Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-20

Valberedning inför Indutrade AB:s årsstämma 2023

Vid årsstämman den 6 maj 2013 beslöts om en instruktion för valberedningen i Indutrade AB, som gäller tills vidare, vilken innebär att valberedningen ska utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna (ägargrupperade) samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare representerande samma aktieägare beredas plats eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, ersättare från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas plats. Om ägarförhållanden eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen på sätt valberedningen finner lämpligt.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska baseras på ägaruppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista handelsdagen i augusti och offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.

I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen:

  • Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen AB, tillika valberedningens ordförande
  • Dick Bergqvist, AMF Tjänstepension & AMF Fonder
  • Camilla Wirth, Alecta Tjänstepension Ömsesidigt
  • Karin Eliasson, Handelsbanken Fonder
  • Katarina Martinson, styrelseordförande Indutrade AB

Indutrades årsstämma kommer att hållas den 29 mars 2023 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post valberedning@indutrade.comeller via Indutrades postadress nedan. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2022.

Stockholm den 20 september 2022

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Boustedt, valberedningens ordförande, telefon 08 463 06 00 eller
Katarina Martinson, styrelseordförande, telefon 08 463 06 00

Om Indutrade
Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2021 till 21,7 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Författare Cision