Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-16

Veoneer registrerar slutgiltig proxy med anledning av avtalet om samgående med SSW och Qualcomm

Stockholm, 16 november 2021: Autotech-bolaget Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB) har idag registrerarat ett slutgiltigt sk. fullmaktsuttalande (proxy) hos USA:s värdepappers- och börskommission, SEC, inför den extra bolagsstämman. 

Den extrainsatta bolagsstämman är planerad till torsdagen den 16 december 2021. Aktieägare ombeds då bland annat att ta ställning till och rösta på förslaget om att anta samgåendeavtalet från den 4 oktober 2021, mellan Veoneer, SSW HoldCo LP, SSW Merger Corp och QUALCOMM Incorporated (NASDAQ: QCOM).  Endast aktieägare på avstämningsdagen den 12 november 2021 har rätt att närvara och rösta vid bolagsstämman.

Proxyn, eller det definitiva fullmaktsuttalandet, med detaljerad information om det föreslagna samgåendet har registrerats hos USA:s värdepappers- och börskommission, SEC, se https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001733186/000114036121037900/ny20000913x7_defm14a.htm. Den slutgiltiga proxyn, röstkort och instruktioner skickas inom kort till aktieägare på avstämningsdagen den 12 november 2021.

All tidigare publicerad information rörande Veoneers ägarskapsfrågor finns tillgänglig på veoneer.com.

För ytterligare information
Thomas Jönsson, EVP Communications & IR,
thomas.jonsson@veoneer.com,tel +46 (0)8 527 762 27

Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNE SDB) är en världsledare inom fordonsteknik. Vi designar, tillverkar och säljer mjukvara, hårdvara och systemlösningar för passagerarsäkerhet, förarassistans, 'collaborative' och autonom körning till fordonstillverkare globalt. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Huvudkontoret ligger i Stockholm och Veoneer har 7500 medarbetare i 11 länder. Under 2020 uppgick försäljningen till 1,37 miljarder USD. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer är noterat på New York Stock Exchange (NYSE: VNE) och Nasdaq Stockholm (SSE: VNE SDB).

Ytterligare information och var den återfinns
Detta pressmeddelande kan anses utgöra en uppmaning att stödja det föreslagna förvärvet av Veoneer enligt ett slutgiltigt avtal och en fusionsplan ("fusionsavtalet") mellan Veoneer, Qualcomm Incorporated ("Qualcomm"), SSW HoldCo LP ("SSW") och SSW Merger Sub, en Delaware Corporation och ett helägt dotterbolag till SSW. I samband med den föreslagna fusionen har Veoneer inkommit med en fullmakt (proxy statement) till United States Securities and Exchange Commission (SEC), inklusive en slutgiltig fullmakt (eng. proxy statement) som skickas per post, eller på annat sätt tillhandahålls Veoneers aktieägare. AKTIEÄGARE UPPMANAS ATT LÄSA DEN SLUTGILTIGA FULLMAKTEN OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG DÄRTLL SAMT ANDRA RELEVANTA DOKUMENT SOM REGISTRERAS HOS SEC, NOGGRANT OCH I DESS HELHET, NÄR SÅDANA HANDLINGAR GÖRS TILLGÄNGLIGA EFTERSOM HANDLINGARNA INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM VEONEER OCH DEN FÖRESLAGNA FUSONEN. Aktieägare som önskar kan utan kostnad erhålla kopior på slutgiltig fullmakt, eventuella ändringar och tillägg därtill, samt andra handlingar som innehåller viktig information om Veoneer eller den föreslagna fusionen, på SECs hemsida www.sec.gov eller från www.veoneer.com eller genom att skicka en förfrågan till Veoneers avdelning för investerarrelationer thomas.jonsson@veoneer.com.

Veoneers framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden enligt definitionen i amerikansk federal värdepapperslagstiftning från 1995, däribland, men utan begränsning, uttalanden som relaterar till samgåendets slutförande. I denna kontext kan framåtblickande uttalanden ofta adressera förväntade framtida affärs- och finansiella resultat samt finansiella tillstånd, vilka ofta innehåller ord som väntas, förväntas, ämnar, planerar, tror, söker, ser, kommer, borde, mål samt liknande uttryck och variationer eller negationer till dessa ord. Läsaren uppmanas att inte förlita sig på dessa framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är till sin natur, i viss grad, osäker och sådana uttalanden om föreslaget samgående och de förväntade fördelarna därav. Dessa och andra framåtblickande uttalanden garanterar inte framtida resultat och de är utsatta för risk, osäkerheter och antaganden som kan innebära att det faktiska resultatet blir materiellt olika från vad som uttrycktes i det framåtblickande uttalandet, däribland att det föreslagna samgåendet inte lyckas fullbordas, att registreringen eller annat som krävs för genomförandet inte lyckas genomföras i enlighet med tidplanen, eller inte alls. Inkluderandet av sådana uttalanden ska inte ses som mer än ett förslag till plan, uppskattning om vad som väntas genomföras. Du bör inte vara onödigt beroende av sådana uttalanden. Risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar, men är inte begränsade till: (i) att samgåendet kan omfatta oförväntade kostnader, skulder eller förseningar; (ii) misslyckande med att uppfylla villkoren för fullgörandet av transaktionen, inklusive Veoneers aktieägares godkännande av fusionen samt erhållande av vissa myndighetsgodkännanden och regulatoriska godkännanden på de villkor eller vid den tidpunkt som förväntas; (iii) inträffande av händelser, förändringar eller andra omständigheter som kan resultera i uppsägning av fusionsavtalet; (iv) driftskostnader, kundförluster och verksamhetsavbrott (till exempel svårigheter att upprätthålla relationer med anställda, kunder, klienter eller leverantörer) kan bli mer omfattande än förväntat; (v) risker relaterade till att ledningens fokus avleds från den dagliga verksamheten; (vi) att Veoneers affär kan bli lidande av den osäkerhet som samgående eller de potentiella förändringarna i affärsrelationer från det föreslagna samgåendet kan resultera i och (vii) resultatet av eventuella rättsliga förfaranden som kan väckas mot Veoneer eller Qualcomm och SSW relaterade till fusionsavtalet eller den planerade transaktionen. Föregående lista av riskfaktorer är inte uttömmande. Konsekvenser av stora differenser mellan resultat jämfört med vad som föresvävades i det framåtblickande uttalandet kan bland många ting innehålla störningar i affärsrelationen, verksamhetsproblem, finansiell förlust, legala skulder till tredje part eller liknande risker vilka kan ha betydande materiell effekt på Veoneers finansiella situation, verksamhetens resultat, kreditrating eller likviditet.

Du måste noggrant överväga de föregående faktorerna och de andra risker och osäkerhetsmoment som avser Veoneer så som de beskrivs i Veoneers årsredovisning på Blankett 10-K för det senast slutförda räkenskapsåret och övriga rapporter och dokument som Veoneer från tid till annan lämnats in till SEC. Dessa inlämnade handlingar identifierar och adresserar andra viktiga risker och osäkerheter som kan resultera i faktiska händelser och att resultat väsentligen skiljer sig från vad som framgår av de framåtblickande uttalandena. Kopior av dessa inlämnade handlingar finns tillgängliga online på www.sec.gov. Framåtblickande uttalanden avser enbart dagen då de görs. Läsare varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden och Veoneer tar inget ansvar för, och avser inte att uppdatera eller revidera, dessa framåtblickande uttalanden, vare sig på grund av ny information, framtida händelser eller i övrigt. Veoneer garanterar inte att de kommer att uppnå sina förväntningar.

Författare Cision