Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-19

Vaneo Capital: Kallelse till årsstämma i Vaneo Capital

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VANEO CAPITAL

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till ordinarie årsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl. 15.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm om inget annat anges. Detta meddelas i så fall på bolagets hemsida www.vaneo.se http://www.vaneo.se .

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 20 april 2018 kl. 15.00. Anmälan ska ske skriftligen till Vaneo Capital AB, Box 28, 101 20 Stockholm, eller via email till info@vaneo.se mailto:info@vaneo.se . Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, namn på eventuella biträden och namn och personnummer avseende eventuellt ombud. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 19 april 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning
Genomgång av investeringsportföljen
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
Beslut om:
A) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
B) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
C) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.
Val av styrelse och revisor.
Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
Stämman avslutas

Förslag till beslut
Punkt 10. Val av styrelse föreslås omval av styrelseledamöterna Björn Falk, Josef Bari samt Mats Rundgren. Val av revisor föreslås Johan Kaijser, Mazars SET Revisionsbyrå

Punkt 11. Bemyndiga styrelsen att under räkenskapsåret nyemittera maximalt 800 000 B-aktier motsvarande 8 000 000 kronor i kvotvärde.

Efter stämmans avslutning erbjuds en lättare måltid med dryck.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vaneo Capital Kallelse till Arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22556

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.