Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Västsvensk Logistik AB: Halvårsrapport 1 augusti 2019 - 31 oktober 2019

ANDRA KVARTALET 2019-08-01-2019-10-31

· Hyresintäkter 10 248 (9 953) Tkr.
· Driftnetto 8 801 (8 986) Tkr.
· Underhållskostnader 1 099 (675) Tkr.
· Förvaltningsresultat 5 349 (5 678) Tkr.
· Förvaltningsresultat/aktie 2,18 (2,32) kr.
· Resultat efter skatt 3 818 (4 447) Tkr.
· Resultat per aktie 1,56 (1,81) kr.
· Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till
-319 (0) Tkr.

FÖRSTA HALVÅRET 2019-05-01-2019-10-31

· Hyresintäkter 20 403 (19 906) Tkr.
· Driftnetto 17 542 (18 596) Tkr.
· Underhållskostnader 2 114 (715) Tkr.
· Förvaltningsresultat 10 897 (12 041) Tkr.
· Förvaltningsresultat/aktie 4,45 (4,91) kr.
· Resultat efter skatt 5 845 (9 433) Tkr.
· Resultat per aktie 2,39 (3,85) kr.
· Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till
-2 665 (0) Tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VÄSTSVENSK LOGISTK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som
indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i
Mölndal.

Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som sedan fusionen
med Västsvensk Bidco AB är ett helägt dotterföretag till Västsvensk
Logistik AB. Fastigheten är fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan
Håkansson Byggplanering AB samt Technology Solution & Integration
Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia
Fastighetsförvaltning AB.Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna
till handel på Spotlight Stock Market.

VD HAR ORDET

Vi har ett gott samarbete med KappAhl och fortsätter att utveckla
fastigheten tillsammans. För närvarande pågår bl.a. en installation
av en sprinklercistern som beräknas tas i bruk under vintern.
Resterande projekt som varit aktuella under 2019 är slutförda. Inga
nya större underhållsåtgärder planeras för närvarande.

Båda mindre hyresgästerna vars sammanlagda yta upptar ca 3% av huset
har meddelat att de ska flytta. KappAhl har kommit fram till att de
inte tänker använda sin förtursrätt till de kommande tomma lokalerna
i den separata delen av kontorsbyggnaden som kallas Glaxo-huset.
Hestia har i uppdrag att hyra ut lokalerna till en ny hyresgäst.

Vi ser fram emot ett nytt kalenderår med en nöjd hyresgäst.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport nov 2019 - jan 2020 2020-03-27

UTBETALNINGAR AV UTDELNING

· Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2020-02-14
· Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2020-02-17
· Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2020-02-18
· Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2020-02-21

· Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2020-05-13
· Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2020-05-14
· Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2020-05-15
· Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2020-05-20

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Maarit Nordmark, vd, Västsvensk Logistik AB (publ),
+46 70-688 63 83, Maarit.Nordmark@hestia.se

Gunilla Persson, ekonomichef, Västsvensk Logistik AB (publ),
+46 70-169 64 01, Gunilla.Persson@hestia.se

Besök gärna bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vastsvensk-logistik-ab/r/halvarsrapport-1-aug...
https://mb.cision.com/Main/16748/2995864/1165084.pdf

Författare AktieTorget News