Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Veteranpoolen AB: VETERANPOOLEN AB kallar till årsstämma

Styrelsen för Veteranpoolen AB har beslutat kalla till årsstämma
torsdagen den 18 juni 2020. För mer detaljerad information om
innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till
årsstämman nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på
bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

För ytterligare information, kontakta delagare@veteranpoolen.se.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VETERANPOOLEN AB

Veteranpoolen AB håller årsstämma torsdagen den 18 juni 2020 kl. 13.00
i bolagets lokaler på Hantverksgatan 30 i Kungsbacka.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 juni 2020,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 12 juni 2020.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress
Veteranpoolen AB att. Richard Lindström, Hantverksgatan 30, 434 42
Kungsbacka eller per e-post: delagare@veteranpoolen.se. Vid anmälan
vänligen uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och
telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller
anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19

· För att minska risken för smittspridning med anledning av COVID-19
har Veteranpoolen beslutat att vidta ett antal förebyggande åtgärder
inför årsstämman

· Registrering och inpassering till stämmolokalen startar kl. 12.30
· Platser i lokalen kommer att möjliggöra distansering
· Anföranden från styrelseordförande och VD kommer att begränsas
· Det kommer inte att serveras någon förtäring till deltagarna
· Handlingar kommer endast att finnas i mindre omfattning. Deltagare
förväntas ta del av handlingarna via företagets hemsida,
www.veteranpoolen.se

· Utöver styrelseordförande och VD kommer styrelseledamöter och
personer från bolaget att delta i begränsad omfattning.

Deltagare som har sjukdomssymptom, tillhör en riskgrupp, varit på resa
eller på annat sätt medför en utökad risk för smittspridning, enligt
Folkhälsomyndigheten, bör inte närvara. Kan eller bör man inte
närvara, vänligen tillse att fullmakter kommer till ombud i god tid
för att säkerställa röstningsberättigande. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt via www.veteranpoolen.se.

Veteranpoolen önskar vidare att enbart röstberättigade deltar på
stämman, och ser gärna att biträden och andra intressenter avstår
från att närvara vid årsstämman i år. Veteranpoolen följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid behov kommer ovan
försiktighetsåtgärder att uppdateras.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 juni 2020. Sådan
registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
webbplats, www.veteranpoolen.se. Fullmaktsformuläret kan också
erhållas hos bolaget eller beställas på samma sätt som anmälan kan
göras enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia
av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om
det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2019
8. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2019
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och
verkställande direktören för förvaltningen under 2019

9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
11. Val av styrelseledamöter
12. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Beslut om arvode till revisorn
14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
15. Beslut om valberedningsinstruktion
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Stämmans avslutande

FÖrslag till beslut

Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår och att disponibla
vinstmedel balanseras i

ny räkning.

Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter, beslut om arvode
till styrelseledamöterna, val av styrelseledamöter, beslut om antalet
revisorer och revisorssuppleanter, beslut om arvode till revisorn,
samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkterna
9-14)

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman.

Punkt 9: Styrelsen ska oförändrat bestå av fyra ordinarie ledamöter
utan suppleanter.

Punkt 10: Styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens
ordförande och med 120 000 kronor till var och en av övriga ledamöter
som inte är anställda i bolaget.

Punkt 11: Till ordinarie styrelseledamöter föreslås för tiden intill
slutet av nästa årsstämma omval av Patrik Torkelson, Fredrik
Grevelius, Sabine Söndergaard och Andreas Gindin.

Punkt 12: Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 13: Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har
låtit meddela att, för det fall förslaget också blir bolagsstämmans
val, det avser att även fortsättningsvis utse auktoriserade revisorn
Magnus Lagerberg som huvudansvarig för revisionen.

Förslag till beslut om valberedningsinstruktion (punkt 15)

Valberedningen föreslår att stämman antar följande
valberedningsinstruktion:

Valberedningen skall bestå av minst en och maximalt fyra ledamöter.
Styrelsens ordförande ska senast den 30 november varje år kontakta de
röstmässigt tre största aktieägarna i bolaget per 30 september samma
år, och be dem att nominera en representant vardera, att jämte
styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att
ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.
Bedömningen av vilka de röstmässigt största ägarna är, skall baseras
på ägarstatistik eller annan tillgänglig information om aktieägandet
i bolaget. Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller
flera aktieägare (aktieägargrupp) som anmält till styrelsens
ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.

Om någon aktieägare eller aktieägargrupp avstår från sin rätt att
nominera representant, ska den aktieägare eller aktieägargrupp som
därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att nominera
en representant. Ägare som inte är bland de röstmässigt tio största
ägarna skall dock aldrig erbjudas att nominera en representant.
Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast fyra
månader före årsstämman. Den röstmässigt största aktieägaren som vill
delta i valberedningen ska också vara valberedningens ordförande och
sammankallande. Ordföranden i valberedningen har utslagsröst vid lika
röstetal.

Den nu sittande valberedningen ska entledigas och ersättas av en ny
när sådan utsetts enligt ovan angivna principer. Aktieägare som vill
ingå i en aktieägargrupp inför denna process ska anmäla det till den
nya styrelsens ordförande utan dröjsmål.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av
aktieägarna/aktieägargrupperna som nominerat ledamöter i
valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största
aktieägarna/aktieägargrupperna, så ska ledamöter nominerade av dessa
aktieägare/aktieägargrupper ställa sina platser till förfogande och
den eller de aktieägare/aktieägargrupper som tillkommit bland de tre
till röstetalet största ska äga nominera sina representanter. Inga
förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte
särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i
röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två
månader före årsstämman.

Aktieägare/aktieägargrupp som nominerat representant till ledamot i
valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och nominera ny
representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den
aktieägare/aktieägargrupp som nominerade ledamoten äga rätt att
nominera en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning
ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen ska fullfölja de uppgifter som enligt Svensk kod för
bolagsstyrning ankommer på valberedningen, vilket per dagen för detta
förslag innebär att valberedningen ska arbeta fram förslag i
nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut: (a) förslag
till styrelse, (b) förslag till revisor, (c) förslag till
styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning
mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning
för utskottsarbete, (e) förslag till arvode till revisorn, (f)
förslag till ordförande på årsstämman och i förekommande fall (g)
riktlinjer för tillsättande av valberedning. Valberedningen ska lämna
sina förslag till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie
årsstämma.

Valberedningsinstruktionen gäller till dess årsstämman i Veteranpoolen
AB beslutar om att anta en ny valberedningsinstruktion.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt i huvudsak
följande.

Bolagsstämma ska även kunna hållas i Göteborg. Bolagsordningens § 2.
(Säte), föreslås därför få följande nya lydelse:

Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsbacka kommun, Hallands län.
Bolagsstämma ska hållas i Kungsbacka, Stockholm eller Göteborg.

Med anledning av kommande ändringar om avstämningsdag för bolagsstämma

Författare AktieTorget News