Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

True Heading: Rättelse: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

I det medföljande rapport-dokumentet har följande rättelser införts:
borttagen tom sida, datum aktiekapital 31 mars 2020, resultat per
aktie: -0,0137 SEK/aktie, datum undertecknande: 2020-05-18,
balansräkning datum 31 mars 2020 vänster kolumn.

BOLAGET I KORTHET

Att försöka återge en ärlig och nyanserad bild av Bolagets resultat
för Q1 2020 låter sig inte göras helt lätt. Vi hade ett flertal stora
affärer i Q1 2019 som lyfte både omsättningen och bruttovinsten
rejält. Bland annat en fakturerad leverans till Lockheed Martin på
knappt 1,3 MSEK, ett flertal relativt stora ordrar från svenska
kunder som Sjöfartsverket och SAAB samt andra utländska kunder som
Furuno och Fugro m.fl. Affärer på dessa nivåer har helt enkelt
saknats under Q1 2020.

Vår handelsmarginal fluktuerar mellan kvartalen. Vår
redovisningsprincip, där lagerförändringen är starkt påverkande,
gynnar inte vår handelsmarginal rent rapporteringsmässigt då vi gjort
väldigt få varuinköp under Q1 2020 i jämförelse med Q4 2019.

I Q4 2019 rapporterade vi en handelsmarginal på ca 76,1 %. För Q1 2020
rapporterar vi en handelsmarginal på 22,9 % (48,3 %). Tittar vi på
handelsmarginalen på de ordertransaktioner som registrerats under Q1
2020 så har vi har en handelsmarginal på 46,1 %, vilket är
långsiktigt hållbart.

Konsekvensen av låg omsättning och låg handelsmarginal blir hårt
belastande för resultatet i Q1 2020. Vad det beror på kan vi bara
spekulera kring. Men det finns en stor oro att COVID-19 är den
dominerande orsaken till den mycket ansträngda marknadssituationen vi
nu befinner oss i.

Processen med försäljningen av patent fortskrider. Positivt är att
IALA via brev meddelat att de skall genomföras en intern diskussion
inom den tekniska kommittén med utgångspunkt kring den tekniska
plattformen och patentet. Svenska sjöfartsverket utför redan tester
med den tekniska plattformen som patentet avser.

FÖRSTA KVARTALET 2020

· Rörelseintäkterna Q1 2020 uppgick till 1 454 tkr (3 610), en
minskning med 59,7 % mot Q1 2019.

· Bruttovinsten för Q1 2020 blev 333 tkr (1 743) tkr) vilket är 80,9 %
lägre än för Q1 2019.

· Under Q1 2020 sänkte vi våra övriga externa omkostnader till 469 tkr
(769 tkr), en sänkning med 39,0 % mot Q1 2019.

· Under Q1 2020 sänkte vi våra personalkostnader till 721 tkr (1 059
tkr), en sänkning med 31,9 % mot Q1 2019.

· Rörelseresultat före avskrivningar för Q1 2020 blev -856 tkr (-84
tkr) vilket är en försämring med 1 019 % mot Q1 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Nyemission

True Heading har slutfört den företrädesemission av aktier som
styrelsen fått mandat för på den extra bolagsstämman den 5 december
2019. Syftet med företrädesemissionen var dels att stärka Bolagets
förmåga att förvärva och konsolidera sig på marknaden, dels fortsätta
utvecklingen av ett nytt AIS-sortiment samt vidmakthålla och stärka
Bolaget för processen med försäljningen av patenten.

Teckningstiden löpte från den 6 mars till den 31 mars 2020.
Företrädesemission skulle vid fullteckning inbringa 7 029 084 kronor.
Företrädesemissionen blev ej fulltecknad och antalet nya B-aktier
blir 13 387 624. Teckningsgraden blev därmed ca 19%. Totalt antal
B-aktier efter omvandling är 78 578 844 och det totala antalet aktier
i Bolaget är efter omvandling 83 678 468. Företrädesemissionen
tillför bolaget ca 1,33 Mkr i emissionslikvid före
emissionskostnader.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 537 500 kr. Nettoresultatet
blir därmed ca 800 000 kronor i emissionslikvid. Styrelsen beslutade
att tilldela samtliga som tecknat sin del att tilldelas denna.

Marknadsosäkerhet till följd av COVID-19
Vi har som nämnt upplevt en minskning av intäkterna under de första
tre månaderna 2020 jämfört med samma

period 2019 på 60%. Utvecklingen resulterar i en nettoförlust på 962
tkr under de första tre månaderna av 2020. Huruvida intäkter och
lönsamhet kommer att förbättras under resten av 2020 beror på hur
hårt de regioner där Bolaget verkar drabbas av COVID-19 och i vilken
utsträckning statliga åtgärder förlängs, utvidgas eller dras
tillbaka. En markant minskning i efterfrågan från södra Europa har
identifierats och dessa marknader har varit viktiga för Bolaget
historiskt. Vi ser inte att COVID-19 påverkar framtida
tillgångsvärdering i Bolaget väsentligt, men noterar som sagt att
situationen bidrar till en kraftigt minskad försäljning under Q1
2020.

Vi har vidtagit ett antal åtgärder för att övervaka och förhindra
effekterna av COVID-19-viruset, såsom säkerhets- och hälsoåtgärder
för våra anställda (som social distansering och arbete hemifrån) och
säkerställa leverans av material som är avgörande för vår
produktionsprocess. Vi kommer att fortsätta att följa de olika
nationella institutens policyer och råd och parallellt kommer vi att
göra vårt yttersta för att fortsätta vår verksamhet på bästa och
säkraste sätt som möjligt utan att äventyra våra anställdas hälsa.

AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapital och antal aktier Aktiekapital (SEK) A-aktier (st)
B-aktier (st) 31 mars 2020:

7 029 084

5 100 000

65 190 844

Resultat per aktie 3 månader 2020: True Heading AB (publ) = -0,0137
SEK/aktie

Täby 2020-05-18

Styrelse och VD

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 maj 2020.

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor.

Halvårsrapport för första halvåret 2020 lämnas den 28 augusti 2020.

Se bifogar pdf-fil för fullständig rapport.

För ytterligare information:

Göran Carlsson

CEO & Global Sales Director

True Heading AB

goran.carlsson(at)trueheading.se

Tel. +46 8 6222660

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 maj 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/true-heading/r/rattelse-delarsrapport-1-janua...
https://mb.cision.com/Main/11598/3115802/1250397.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.