Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Västsvensk Logistik AB: Kommuniké från extra bolagsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) höll extra bolagsstämma
den 28 april 2020 i Stockholm

Stämman beslutade av försiktighetsskäl, i enlighet med styrelsens
förslag, att senarelägga utbetalningen av utdelningen om totalt 4 287
500 kr med avstämningsdag den 15 maj 2020. Vidare beslutade stämman
att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för denna
utdelning, dock att avstämningsdagen inte får infalla senare än dagen
för nästkommande årsstämma i bolaget. Styrelsens beslut om
fastställande av avstämningsdag kommer att offentliggöras i god tid
före avstämningsdagen i fråga. Styrelsen kommer också i god tid att
publicera dagen för nästkommande årsstämma i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
maarit.nordmark@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som
indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i
Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett
helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är till
97% uthyrd till KappAhl Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ)
förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik
AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market med
Spotlight som certified adviser.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 april 2020 kl 12.30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vastsvensk-logistik-ab/r/kommunike-fran-extra...
https://mb.cision.com/Main/16748/3099178/1237930.pdf

Författare AktieTorget News