Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Transtema: Transtema Group AB - Kommuniké från årsstämma 2020-05-14

Enligt kallelse publicerad i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens
Industri samt på bolagets hemsida avhölls årsstämma i Transtema Group
AB (publ), org nr 556988-0411, den 14 maj 2020.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman.
Samtliga beslut fattades enhälligt.

· Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning samt dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.

· Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens
ledamöter och verkställande direktör.

· Stämman beslutade att det skall finnas fem ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter och att det väljs ett registrerat
revisionsbolag för bolaget.

· Stämman beslutade att styrelseledamöterna skall arvoderas med 100
000 kronor per ledamot och att ordföranden skall arvoderas med 150
000 kronor. Vidare skall en restidsersättning utgå om 8 000 kronor
per möte till respektive styrelseledamot, om detta är aktuellt.
Revisionsutskottet arvoderas med totalt 50 000 kronor.

· Stämman beslutade att revisorns ersättning skall utgå mot av
bolaget godkänd räkning. Vidare beslöt stämmande att som
revisionsbolag omvälja revisionsbolaget PwC för tiden intill slutet
av nästa årsstämma.

· Enligt valberedningens förslag beslöt stämman att omvälja Göran
Nordlund, Linus Brandt, Magnus Johansson, Liselotte Hägertz Engstam
och Peter Stenquist till ordinarie styrelseledamöter. Göran Nordlund
valdes till styrelsens ordförande och Linus Brandt till vice
ordförande.

· Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
fastställa principer för tillsättande av valberedning.

· Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen. Stämman beslöt att ändra bolagsordningen, avseende
bolagets flytt utav säte till Mölndal.

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut
om emission av aktier, teckningsoption-er och/eller konvertibler
motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för beslutet
registrerade aktiekapital i bolaget. Vidare kan styrelsen i samband
med förvärv av verksamhet eller bolag besluta om apportemission om
motsvarande ytterligare högst 10 procent av det vid tidpunkten för
beslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget.

· Stämman beslutade om långsiktigt incitamentsprogram för anställda
inom Transtemakoncernen i form utav teckningsoptioner. Beslutet
innebär att bolaget emitterar högst 1 900 000 teckningsoptioner som
berättigar för teckning enligt villkoren för Optionsprogram 2020.

· Stämman beslutade om långsiktigt incitamentsprogram för vissa
styrelseledamöter i Transtema Group AB i form utav teckningsoptioner.
Beslutet innebär att bolaget emitterar högst 60 000 teckningsoptioner
som berättigar för teckning enligt villkoren för LTIP 2020.

Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på Transtema
Groups hemsida, www.transtemagroup.se, där även övrigt material från
årsstämman finns tillgängligt.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 /
certifiedadviser@penser.se).

För mer information kontakta:

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00

Henning Sveder, CFO, 031-746 83 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 18:30.

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och
produkter inom kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består
av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större
företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; (i) Network
Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av
kommunikationsnät samt (ii) Emerging Business som marknadsför
lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom
kommunikationsnäts-området. Nettoomsättning i Transtema Group AB år
2019 var 1 497 Mkr (868). Antal anställda i koncernen är ca 900.
Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med
tickern TRANS.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/transtema/r/transtema-group-ab---kommunike-fr...
https://mb.cision.com/Main/12363/3112485/1248094.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.