Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Vadsbo SwitchTech: Delårsrapport 1 (Delårsrapport 1, 1 januari - 31 mars 2020)

Ökad omsättning

· Omsättningen på samtliga affärsområden ökar

Första kvartalet, 1 januari-31 mars 2020.

· Nettoomsättningen uppgick till 8 565 kkr (7 943 kkr).
· Nettoomsättningen ökar med 8%.
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 432 kkr
(-100 kkr).

· EBITDA marginalen var 5 % (-1,3 %).
· Rörelseresultatet uppgick till -219 kkr (-725 kkr).
· Nettoresultatet uppgick till -148 kkr (-634 kkr).
· Kassaflödet under året uppgick till 0 mkr (0 mkr).

VD har ordet

"Omsättningen på samtliga affärsområden ökar"

Vi fortsätter att växa med lönsamhet. Alla affärsdrivande segmenten
visar på tillväxt. Bolaget har lanserat fyra nya produkter som
adderar kundvärde i vår projektförsäljning.

Bolaget verkar på flera olika marknader med en bred kundbas och starka
kunder. Vi står stabilt även när marknaden svänger. På samma vis har
vi byggt upp vårt leverantörsnät.

Vi har under kvartalet gjort kostnadsbesparingar samtidigt som vi har
en ny utvecklingsstrategi för bolaget för att förstärka vårt
erbjudande mot större projekt. Vi fortsätter också att arbeta med
våra, sedan länge, etablerade försäljnings- och marknadskanaler för
samtliga av våra produkter. Jag upplever att vi har en stark
produktportfolie och ett bra tjänsteutbud som får ett fint genomslag
i marknaden.

Dock är det annorlunda tider och jag hoppas att ni och era nära mår
bra. Vi ser för närvarande inga större effekter av Corona-pandemin.
Det kan dock inte uteslutas att vi får negativa konsekvenser i våra
leverantörskedjor och/eller att våra kunder minskar sina åtagande om
den ekonomiska utvecklingen blir sämre.

Ta hand om er där ute.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25-35 % årligen de
närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i
andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara
högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen
konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under
kommande år.

Koncernens nettoomsättning ökade med 8 % under kvartal 1.

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före
tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA-marginal om 13 % på årsbasis. Vid
uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock
tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna.
Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer.
Kvartalets EBITDA marginalen uppgick till 5 % (-1,3% föregående år).

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets
soliditet uppgick vid utgången av perioden till 55,1 %.

Utsikter

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv.
Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 13 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel inklusive checkkrediten uppgick per den 31 mars 2020
till 1,3 mkr.

Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående
till 2,1 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 januari - 31 mars) uppgick till 0 mkr där
den löpande verksamhetens del uppgick till - 0,7 mkr. Detta kommer
främst ur att bolaget har minskade leverantörsskulder med -1,8 mkr.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -0,1 mkr och är
främst hänförligt till den aktiverade utvecklingen och inköpta
verktyg för nya produkter och dess produktion.
Finansieringsverksamhetens kassaflöde är 0,8 mkr som främst kommer ur
den ökande andelen av den utnyttjade checkkrediten.

Moderbolaget hade en omsättning om 0,6 mkr under perioden vilket avser
fakturering till dotterbolaget av koncerngenomsamma tjänster och
gjorde ett resultat på -0,02 mkr. Moderbolagets egna kapital var
totalt 14,3 mkr varav bundet 5,9 mkr.

Väsentliga likviditetskriser och andra risker och osäkerhetsfaktorer

De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i
årsredovisningen 2020 bedöms fortsatt vara aktuella.

Corona-pandemin skapar en stor osäkerhet framåt vad gäller
omvärldsfaktorer i allmänhet och samhällets ekonomiska utveckling i
synnerhet. Detta kan Bolaget inte kontrollera förutom att hela tiden
hålla utvecklingen under uppsikt och agera utifrån dessa externa
händelser.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market
(fd. AktieTorget) under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga
teckningsoptionsprogram är

14 453 100 st.

På årsstämman den 17 maj 2019 beslutades det att ge styrelsen ett
bemyndigande att emittera upp till 1 500 000 aktier. Sådan emission
kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera
framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

1. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2018 tecknades i juni 2018,
400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda
i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1
juli 2021 till och med den 31 juli 2021. Teckningskursen för aktier
som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12 SEK.

2. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2019 tecknades i juni 2019,
360 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda
i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1
juli 2021 till och med den 31 juli 2021. Teckningskursen för aktier
som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 680 st.

Bolagets börsvärde var per 2020-03-31 cirka 28,8 mkr.

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års
delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport,
vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma för räkenskapsår 2020 den 12 maj 2020 klockan 16:00 på
adress:

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

Delårsrapport Q2-20 den 19 augusti 2020.

Delårsrapport Q3-20 den 17 november 2020.

Bokslutskommuniké för 2020 den 18 februari 2021

Västra Frölunda den 12:e maj 2020.

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476-0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

· Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
· Göran Nordlund Styrelseordförande, 070-433 13 20

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet
sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva
belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och
reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit
verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god
underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en
ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i
synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo
Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr
i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock
Market med tickern VADS.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vadsbo-switchtech/r/delarsrapport-1--delarsra...
https://mb.cision.com/Main/14118/3109135/1245917.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.