Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-21

Vestum uppdaterar finansiella mål

Styrelsen i Vestum AB (publ) (”Vestum”) har idag fattat beslut om att uppdatera Vestums finansiella mål. Styrelsens beslut innebär att Vestums tillväxtmål är att generera en genomsnittlig tillväxt i EBITA per aktie om minst 15 procent.

Det uppdaterade finansiella tillväxtmålet innebär ett ökat fokus på organisk utveckling och kassaflödesgenerering. Förvärv kommer även fortsatt vara en viktig tillväxtdrivare men förvärvsmodellen och tempot kommer att anpassas till marknadsklimatet. Genom att utgå från ett tillväxtmål om vinst per aktie ökar fokus på långsiktigt värdeskapande. Vestum har med sina tre segment och betydande exponering mot vatten och infrastruktur skapat goda organiska utvecklingsmöjligheter, både i Sverige och internationellt. Vestums vision om att vara den ledande industrikoncernen inom hållbar och samhällsviktig infrastruktur kvarstår och strategin är fortsatt att uppnå lönsam och hållbar tillväxt genom att utveckla och förvärva specialistbolag med lång erfarenhet av att tillhandahålla tjänster och produkter till samhällsviktig infrastruktur. Strategin bygger på följande fyra parametrar:

  • Positionering: Vestums verksamheter ska tillhandahålla specialiserade tjänster och produkter till utvalda nischer inom infrastruktur, ha bevisade affärsmodeller, lång branscherfarenhet samt stabila kassaflöden.
  • Styrning: Vestums verksamheter ska agera snabbt och flexibelt genom ett decentraliserat ledarskap med stark lokal förankring.
  • Värdeskapande: Vestum ska bidra med ledarskap, kunskap, erfarenhet, processer och finansiella resurser.
  • Förvärv: Vestums förvärv ska stärka och flytta fram Vestums position inom respektive segment genom att tillföra nytt kunnande, geografisk expansion samt förstärka existerande erbjudande.

Styrelsens beslut innebär att Vestums finansiella mål ser ut enligt följande:

  • Vinsttillväxt: Vestum har som mål att uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i EBITA per aktie om minst 15,0 procent.
  • Marginal: Vestum har som mål att uppnå en EBITA-marginal om minst 10,0 procent.
  • Kapitalstruktur: Den finansiella nettoskulden i relation till EBITDA ska vara 2,5-3,5x.

Vestums finansiella mål såg tidigare ut enligt följande:

  • Tillväxt: Vestums målsättning är att uppnå en justerad EBITA om minst 3 miljarder kronor vid utgången av 2025, drivet av förvärv i kombination med organisk tillväxt.
  • Marginal: Vestum har som mål att minst uppnå en justerad EBITA-marginal om 10,0 procent.
  • Kapitalstruktur: Vestum har som mål att den finansiella nettoskulden i relation till justerad EBITDA ska vara 2,5-3,5x som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

- Vestum har gått igenom en kraftig förvärvsdriven tillväxtfas och är idag en industrikoncern med över 2 300 anställda i sex länder. Utvecklingen av infrastruktur drivs av strukturell tillväxt och Vestum har marknadens främsta specialister med lång erfarenhet och stark lokal förankring. Vestums uppdaterade finansiella mål innebär ett ökat fokus på organisk utveckling samtidigt som förvärv fortsätter vara en tillväxtdrivare.

För ytterligare information kontakta:


Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)
Tel: +46 70 775 53 10
E-post: conny.ryk@vestum.se

Kort om Vestum


Vestum är en industrikoncern som levererar specialiserade tjänster och produkter till samhällsviktig infrastruktur. Vi har marknadens främsta specialister med lång branscherfarenhet, bred kompetens och stark lokal närvaro. Vestum har över 2 000 anställda och finns i Norden, Tyskland och Storbritannien.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-09-21 16:17 CEST.

Bifogade filer


Vestum uppdaterar finansiella mål

Författare MFN