Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Västsvensk Logistik AB: Ny marknadsvärdering av fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal

På uppdrag av Västsvensk Logistik AB (publ) har CBRE fått i uppdrag
att upprätta en ny marknadsvärdering av fastigheten Hästägaren 3 i
Mölndal. Det nya marknadsvärdet är 623 Mkr (646 Mkr) och sänkningen
härrör sig från den osäkerhet som råder på fastighetsmarknaden på
grund av COVID-19.

Bolaget upprättar sin koncernredovisning enligt International
Financial Reporting Standards, IFRS. Västsvensk Logistik har valt att
redovisa fastigheten till verkligt värde enligt Verkligt
värdemetoden. CBRE har genomfört en marknadsvärdering av fastigheten
med värdetidpunkt 2020-04-30. Värdet har bedömts med stöd av en
marknadsanpassad kassaflödeskalkyl i vilken man genom simulering av
de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar
marknadens förväntningar på värderingsobjektet.

Kassaflödesanalysen ger ett marknadsvärde för fastigheten Hästägaren 3
vid värdetidpunkten 30 april 2020 om 623 mkr, motsvarande 12 962
kr/kvm. Det resulterar i en värdeförändring om -23 mkr från
föregående värdetidpunkt 2019-04-30. Värdeförändringen härrör från
den osäkerhet som råder på fastighetsmarknaden på grund av COVID-19.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
maarit.nordmark@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som
indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i
Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett
helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är
uthyrd till KappAhl Sverige AB till 97%. Västsvensk Logistik AB
(publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk
Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock
Market.

Denna information är insiderinformation som Västsvensk Logistik AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 maj 2020 kl 15.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vastsvensk-logistik-ab/r/ny-marknadsvardering...
https://mb.cision.com/Main/16748/3117112/1251425.pdf

Författare AktieTorget News