Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Troax Group AB: Troax Group: Delårsrapport Januari-Mars 2020

Hillerstorp 23 april 2020, 12:30 CET

JANUARI - MARS

· Orderingången ökade med 12% och uppgick till 44,6 (39,7) MEUR.
Justerat för valuta var ökningen 12%.
· Nettoomsättningen ökade organiskt med 4 procent till 40,8 (39,1)
MEUR.

Justerat för valuta var ökningen 4 procent.
· Rörelseresultatet ökade till 6,5 (5,9) MEUR.
· Rörelsemarginalen ökade till 15,9 (15,1) procent.
· Finansnetto var -0,2 (-0,3) MEUR.
· Resultat efter skatt ökade till 4,8 (4,3) MEUR.
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,08 (0,07) EUR
baserat på 60 000 000 aktier avseende båda perioder (split 3:1
genomfördes i juni 2019).

· Styrelsen har på grund av den stora osäkerheten kring hur
Coronaepidemin kommer att påverka bolaget beslutat att skjuta på
årsstämman till 25 juni. Beslutet har fattats för att ge styrelsen
ytterligare tid att utvärdera vilken påverkan Coronaepidemin kommer
att ha på bolagets marknads- och likviditetssituation samt huruvida
det finns anledning att ändra det tidigare utdelningsbeslutet.

VD KOMMENTAR

Troax ökar orderingången med 12% under ett mycket turbulent kvartal.
Detta visar både på styrka i en avvaktande och mot slutet av
kvartalet krympande marknad, men också på att Troax tagit en del
större projektorder, som motverkar nedgången i marknaden. Troax
befinner sig sent i konjunkturcykeln och har därför blivit mindre
drabbat av problemen med minskad efterfrågan p.g.a. Corona, än många
andra branscher. I stort sett var det 'business as usual' under
januari och februari, där sedan krisen slog till med full kraft under
mars månad. Orderingången får karakteriseras som stark och är en god
krockkudde för den minskning av orderingång och aktivitet som
förväntas för kvartal två och tre i år. Vi har en bra orderstock, som
kommer att hjälpa oss en del under den förväntade nedgången i senare
kvartal. Det som drivit orderingången under kvartalet är i första
hand utvecklingen inom e-handel. Automotive däremot har haft
ytterligare ett svagt kvartal. Regionalt har vi haft en fortsatt god
utveckling i USA och Nya marknader, men där främst UK sticker ut
positivt och visar mycket goda siffror. Även Troax USA har haft en
god utveckling under perioden medan det varit fortsatt trögt för
Folding Guard. Sammanfattningsvis bedömer vi att vi tagit
marknadsandelar främst inom mer krävande kundsegment och har återigen
erhållit flera viktiga order ifrån kunder inom automation, lager och
bygg.

Investeringar i ökad produktionskapacitet vid våra anläggningar i
Sverige och Italien har i stora drag avslutats under första
kvartalet, i och med att enheten i Bulciago Italien tagits i bruk i
början av året. Den nya italienska enheten har efter viss intrimning,
nu börjat få upp farten i produktionen. Här måste vi tyvärr
konstatera att efterfrågan troligen kommer att bli problemet under
andra kvartalet, då vi sett en klar minskning av förfrågningarna för
offerter sedan andra hälften av mars. Positivt är givetvis att den
nya fabriken är redo att ta emot klart högre volymer, på sikt.
Noteras bör också att denna enhet varit igång under hela krisen i
Italien, även om omfattningen och volymerna varit påverkade av det
svåra läget i landet. Enheterna i Birmingham (UK) och Chicago (USA),
stängdes i princip helt mot slutet av mars och kommer att hållas
stängda åtminstone april månad ut. Koncernens huvudfabrik i
Hillerstorp Sverige har fortsatt att producera i nästan normal
omfattning under denna period. Vår storleksmässigt minsta fabrik i
Shanghai (Kina), var i stort sett stängd under större delen av
kvartalet p.g.a. Corona utvecklingen i landet, men kom igång igen i
mindre skala mot slutet av perioden.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 4% jämfört med motsvarande
period föregående år. Utvecklingen är positiv speciellt i
Kontinentaleuropa samt Nya marknader och bruttomarginalen är något
ökande i kvartalet. Resultatet för kvartalet är därför bättre än
motsvarande period 2019, vilket indikerar ett fortsatt stabilt läge
för Troax per utgången av mars. Vi är i nuläget restriktiva till att
fortsätta öka våra försäljnings- och marknadsföringsinsatser, tills
vi ser hur läget utvecklar sig. Totalt för koncernen blev
rörelsemarginalen 15,9 procent i kvartalet, att jämföra med 15,1
procent föregående år. Rörelseresultatet blev 6,5 MEUR, en ökning med
0,6 MEUR och Folding Guard påverkar fortsatt koncernens
rörelsemarginal negativt. Nettoresultatet uppgår till 4,8 MEUR för
kvartalet jämfört med 4,3 MEUR föregående år.

Styrelsen har på grund av den stora osäkerheten kring hur
Coronaepidemin kommer att påverka bolaget beslutat att skjuta på
årsstämman till 25 juni. Beslutet har fattats för att ge styrelsen
ytterligare tid att utvärdera vilken påverkan Coronaepidemin kommer
att ha på bolagets marknads- och likviditetssituation samt huruvida
det finns anledning att ändra det tidigare utdelningsbeslutet.
Kassaflödet under kvartalet har bland annat belastats med betalning
av skulder relaterat till viss del av investeringen i Italien samt
förvärv av vår distributör i Japan. Detta i kombination med en viss
ökning av skatteinbetalningar ger ett något sämre kassaflöde än
motsvarande period föregående år. Investeringar har totalt belastat
kassaflödet med 1,6 MEUR under kvartalet. Vi har mot slutet av
perioden sett en tendens till att kunder i olika länder försöker
fördröja betalningar, med hänvisning till det ansträngda läget p.g.a.
Corona situationen.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS

Inbjudan - presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett
konferenssamtal 23 april 2020, kl. 16:00 CET. Konferensen kommer
hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på
https://www.troax.com/sv/news

Thomas Widstrand
Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31
thomas.widstrand@troax.com

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 23 april 2020, kl. 12:30 CET.

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för
inomhusanvändning ("metallbaserade nätpanelslösningar") inom
marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt
förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för
att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global
organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion,
vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 42 länder.
Under 2019 uppgick Troax nettoomsättning till 168 MEUR och antalet
anställda till ca 700 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i
Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/troax-group-ab/r/troax-group--delarsrapport-j...
https://mb.cision.com/Main/11968/3095162/1234652.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.