Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-05

Valberedningen utsedd inför IRLABs årsstämma 2022

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A); Valberedningens ledamöter inför årsstämman 2022 har nu utsetts.

Enligt instruktion för valberedning i IRLAB Therapeutics AB som antogs på årsstämman den 6 maj 2021 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de tre största aktieägarna, eller ägargrupperna, av Euroclear Sweden AB registrerade per den 31 augusti 2021.

Efter att de tre största ägarna eller ägargrupperna utsett sina representanter har valberedningen haft sitt första möte.

Valberedningen inför årsstämman 2022 har följande sammansättning:

  • Daniel Johnsson, valberedningens ordförande, entreprenör, bolagsutvecklare och investerare, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 21 procent av aktier och röster;
  • Bo Rydlinger, bakgrund från bank- och investeringsverksamhet, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 15 procent av aktier och röster;
  • Clas Sonesson, forskningschef (CSO) på IRLAB och en av IRLAB:s grundare. Utsedd av en ägargrupp bestående av bolagets grundare som representerar cirka 10 procent av aktier och röster; samt
  • Gunnar Olsson, styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare som sammanlagt representerar cirka 46 procent av antalet aktier och röster i IRLAB Therapeutics AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2021.

Information om valberedningens arbete samt instruktionen till valberedningen återfinns på bolagets hemsida under sektionen för bolagsstyrning. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida: www.irlab.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 15 januari 2022, per e-post info@irlab.se eller per brev till bolagets postadress.

För mer information


Daniel Johnsson, valberedningens ordförande
Tel: +46 73 687 64 00
E-post: daniel.captech@gmail.com

Gunnar Olsson, styrelsens ordförande
Tel: +46 70 576 14 02
E-post: gunnar.olsson@irlab.se

Om IRLAB


IRLAB är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda har genomgått Fas IIa-studier, är designade för att behandla några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB unika läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. Projektportföljen innefattar en kombination av det fullt-finansierade mesdopetamprojektet, i samarbete med globala partnern Ipsen, och innovativa in-house program från preklinik till Fas IIb.  IRLAB är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mer information på www.irlab.se.

Bifogade filer


Valberedningen utsedd inför IRLABs årsstämma 2022

Författare MFN