Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Veteranpoolen AB: Kvartalsrapport Januari - mars 2020

Period 1 januari - 31 mars 2020

·Nettoomsättningen uppgick till 60 449 (64 558) kkr motsvarande en
negativ tillväxt om 6,4 %.

·Rörelseresultatet uppgick till 1 904 (2 520) kkr. Resultatet efter
skatt uppgick till

1 468 (1 949) kkr motsvarande en vinstmarginal om 2,4 % (3,0 %).
·Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital var

-2 153 (-8 811) kkr.
·Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,08 kr (0,11 kr).

Väsentliga händelser januari - mars 2020

Från mitten av mars månad har Covid-19-pandemin haft en kraftig
påverkan på samhället och även på Veteranpoolen.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Effekterna av Covid-19-pandemin fortsatte efter rapportperioden.

Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) kommer hållas den 18 juni 2020 på
Veteranpoolens kontor i Kungsbacka.

Styrelsen har under den senaste tiden utvärderat och bedömt bolagets
situation. Givet den stora osäkerheten till följd av virus Covid-19
har styrelsen beslutat föreslå till årsstämman att ingen utdelning
lämnas för 2019.

VD ord:

Kvartal 1 2020

Veteranpoolen AB tappade affärsvolym under det första kvartalet 2020
med en omsättning som uppgick till 60 MSEK motsvarande en
tillbakagång om 6 % jämfört med samma period föregående år. Resultat
efter skatt uppgick till 1,5 MSEK motsvarande en vinstmarginal om 2,4
% vilket både till belopp och marginal är sämre än motsvarande period
föregående år. Den svaga resultatutvecklingen är en konsekvens av
ökade satsningar för framtida tillväxt, investeringar för ökad
effektivitet samt satsningar för ökad lönsamhet för lokala
franchisetagare.

Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag inom
företagssegmentet. Som väntat har det uppdraget minskat i omfattning
även under detta kvartal. Veteranpoolens övriga affärer ökade med 4 %
under perioden.

Från mitten av mars månad har Covid-19-pandemin haft en kraftig
påverkan på samhället och även på Veteranpoolen. Vissa kunder har
pausat sina uppdrag samtidigt som en del veteraner varit oroliga och
tackat nej till uppdrag under denna turbulenta period. Veteraner över
70 år har i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer fått avstå
uppdrag som innebär sociala kontakter.

I denna tuffa period har Veteranpoolens lokala ledare tillsammans med
den centrala organisationen snabbt samlat sig genom digitala kanaler
för att ta fram nya arbetssätt och hitta rätt vägar framåt. Vi har
jobbat hårt med att kommunicera med oroliga kunder och hitta
kundlösningar som är säkra. Trots ansträngningar har vi i vissa fall
behövt pausa våra uppdrag. Vi har kommunicerat intensivt med våra
veteraner om hur vi minimerar risker för smitta när vi genomför våra
uppdrag. I vissa fall har vi behövt be våra veteraner att pausa sina
uppdrag men vi har även kunnat hitta nya lösningar där uppdrag har
kunnat genomföras utan sociala kontakter. Inom Veteranpoolen gillar
vi sociala kontakter men folkhälsan har fått prioriteras i denna
svåra tid. Våra nya digitala stödverktyg har hjälpt oss men
framförallt har rätt attityd varit nyckeln för att hitta rätt
lösningar. Förutom vår interna sammanhållning och positiva attityd
genom denna kris är vi även mycket stolta över hur vi har kunnat
ställa om och bli ett stöd för nya kunder med nya behov av uppdrag
som kan genomföras säkert. Veteranpoolen har kunnat bidra till ett
bättre samhälle genom våra fantastiska veteraners kompetens,
motivation och livserfarenhet. Jag är stolt att få vara en del av
denna urstarka organisation.

Mats Claesson

Verkställande direktör

Veteranpoolen AB

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättning och resultat

Januari - mars 2020

Nettoomsättningen uppgick till 60 449 (64 558) kkr vilket innebär en
negativ tillväxt om 6,4 %.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 2 085 (3
010) kkr och rörelseresultatet till 1 904 (2 520) kkr.
Rörelsemarginalen uppgick till 3,1% (3,9 %). Resultatet efter skatt
uppgick till 1 468 (1 949) kkr motsvarande en vinstmarginal om 2,4 %
(3,0 %).

Kassaflödet

Januari - mars 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgick till

-2 153 (-8 811) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital uppgick till -1 686 (-110) kkr.

Likviditet och balansräkning

Likvida medel uppgick per 2020-03-31 till 35 263 (29 118) kkr.

Omklassificering av "Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter" till "Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och liknande arbeten" har skett.

Detta påverkar bland annat "Fond för utvecklingsavgifter" 2019 med 1
243 KSEK i jämförelse med vad som tidigare är kommunicerat för 2019.
Detta då det är egenupparbetade system.

Det egna kapitalet uppgick per 2020-03-31 till 40 661 (32 817) kkr.

Soliditeten uppgick till 52,0 % (43,8 %).

