Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Troax Group AB: Kallelse till årsstämma i Troax Group AB (publ)

PRESSMEDDELANDE, Hillerstorp den 25 maj 2020, kl. 08.30 CET

Aktieägarna i Troax Group AB (publ) (556916-4030) kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 25 juni 2020 kl 15.00 på bolagets kontor,
Tyngel, 335 04 Hillerstorp. Som en försiktighetsåtgärd för att minska
risken för smittspridning av covid-19 coronaviruset avser Troax Group
AB att hålla årsstämman mycket kort och effektiv. Ingen förtäring
eller mingel kommer att erbjudas. Planerade anföranden kommer att
begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa
stämmans längd som beräknas till cirka 15 minuter. Inga
styrelseledamöter utöver styrelsens ordförande kommer att delta och
koncernens ledande befattningshavare kommer närvara i begränsad
omfattning. Ett anförande av verkställande direktören kommer att
läggas ut på bolagets webbplats efter stämmans avslutande. Aktieägare
som är sjuka, har haft kontakt med sjuka eller tillhör en riskgrupp
bör inte deltaga, utan uppmanas rösta via ombud.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:
· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen torsdagen den 18 juni 2020;

· dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 18 juni 2020
under adress Troax Group AB, Box 89, 335 04 Hillerstorp, eller per
telefon 0370-828 00, eller via e-post arsstamma@troax.com.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal (ett eller
högst två) biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att
databehandlas och användas enbart för årsstämman 2020 (se för
ytterligare information nedan under punkten I). För den som önskar
företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som
finns tillgängligt på bolagets webbplats www.troax.com. Om
deltagandet sker med stöd av fullmakt bör denna sändas in till
ovanstående adress så att den når bolaget i god tid före stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten
får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en
längre period, längst fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Aktieägare som genom bank eller annan
förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
registrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För
att denna registrering ska vara införd i aktieboken den 18 juni 2020
måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren
genomför sådan registrering.

B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN
Förslag till dagordning

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD:s anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Redogörelse för valberedningens arbete
11. Fastställande av principer för valberedningen
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. Förvärv och överlåtelse av egna aktier
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om köpoptionsprogram för ledande befattningshavare
20. Stämmans avslutande

C. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2020 AVSEENDE PUNKTERNA 2,
11-16 SAMT MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I TROAX
GROUP AB (publ)

Instruktion för valberedningen
Med stöd av instruktionerna för valberedning och av uppgifter i
Euroclear Swedens ägarregister har valberedningen inför årsstämman
2020 i Troax Group AB (publ) bestått av Johan Hjertonsson (ordf.),
Investment AB Latour, Jan Särlvik, Nordea Fonder, Lilian Fossum
Biner, Handelsbanken och Jan Svensson, ordförande i Troax Group.

Valberedningen har hållit två sammanträden och har därutöver gjort
löpande avstämningar via telefon och e-mail. Vid sammanträdena har
valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att
behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Inga synpunkter har
inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsens ordförande Jan Svensson föreslås som ordförande vid
årsstämman.

Fastställande av principer för valberedningen (punkt 11)
Valberedningen föreslår följande procedur för utseende av
valberedning:

Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största
ägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti varje år. Med de
tre största aktieägarna avses i denna instruktion de av Euroclear
Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per
den sista bankdagen i augusti månad.1) Envar av dessa ägare är
berättigad att utse en ledamot att utgöra valberedning intill dess
att ny valberedning utsetts. Ingen av dessa tre utsedda ledamöter bör
vara någon av styrelsens ledamöter. Styrelsens ordförande ska vara
adjungerad till valberedningen. Om någon av de tre största ägarna
avstår sin rätt att utse en ledamot till valberedningen så går rätten
vidare till i storleksordning nästa aktieägare. Lämnar ledamot
valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen
så beslutar, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den
avgångne ledamoten, eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de
tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillkommit
i denna grupp. Om ägarförhållandena i bolaget ändras innan
valberedningen har slutfört sitt arbete, ska valberedningen äga rätt
att ändra i valberedningens sammansättning på det sätt som man finner
lämpligt. Fullständigt förslag avseende inrättande av principer för
valberedningen framgår av särskild bilaga och hålls tillgänglig på
bolagets webbplats www.troax.com.

1) Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka
(ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige
ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear
Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en
förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear
Sweden AB.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 12)
Valberedningens förslag är att antalet stämmovalda styrelseledamöter
under kommande mandatperiod ska vara sex stycken. Utöver dessa sex
ledamöter tillkommer arbetstagarrepresentanter vilka inte väljs av
bolagsstämman.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 13)
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till
revisor och att inga revisorssuppleanter utses.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
(punkt 14)

Valberedningen föreslår att ingen ökning av styrelsearvode sker.
Arvodet föreslås utgå med 540 000 (540 000) kronor för styrelsens
ordförande och till vardera 250 000 (250 000) kronor för övriga
årsstämmovalda ledamöter med undantag för den verkställande
direktören. Förslaget innebär att den totala ersättningen till
styrelsen kommer att utgå med 1 540 000 (1 540 000) kronor. Belopp
inom parentes beskriver den tidigare nivån. Valberedningen föreslår
vidare att arvode för revisionsutskottsarbete skall utgå med 100 000
(100 000) kronor till ordförande och 75 000 (75 000) kronor till
ledamot samt arvode för ersättningsutskotts-arbete med 50 000 (50
000) kronor till ordförande och 25 000 (25 000) kronor för ledamot.
Valberedningen har genomfört en analys av arvodena jämfört med
liknande bolag baserat på ett flertal olika mått av storlek och
komplexitet. Utfallet av denna analys motiverar enligt
valberedningen, med hänsyn tagen till den rådande situationen där
effekter relaterade till coronaviruset i dagsläget är svåra att
förutse, att inte föreslå någon höjning av styrelsearvodena. Till
revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 15)
Valberedningen föreslår omval av Eva Nygren, Anna Stålenbring, Fredrik
Hansson, Bertil Persson och Thomas Widstrand. Valberedningen förslår
nyval av Anders Mörck. Jan Svensson har avböjt omval. Vidare föreslås
nyval av Anders Mörck som styrelsens ordförande. Information om
föreslagna styrelseledamöter och valberedningens motiverade yttrande
finns tillgängligt på bolagets webbplats www.troax.com.

Val av revisor och revisorssuppleant (punkt 16)
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB fram till slutet av årsstämman
2021. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Johan
Palmgren fortsätter som huvudansvarig revisor.

D. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9 b, 17-19
Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel disponeras så att 0,1 EUR,
sammanlagt 6,0 MEUR, delas ut till aktieägarna och att återstående
del av bolagets vinstmedel, cirka 34,6 MEUR, balanseras i ny räkning.
Styrelsen föreslår vidare att 29 juni 2020 ska vara avstämningsdag
för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med
förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs
försorg den 6 juli 2020 till dem som på avstämningsdagen är införda i
aktieboken.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 17)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att
bolaget äger högst en (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till
samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid
handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara vid förvärvstillfället
gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid
registrerade kursintervallet. Förvärvet ska i första hand ha till
syfte att kunna uppfylla åtaganden enligt köpoptionsprogram.

Styrelsen föreslås även bemyndigas, att vid ett eller flera tillf...

Författare Cision News