Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

TRELLEBORG: Kvartalsrapport januari-mars 2020

"Stabilt kvartal - ökande utmaningar framåt"

"Trelleborgs första kvartal präglades av en accelererande påverkan
från Covid-19-pandemins utbredning. Vi initierade fortlöpande
åtgärder för att balansera utmaningarna vilket medfört att
resultatutveckling samt kassaflöde var förhållandevis stabila trots
den vikande försäljningen.

Det är en prioritet för Trelleborg att vara en pålitlig och stabil
affärspartner även under svåra förhållanden. På samma sätt är våra
anställdas välbefinnande och säkerhet i fokus och omfattande rutiner
och åtgärder har aktiverats för att förhindra smittspridning.

Den organiska försäljningen för koncernen minskade med 5 procent, med
en tilltagande nedgång i den senare delen av kvartalet. EBIT,
exklusive jämförelsestörande poster, minskade med 5 procent samtidigt
som det operativa kassaflödet stärktes betydligt.

Åtgärder som genomfördes under perioden adresserar såväl kostnader som
kassaflöde, och innefattar fokuserade kostnadsbesparingar i form av
bland annat arbetstidsförkortningar, varsel och uppsägningar,
temporära fabriksstängningar samt minskade investeringar och ett ökat
fokus på rörelsekapitalet. Alla enheter initierade lokala
åtgärdsprogram som adresserar deras unika situation.

Trelleborg Industrial Solutions försäljning och resultat påverkades,
utöver Covid-19, negativt av strejker i Turkiet och Frankrike.
Försäljningen var trots dessa strejker länge god, men i slutet av
perioden upplevdes en betydande försämring av affärsklimatet.
Samtliga marknadssegment och regioner drabbades alltmer av såväl egna
som kunders temporära fabriksstängningar.

Trelleborg Sealing Solutions upplevde generellt en förhållandevis god
försäljning, trots en negativ påverkan av temporära
fabriksstängningar i först Kina, och därefter i Europa. Under mars
månad vek dock efterfrågan på grund av den ökade osäkerheten. Strikt
kostnadskontroll begränsade påverkan på resultatutvecklingen.

Trelleborg Wheel Systems upplevde en fortsatt dämpad lantbruksmarknad.
Under senare delen av perioden aviserade ett antal OE-tillverkare av
lantbruksmaskiner temporära stängningar av tillverkningsenheter,
vilket bidrog till en nedgång av leveranser. Även försäljningen av
däck till materialhanteringsfordon och entreprenadmaskiner drabbades
av den vikande efterfrågan i spåren av pandemin. Kostnadsbesparingar
initierades under kvartalet, vilket medförde att resultatet kunde
upprätthållas på en god nivå efter förutsättningarna.

Verksamheter under utveckling fortsatte att förbättra sin lönsamhet,
och samtliga enheter uppvisade positivt rörelseresultat i kvartalet.
Detta uppnåddes trots att den senare delen av kvartalet påverkades av
en del temporära fabriksstängningar, för att parera kunders
produktionsstopp och följa myndighetsbeslut. Den goda organiska
försäljningen var främst drivet av en stark tillväxt för
offshore-verksamheten. Under den senare delen av kvartalet föll dock
oljepriset signifikant, vilket kommer leda till en försämrad
marknadssituation.

Nu befinner vi oss i det andra kvartalet, och
marknadsförutsättningarna är mycket speciella och osäkra. Efterfrågan
under nästkommande kvartal kommer att påverkas kraftigt negativt av
alla direkta och indirekta effekter som Covid-19-pandemin för med
sig. Därmed sagt, Trelleborg har en god finansiell bas med en god
likviditet och en långsiktig finansiering på plats, och koncernen
står väl rustad för att möta utmanande tider.

Sammantaget är vår bedömning att efterfrågan kommer vara betydligt
lägre under det andra kvartalet", säger Peter Nilsson, VD och
koncernchef.

Första kvartalet 2020

· Koncernen påverkades av coronaviruset (Covid-19) främst under
senare delen av kvartalet. Effekterna av Covid-19 förväntas påverka
försäljning och resultat betydligt mer under nästkommande kvartal
jämfört med det första kvartalet. Se vidare sidan 6.

· Nettoomsättningen under första kvartalet 2020 minskade med 1
procent och uppgick till 9 286 MSEK (9 381).

· Den organiska försäljningen minskade med 5 procent.
· EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 1 235 MSEK
(1 295), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 13,3 procent (13,8).

· Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -46 MSEK (-20)
och avser i sin helhet omstruktureringskostnader.

· Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick
till 3,21 SEK (3,25). För koncernen uppgick resultat per aktie till
3,05 SEK (3,14).

· Det operativa kassaflödet uppgick till 705 MSEK (179).
Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden ökade till 102
procent (12M 2019:90).

· Efter periodens slut avyttrades formgodsverksamheter i Sverige och
Estland, tillhörande Verksamheter under utveckling.

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2020
Efterfrågan bedöms vara betydligt lägre än det första kvartalet 2020,
justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 12 februari för första
kvartalet 2020

Efterfrågan bedöms vara något lägre än det fjärde kvartalet 2019,
justerat för säsongsmässiga variationer.

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015,
karin.larsson@trelleborg.com

Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708
665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl.
13:00 CET.

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar
som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande
miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling
på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 37 miljarder
kronor och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av
tre affärsområden: Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg
Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems samt ett
rapporteringssegment, Verksamheter under utveckling. Trelleborgaktien
har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq
Stockholm, Large Cap.

www.trelleborg.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/trelleborg/r/kvartalsrapport-januari-mars-202...
https://mb.cision.com/Main/584/3095344/1234688.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.