Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Tredje kvartalet 2021 Desenio Group

Nettoomsättningstillväxt på 42% under de första nio månaderna trots lägre kundengagemang

•Nettoomsättningen ökade med 14,5% till 239,5 (209,1) miljoner. Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -20,9% (36,6%)
 
•Bruttomarginalen för perioden var 82,8% (84,6%). Bruttomarginalen exklusive Poster Store var 83,4% (84,6%).
 
•Rörelseresultatet uppgick till 17,4 (50,1) miljoner, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,3% (24,0%).
 
•Justerad EBITA uppgick till 29,2 (54,9) miljoner, vilket motsvarar en justerad EBITA marginal om 12,2% (26,3%).
 
•Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21,5 (40,7) miljoner.
 
•Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,27) före utspädning 0,00 (0,26) efter utspädning.
 
Väsentliga händelser under och efter perioden
 
•Desenio Group har etablerat ett nytt logistikcenter i Tjeckien genom ett helägt dotterbolag. Under oktober har de första leveranserna från det nya logistikcentret skett.
 
Fredrik Palm, VD, kommenterar:
 
”Efter ett andra kvartal som inte nådde upp till våra förväntningar såg vi en positiv tillväxttrend i början av det tredje kvartalet. Återhämtningen avstannade dock mot slutet av augusti och har inte återvänt under den resterande delen av kvartalet. I vår rapport för andra kvartalet nämnde vi att det var svårt att förutsäga utvecklingen av lättnader av Covid-19-restriktionerna, men gjorde bedömningen att vi skulle se en återgång till mer normalt konsumentbeteende under tredje kvartalet. Detta har inte uppfyllts.”
 
”Vi har sett minskande trafikvolymer, men det finns även positiva signaler; vi har bibehållit genomsnittligt ordervärde och konverteringsnivåer i linje med 2020. Aktiva kunder uppgick till 3,6 miljoner, en ökning med 74% jämfört med förra året och vi ser fortsatt hög kundnöjdhet då vårt Trustpilotbetyg är bibehållet på 4,6.”
 
”Den nuvarande marknadssituationen innebär att vissa åtgärder måste vidtas. Under kvartalet gjorde vi strategiska justeringar i vår marknadsföring för att öka effektiviteten och integrerade dessutom ytterligare Poster Stores organisation. Detta innebär kostnadssynergier.”
 
”Som en konsekvens av det svårförutsägbara kundbeteendet som präglat marknaden under hösten har Desenio Group beslutat att ta bort våra finansiella mål gällande helåret 2021, men vi är fast beslutna att leverera i linje med förväntningarna för det fjärde kvartalet 2021. Jag ser med tillförsikt fram emot 2022 och åren därefter. Våra finansiella mål på medellång och lång sikt förblir således intakta.”
 
 
Finansiell kalender 2021
16 februari, 2022
Delårsrapport januari-december 2021, Q4 2021
 

Om oss


Desenio Group är en snabbt växande design- och e-handelsgrupp med en enkel affärsidé och syfte: att göra trendig, prisvärd och attraktiv väggkonst tillgänglig för alla. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, är vi Europas ledande webbutik för konsttryck och ramar, och vi skickar till mer än 35 länder världen över. 2020 förvärvade Desenio Poster Store och skapade en koncern med 250 anställda och 1,3 miljarder kronor i intäkter. Desenio Group är uppbackade av Verdane, ett specialiserat investeringsföretag för tillväxtaktier som samarbetar med ambitiösa nordeuropeiska techföretag. Desenio Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet DSNO med FNCA Sweden AB som Certified Adviser; info@fnca.se +46 8 528 00 399. Desenio Groups obligationer är noterade på Frankfurt Stock Exchange Open Market. För mer information, besök www.deseniogroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Fredrik Palm, CEO
fredrik.palm@deseniogroup.com, +46 70 080 76 37
 
Linda Vikström, Head of IR
ir@deseniogroup.com, +46 73 534 17 62

Denna information är sådan information som Desenio Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-27 07:00 CEST.

Bifogade filer


Desenio Group Q3 Rapport 2021

Författare MFN