Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Unlimited Travel Group: Beslut på årsstämma 2019

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2019-05-15

Den ordinarie Årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 2019-05-15
fattade beslut om:

* Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31. 
* Att en utdelning skall lämnas till aktieägarna på 0,53 kronor per
aktie. Den 17 maj beräknas vara avstämningsdag för erhållande av
utdelning. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs
försorg den 22 maj.
* Att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt
koncernbalans- och koncernresultaträkning.
* Att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter. 

Följande personer omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden
intill nästa årsstämma:

Anna Elam
Anders Ehrling (ordförande)
Johan Almquist
Eivor Andersson 

Följande personer nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden
intill nästa årsstämma:

Robin Berglund

Finnhammars revisionsbyrå meddelade att Jonas Forsberg ersätter Hans
Bredberg som huvudansvarig revisor.

Att arvode till styrelsen skall utgå med 250 000 kronor till ordföranden,
och de stämmovalda styrelseledamöterna med ett ägande som understiger 1% av
bolaget erhåller 91 000 kronor. Styrelseledamöter med ett större ägande i
bolaget, dvs >1%, erhåller 50 000 vardera.

Fråga om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
Anders Ehrling informerade om bakgrund till styrelsen förslag gällande
nyemission. Förslaget godkändes av stämman med tillägg att ej gälla för
löpande verksamhet.

Att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från
Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2019, sammankalla
en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för
envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget.
Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid
årsstämman 2019 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall
valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande. 

Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer (listat på
NASDAQ OMX First North) och omsätter drygt en halv miljard kronor.
Verksamheten består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och
eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och
entreprenörsdrivna. Vi är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited
Travel Group samt de 12 dotterbolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf
Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Creative
Meetings, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och
Unlimited Travel Production.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58                       

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, 
telefon: +46 (0)8 – 684 211 00

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 18:30 CET. 

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.