Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-20

Transtema: Kommuniké från extra bolagsstämman i Transtema Group AB (publ) den 20 januari 2020

Vid extra bolagsstämman i Transtema Group AB (publ) fattades beslut om
att godkänna styrelsens förslag om företrädesemission.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
en företrädesemission av högst 10 954 468 aktier, varigenom
aktiekapital kan komma att ökas med högst 10 954 468 kronor.
Villkoren för företrädesemissionen, som finns tillgängliga i sin
helhet på bolagets hemsida, är i huvudsak följande:

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 11
februari 2020.

2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma
bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till
en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ska berättiga till
teckning av två (2) nya aktier.

3. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand
tilldelas de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och
som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var
aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med
stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga som tecknat utan
företrädesrätt, varvid - vid överteckning - fördelning ska ske i
förhållande till det antal aktier som angetts i respektive
teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de
emissionsgaranter som åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen,
med fördelning i förhållande till storleken på de ställda
emissionsgarantierna.

4. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 13
februari 2020 till och med den 27 februari 2020, eller, såvitt avser
teckning av emissionsgarant enligt punkt 3 sista meningen ovan,
senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock äga rätt att
förlänga teckningstiden.

5. Teckningskursen ska vara 5,50 kronor per aktie.
6. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant
betalning inom den tid som anges i punkt 4 ovan. Teckning av nya
aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på
separat teckningslista, varvid betalning för nya aktier som tecknas
utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med
instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från
erhållande av avräkningsnota. Styrelsen ska dock äga rätt att
förlänga tiden för betalning.

7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning för första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de
ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för
genomförande av besluten.

Vid extra bolagsstämman var 49,5% procent av rösterna representerade.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henning Sveder, CFO, Transtema Group AB (publ), 031-746 83 00
Göran Nordlund, Styrelsens ordförande, 031-746 83 00

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 /
certifiedadviser@penser.se).

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och
produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består
av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större
företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; (i) Transtema
Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och
underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning
samt (ii) Transtema Emerging Business som marknadsför lösningar för
datalagring samt tillhandahåller utbildning inom
kommunikationsnätsområdet. Transtema Group AB omsatte 1 058 Mkr år
2018. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten
Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på
årsbasis. Antal anställda i koncernen är ca 1 000. Transtema Group AB
är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickern TRANS. Erik
Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/transtema/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma...
https://mb.cision.com/Main/12363/3012073/1176903.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.