Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-09

Vadsbo SwitchTech: Vadsbo SwitchTech Group AB: Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Vadsbo SwitchTech Group AB (publ) ("Bolaget") kallas
härmed till årsstämma fredagen den 12 maj 2020 kl. 16.00.
Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Hilma Anderssons Gata 15
i Högsbo, Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2020, dels
anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 5 maj 2020 under adressen
Vadsbo SwitchTech Group AB, Hilma Anderssons Gata 15, 421 31 Västra
Frölunda eller per e-post: info@vadsboswitchtechgroup.se. Vid anmälan
bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer,
adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden.

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och
välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar
och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19.
Enligt Folkhälsomyndigheten så pågår en allmän smittspridning av
Covid-19 i Sverige och personer tillhörande någon riskgrupp uppmanas
iaktta försiktighet och undvika folksamlingar.

Som en försiktighetsåtgärd avser Bolaget att hålla årsstämman kort och
effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Anföranden kommer att
begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa
stämmans längd. Ett anförande i Power Point format av verkställande
direktören kommer att läggas ut på bolagets hemsida efter stämmans
avslutande. Vidare kommer frågorna på stämman att koncentreras till
beslutspunkterna på dagordningen. Deltagande av Bolagets
koncernledning och styrelseledamöter kommer vara begränsad.

Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit sig i ett
riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med
någon som är smittad med Covid-19 bör endast delta via ombud.

Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att
uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget
namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före fredag den 5 maj 2020, då
omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin
förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än
ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då
får vara högst 5 år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste
bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska
personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person)
bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till
handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:

· fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat-
och koncernbalansräkning

· dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen

· ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Bestämmande av antal styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall
revisor/revisorer

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt

12. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt
till teckning av aktier

13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag

Punkt 9

Styrelsen föreslår att styrelseledamöterna skall arvoderas med
sammanlagt maximalt 150 000 kronor att fördelas enligt beslut av
styrelsen och att revisorsarvode ska utgå enligt av Bolaget godkänd
räkning.

Punkt 10

Styrelsen föreslår omval av Göran Nordlund, Martin Larsson, Kristian
Larsson, Ankie Hvittfeldt och Carl Schneider samt att styrelsen
sålunda skall bestå av 5 ledamöter.

Styrelsen föreslår omval av Grant Thornton Sweden AB som registrerat
revisionsbolag med Zlatan Mitrovic som huvudansvarig revisor.

Punkt 11

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill utgången av nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 234 020,00 kronor.

Emissionskursen avseende aktierna skall fastställas på marknadsmässiga
villkor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten,
institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare, dvs. kunna
rikta emissionen/emissionerna till en vidare krets för att på så sätt
möjliggöra emissionens/emissionernas fulltecknande och/eller att
nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter,
bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernens
fortsatta expansion och/eller för att uppnå en bättre
aktieägarstruktur.

Emissionen ska kunna ske kontant och/eller mot erläggande av
apportegendom och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i
aktiebolagslagen (2205:551) 13 kap iakttas.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den
styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som
kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman beslutar införa ett incitamentsprogram.
Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 800 000
teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Vadsbo LightTech AB
som berättigar till teckning av högst 800 000 aktier i bolaget med
rätt och skyldighet för Vadsbo LightTech AB att hantera
teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Vadsbo LightTech AB ska erbjuda ledande befattningshavare och vissa
nyckelpersoner att senast den 31 juli 2020 förvärva
teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas
genom att optionerna värderas i enlighet Black & Scholes
värderingsmodell.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2023
till och med den 31 juli 2023. Teckningskursen för aktier som tecknas
med stöd av teckningsoptionerna ska vara 150% av den genomsnittliga
volymvägda aktiekursen 12 maj 2020 och 29 maj 2020.

Teckningskursen ska erläggas kontant.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar
styrelsen följande:

Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de
anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Ett
långsiktigt engagemang hos deltagarna förväntas öka intresset för
verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Vidare är det
styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att bidra till
möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna
medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för
verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det
styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att vara till nytta
för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat
aktievärde

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den
styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som
kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket.

För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken,
anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att
användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och,
i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i
enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets
förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets
och koncernens behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se
integritetspolicy på följande länk
www.vadsbo.net/static/files/gdpr_policy.pdf.

Tillgång till handlingar

Samtliga handlingar inklusive fullständiga förslag till beslut kommer
att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare senast den 10:e april
2020 via bolagets hemsida, www.vadsboswitchtechgroup.se . Ovan nämnda
handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

____________________

Göteborg april 2020
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vadsbo-switchtech/r/vadsbo-switchtech-group-a...
https://mb.cision.com/Main/14118/3085156/1227509.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.