Väsentliga händelser

Covid-19

Från mitten av mars månad har Covid-19-pandemin haft en kraftig
påverkan på samhället och även på Veteranpoolen. Vissa kunder har
pausat sina uppdrag samtidigt som en del veteraner varit oroliga och
tackat nej till uppdrag under denna turbulenta period. Veteraner över
70 år har i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer fått avstå
uppdrag som innebär sociala kontakter.

Veteranpoolen AB producerade ca 52 500 timmar under mars 2020 att
jämföras med ca 64 000 timmar mars 2019. Producerade timmar avser
utförda och debiterbara uppdrag under perioden. Veteranpoolen har
under flera år haft ett stort enskilt uppdrag som den senaste tiden
minskat i omfattning. Under mars månad levererades ca 3 000 timmar på
detta uppdrag vilket skall jämföras med ca 14 500 timmar under samma
period föregående år. Under mars månad levererade Veteranpoolen ca
49 000 timmar till alla andra kunder vilket skall jämföras med ca 49
500 timmar för motsvarande period föregående år. Volympåverkan från
Covid-19 slog igenom under senare delen av mars och den ökning av
volym Veteranpoolen byggt upp gjorde att volymtappet begränsades
under kvartal 1.

Effekterna av Covid-19-pandemin fortsatte efter rapportperioden med
avbokningar från kunder och pausade uppdrag till följd av veteraner
som undvek sociala kontakter.

Veteranpoolen AB producerade ca 50 000 timmar under april 2020 att
jämföras med ca 77 000 timmar april 2019. Producerade timmar avser
utförda och debiterbara uppdrag under perioden. Veteranpoolen har
under flera år haft ett stort enskilt uppdrag som den senaste tiden
minskat i omfattning. Under april månad levererades inga timmar på
detta uppdrag vilket skall jämföras med ca 13 000 timmar under samma
period föregående år. Den pågående Covid-19 pandemin har haft en
negativ påverkan men starka insatser av alla våra medarbetare har
minskat påverkan på Veteranpoolen AB. Våra lokala ledare och
medarbetare har arbetat hårt med att hantera alla komplikationer
pandemin fört med sig samtidigt som vi kunnat vinna nya säkra uppdrag
inom bland annat kategorierna Trädgård och Utomhushantverk.

Årsstämma

Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) kommer hållas den 18 juni 2020 på
Veteranpoolens kontor i Kungsbacka. Valberedningen föreslår följande
styrelsesammansättning: Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius
(omval), Sabine Söndergaard (omval) och Andreas Gindin (omval).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen har under den senaste tiden utvärderat och bedömt bolagets
situation. Givet den stora osäkerheten till följd av virus Covid-19
har styrelsen beslutat föreslå till årsstämman att ingen utdelning
lämnas för 2019. Styrelsen kommer att pröva möjligheten till
utdelning vid en eventuell extra bolagsstämma i höst.

Affärsmodell och fokus för framtiden

Ett flertal av Veteranpoolens lokalkontor bedrivs som
franchiseverksamheter där en franchisetagare tecknat avtal om att
driva Veteranpoolen inom ett givet distrikt. Genom ett franchiseavtal
ges franchisetagaren rättigheten och skyldigheten att driva en enhet
i enlighet med avtalets bestämmelser och tillhandahållna riktlinjer.
Franchisetagarna är juridiska personer och organiserade som
aktiebolag.

Veteranpoolens strategi syftar till fortsatt utveckling och expansion
av verksamheten med fokus på att stödja sina lokala kontor i strävan
att växa sig starkare. Genom att fortsätta utveckla sitt koncept ska
Veteranpoolen kontinuerligt attrahera starka franchisetagare med
lokal förankring och ett engagemang för att driva verksamheten i egen
regi samtidigt som de ingår i en större helhet med stöttning från
centrala resurser.

Som ledare i sin bransch ska Veteranpoolen fortsätta omdana svenskt
arbetsliv och bli en naturlig brygga för den som inte vill arbeta
kvar på sitt ordinarie jobb men samtidigt inte vill bli pensionär på
heltid. Fortsatt fokus på att leverera tjänster av högsta kvalitet
skall borga för framtida framgångar.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella
risker beskrivs i årsredovisningen 2018. De mest betydelsefulla
riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, miljö,
medarbetare, förvärv och kunder. Under rapportperioden har en pandemi
påverkat Veteranpoolens förutsättningar negativt. Tidsramarna och den
långsiktiga påverkan på företaget är vid tiden för denna rapport
svåra att bedöma.

Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna för upprättande av denna
delårsrapport är desamma som för årsredovisningen för 2018 där en
detaljerad beskrivning av bolagets redovisningsprinciper framgår.

Granskning

Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Halvårsrapport 2020-08-27

Delårsrapport för kvartal 3 2020-11-20

Kungsbacka 2020-05-19

Patrik Torkelson Sabine Söndergaard

Styrelseordförande Ledamot

Fredrik Grevelius Andreas Gindin

Ledamot Ledamot

Mats Claesson

VD

-----------------------------------------------------------
https://news...

Författare AktieTorget News