädesemission som avslutades
den 27 februari 2020. De nyemitterade aktierna registrerades hos
Bolagsverket den 27 mars 2020. Emissionen har tillfört företaget 53,3
Mkr efter emissionskostnader. Likviden avses disponeras för att dels
stärka likviditeten i koncernen samt dels finansiera nya större
projekt under 2020.

Transtema Network Services AB har valts som huvudleverantör för drift
och underhåll av 3G Infrastructure Services AB:s (3GIS) mobilnät i
Sverige. Avtalet löper från juni 2020 till maj 2025 och affärsvärdet
uppgår totalt till cirka 200 Mkr. Härutöver kan vissa
tilläggsersättningar tillkomma. Affären omfattar ett helhetsåtagande
för drift och underhåll av 3GIS nät och omfattar nätplanering,
kvalitetssäkring, nätövervakning, support, reservdelshantering och
fälttjänster.

Digitalisering är viktigare än någonsin för att hantera effekterna av
den pågående covid-19-pandemin. Över hela världen upplever de flesta
för närvarande stora störningar i vårt dagliga liv på grund av
covid-19-pandemin. Barn, studenter och anställda skickas hem,
eftersom många länder stänger skolor och företag. Transtemas uppgift
är att sköta service och underhåll av kommunikationsnäten så att
företagen kan hålla sina verksamheter igång, trots att deras personal
måste stanna hemma. Det är också viktigt att göra det möjligt för
vänner och familj att hålla kontakten och ta hand om varandra,
samtidigt som de följer myndigheternas riktlinjer.

Från början av denna pandemi har Transtema ökat sin beredskap och
anpassat sin organisation för att säkerställa leverans och intern
effektivitet under de nya förhållandena. Under mars månad upplevde
Transtema en viss fördröjning samt senareläggning utav nya affärer på
grund utav Covid-19.

Transtema övervakar utvecklingen noga och följer rekommendationer och
regler som utfärdats av lokala myndigheter på våra marknader. Det
skall noteras att det arbete koncernens medarbetare utför för att
upprätthålla funktion och tillgänglighet i kommunikationsnäten i
Sverige, både i fasta nät och mobilnät, är klassat som en
samhällskritisk funktion.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Covid-19-pandemin fortgår utan tydliga täcken på någon avmattning.
Transtema följer dagligen sjukfrånvaron i koncernen och ser ingen
väsentlig förändring i frånvaron. Transtema har i vissa dotterföretag
nyttjat möjligheten till permittering då en viss avmattning i
inkommande arbete kan skönjas. Det är idag svårt att förutse hur
pandemin på lång sikt kommer att påverka koncernen.

Göteborg 14 maj 2020
Magnus Johansson, Verkställande direktör

Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal
Tel: 031-746 83 00
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
Henning Sveder, CFO, 031-746 83 00

Certified Adviser

Företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 /
certifiedadviser@penser.se).

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och
produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består
av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftföretag samt större
företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; (i) Network
Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av
kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning samt (ii)
Emerging Business, som marknadsför lösningar för datalagring samt
tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet.

Nettoomsättning i Transtema Group AB år 2019 var 1 497 Mkr (868).
Antal anställda i koncernen är ca 900.

Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med
tickern TRANS. Erik Penser Bank är Företagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Transtema Group AB (publ)
är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj
2020, kl. 08:30 CET.

Företagets finansiella rapport finns tillgängligt på
http://www.transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/transtema/r/delarsrapport-1-2020-1-januari---...
https://mb.cision.com/Main/12363/3110906/1247203.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.