Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-31

Unlimited Travel Group: Beslut på årsstämma 2018

BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMA 2018

31 maj, 2018
PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2018-05-31

Den ordinarie Årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 2018-05-31
fattade beslut om:

* Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31. 
* Att en utdelning skall lämnas till aktieägarna på 2,00 kronor per
aktie. Den 4 juni beräknas vara avstämningsdag för erhållande av
utdelning. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs
försorg den 8 juni.
* Att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt
koncernbalans- och koncernresultaträkning.
* Att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter. 

Följande personer omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden
intill nästa årsstämma:

Anna Elam
Michaël Berglund
Anders Ehrling (ordförande)

Följande personer nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden
intill nästa årsstämma:

Johan Almquist
Eivor Andersson
Richard Bergfors

Till revisorer nästföljande två år omvaldes Finnhammars revisionsbyrå.

Att arvode för den av stämman utsedda styrelsen för perioden intill nästa
årsstämma skall utgå med 250 000 kr till ordförande och med två basbelopp,
för närvarande 45 500 kr=91 000 kr till övriga ledamöter. Stämman beslutade
att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

Fråga om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
Anders Ehrling informerade om bakgrund till styrelsen förslag gällande
nyemission. Förslaget godkändes av stämman.

Att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från
Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2018, sammankalla
en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för
envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget.
Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid
årsstämman 2019 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall
valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande.

Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer och
omsätter omkring en halv miljard kronor. Verksamhet består i att äga,
starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora,
specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten är en
koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tolv
bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel
Beyond, WI-Resor, JB Travel, Creative Meetings, Världens Resor, PolarQuest,
UTG Reseproduktion, Go Active Travel och Specialresor.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58                       

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är

Remium

Telefon: 08-454 32 00

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 21:00 CET. 

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.