Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

VBG Group: Delårsrapport januari-mars 2020

I delårsrapporten för januari-mars 2020 redovisar VBG Group ett
stabilt kvartal trots oro i världen.

·
Koncernens omsättning minskade med 3,2 procent till 957,5 MSEK
(989,6).

· Rörelseresultatet minskade till 116,0 MSEK (135,5).
· Rörelsemarginalen minskade till 12,1 procent (13,7).
· Resultat efter finansiella poster minskade till 113,5 MSEK
(121,7).

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson:

VBG Group redovisar ett stabilt första kvartal försäljningsmässigt.
Rörelsemarginalen har varit stabil för alla divisioner förutom Mobile
Climate Control, där vi ser ett fortsatt tryck på rörelsemarginalen.
Vi ser att tillväxttakten har avtagit gentemot 2019. Covid-19
utbrottet som startade i Kina innebar att vi var tvungna att
temporärt stänga ner vår verksamhet i Kina under första kvartalet,
men då denna del av verksamheten är relativt liten, påverkade inte de
tidiga utbrotten resultatet i stort för första kvartalet och
verksamheten i Kina är nu igång igen. I slutet av mars drabbade
coronapandemin Europa och större delar av världen på allvar. Många
länder och industrier vidtog drastiska åtgärder, vilket ledde till
avbrott i värdekedjorna och att många industrier stannade av. Slutet
av första kvartalet har för VBG Group dominerats av monitorering och
planering inför andra kvartalet för att anpassa verksamheten till nya
förutsättningar. Jag känner att vi har gjort ett bra jobb kring att
förbereda verksamheten och agera proaktivt i detta osäkra läge. Vi
har fått olika typer av åtgärder på plats i olika länder bl.a.
korttidspermittering i Sverige och vi jobbar just nu med daglig
uppföljning av marknaden och kundernas utveckling.

Truck & Trailer Equipment

Summerar man första kvartalet kan man konstatera att
marknadsutvecklingen för Truck & Trailer Equipment varit bra.
Traileraffären har kommit upp på lite högre nivåer igen och
divisionen har haft bra försäljning av lastvagnskopplingar i bl.a.
Australien och Nya Zeeland. Årets första kvartal är dock lägre än
rekordåret 2019 års första kvartal. Under kvartalet fattade styrelsen
beslut om att omorganisera och bilda en ny division, Truck & Trailer
Equipment. Divisionen är en sammanslagning av Edscha Trailer Systems
och VBG Truck Equipment. Detta är ett logiskt steg med tanke på den
affär vi gjorde 2019 med BPW dragstänger. Genom förvärvet av BPW ser
jag att divisionen hänger ihop då den jobbar med lastbilsrelaterade
produkter och genom att slå ihop Edscha Trailer System och VBG Truck
Equipment ser jag att får vi en bättre balans i koncernen med tre
storleksmässigt balanserade divisioner. Jag ser vidare att Edscha
Trailer System än mer kan dra nytta av gemensamma resurser inom
försäljning, marknadsföring, R&D samt produktions-/sourcingkunskap.
För koncernen i helhet är detta ett bra steg. Chassipåbyggare har
under första kvartalet haft en fortsatt bra orderingång, men vi tror
att det kommer stanna av rejält under andra kvartalet. I slutet av
första kvartalet vidtog de europeiska lastbilstillverkare drastiska
åtgärder som en följd av coronapandemin och stängde ner verksamheten
när de märkte att delar av värdekedjan inte kunde fungera. Detta
stopp medför naturligtvis stora konsekvenser för Truck & Trailer
Equipment och vi har därför infört korttidspermitteringar från och
med första veckan i april samt sett över hela värdekedjan. Inför
andra kvartalet finns en stor osäkerhet kring hur marknaden kommer
utvecklas.

Mobile Climate Control

Under första kvartalet så har, i svenska kronor, försäljningen varit
hög för Mobile Climate Control, nästan i nivå med föregående år. Den
svenska kronan har försvagats mot US-dollarn vilket medfört en
gynnsam dollareffekt. Rörelsemarginalerna för Mobile Climate Control
är dock fortsatt något lägre än önskat, men positivt är att
råmaterialpriserna är på väg ner, aluminium och kopparpriser sjunker,
vilket påverkar lönsamheten positivt. Under det gångna kvartalet har
vi sett att Mobile Climate Controls försäljning i Europa börjat avta.
Vi ser att effekten av corona kom något senare till Nord Amerika.
Divisionens verksamhet i USA har undantagits, som kritisk verksamhet
av myndigheterna, och har därför fortsatt sin verksamhet oförändrat
under januari till mars trots coronapandemin. Framåt gäller dock att
vi kan få hela värdekedjan att fungera och att kunderna fortsätter
köpa våra produkter. I slutet av mars såg vi att delar av branschen
började stänga ner och anpassa sin produktion till de nya
förutsättningarna. Så effekterna av coronapandemin kommer att bli
påtagliga även för Mobile Climate Control under det andra kvartalet.
Vi har skyndsamt vidtagit kortsiktiga åtgärder för att anpassa vår
produktion till en lägre efterfrågan, såsom två veckors stängning av
fabriken i Toronto runt påskhelgen.

Ringfeder Power Transmission

Ringfeder Power Transmission visade upp en bättre orderingång under
första kvartalet 2020 än 2019 och har också haft en stabil omsättning
under kvartalet med bra försäljning i USA, Brasilien och Australien.
Industrisegmenten som Ringfeder Power Transmission verkar inom är
inte fordonsrelaterad. Divisionen har en spridd kundbas i många olika
industrier och branscher och vi har därmed inte kunnat se samma
påverkan av coronapandemin som vi har sett i våra fordonsrelaterade
divisioner. Vi tror dock att även Ringfeder Power Transmission kommer
påverkas i högre grad av coronapandemin under andra kvartalet och vi
har beredskap för korttidspermitteringar och andra åtgärder om en
förändring inträffar.

Framtiden

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att årets första kvartal varit
fortsatt stabilt. Hur nästa kvartal kommer att utvecklas är mycket
svårt att förutse. Det beror helt och hållet på pandemins fortsatta
utveckling och de åtgärder som myndigheter och regeringar världen
över genomför. Under rådande omständigheter arbetar vi proaktivt, vi
anpassar och justerar vår verksamhet löpande. Vi ser också över vilka
olika stöd vi kan få från myndigheter i olika länder. Positivt är att
vi har ett antal goda år bakom oss. Vi har en stark finansiell
ställning och en god likviditet och har därmed goda förutsättningar
att hantera stora förändringar i konjunktur och efterfrågan. Mot
bakgrund av den osäkerhet som coronapandemin medför anser styrelsen
att det av försiktighetsskäl är motiverat att föreslå att årsstämman
2020 beslutar att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret
2019.

Kontakt
Anders Birgersson, Vd och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell
verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien,
Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre
divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och
Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under
välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie
börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq
Stockholm.

Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 april 2020 kl. 15:30 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vbg-group/r/delarsrapport-januari-mars-2020,c...
https://mb.cision.com/Main/1938/3099317/1238064.pdf
https://mb.cision.com/Public/1938/3099317/a9dc89ea1cc94598.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.