Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Vadsbo SwitchTech: Kommuniké från årsstämman i Vadsbo SwitchTech Group AB

Den 12 maj höll Vadsbo SwitchTech Group årsstämma och nedan följer en
kort resumé kring de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen
och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning.
Stämman beslutade vidare att överföra bolagets fria egna kapital i en
ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktörer för verksamhetsåret 2019-01-01 till
2019-12-31.

Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorn

Styrelsen föreslår att styrelseledamöterna skall arvoderas med
sammanlagt maximalt 150 000 kronor att fördelas enligt beslut av
styrelsen och att revisorsarvode ska utgå enligt av Bolaget godkänd
räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till 5 ledamöter utan några
suppleanter.

Följande personer valdes av stämman till styrelse:

- Göran Nordlund-Omval

- Martin Larsson-Omval

- Kristian Larsson-Omval

- Ankie Hvittfeldt-Omval

- Carl Schneider-Omval

Stämman beslutade även att välja Grant Thornton Sweden AB som
revisionsbolag med huvudansvarig revisor Zlatan Mitrovic.

Bemyndigade kring företrädesemission

Stämman beslutade att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp
till 3 000 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Sådan emission kan göras i samband med
företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, med
frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
högst 800 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Vadsbo
SwitchTech AB som berättigar till teckning av högst 800 000 aktier i
bolaget med rätt och skyldighet för Vadsbo SwitchTech AB att hantera
teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Lönner, VD

E-post: henrik.lonner@vadsbo.net

Telefon: 0700-910340

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet
sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva
belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och
reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit
verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god
underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en
ökning av smarta byggprojekt i allmänhet. Vadsbo SwitchTech Group AB
är listat på Spotlight med tickern VADS.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vadsbo-switchtech/r/kommunike-fran-arsstamman...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.