Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

VBG Group: Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB den 28 april 2020

Vid VBG Groups årsstämma den 28 april 2020 beslutades, i enlighet med
styrelsens förslag, att ingen utdelning ska betalas ut för
räkenskapsåret 2019.

Utdelning
Mot bakgrund av den ekonomiska osäkerheten och ovissheten kring
effekterna av coronapandemin drog styrelsen den 16 april 2020
tillbaka sitt tidigare förslag om aktieutdelning. Styrelsen föreslog
i stället, av försiktighetsskäl, att ingen utdelning skall betalas ut
för räkenskapsåret 2019. Stämman fastställde styrelsens nya förslag,
vilket innebär att årets resultat på 183 027 784 kronor i sin helhet
överförs till ny räkning som därmed uppgår till 1 377 338 259 kronor.

Arvode
I motsats till styrelsens förslag om en höjning av styrelsens arvode
med totalt 50 000 kronor, beslutade stämman om ett oförändrat arvode
till styrelse och utskott. Arvode utgår således med 1 750 000 kr,
varav 600 000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr till
övriga ledamoter. Till Vd utgår inget styrelsearvode. Till
revisionsutskottet utgår 100 000 och till ersättningsutskottet utgår
50 000 kronor, att fördelas av styrelsen. Revisorsarvode ska utgå
enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter omvaldes Johnny Alvarsson, Louise Nicolin,
Peter Augustsson, Mats R Karlsson och Anders Birgersson. Jessica
Malmsten har avböjt omval. Anna Stålenbring valdes in som ny
styrelseledamot enligt valberedningens förslag. Johnny Alvarsson
valdes till styrelsens ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
valdes till revisor med den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist
som huvudansvarig.

Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande
befattningshavare

Stämman beslutade att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning och andra anställningsvillkor till ledande
befattningshavare.

Bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma,
2021, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av
förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än
pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra
egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Valberedning

Stämman beslutade att Göran Bengtsson, Herman Kreftings Stiftelse för
Allergi- och Astmaforskning fortsätter som ordförande för
valberedningen. Göran Bengtsson tillsammans med Johnny Alvarsson,
styrelseordförande i VBG Group AB, Johan Lannebo, Lannebo fonder och
Per Trygg, SEB utgör valberedning inför årsstämman 2021.

Vänersborg den 28 april 2020
VBG Group AB (publ)

Johnny Alvarsson
Styrelsens ordförande
Tel: 0705 891 795

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell
verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien,
Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre
divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och
Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under
välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie
börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq
Stockholm.

Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 april kl. 17.45 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vbg-group/r/kommunike-fran-arsstamma-i-vbg-gr...
https://mb.cision.com/Main/1938/3099645/1238310.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.