Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

VibroSense: VibroSense Dynamics AB: Delårsrapport 3, 2019-07-01 - 2020-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "VibroSense" avses VibroSense Dynamics AB (publ)
med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten
avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolaget tillämpar
brutet räkenskapsår.

Nio månader (2019-07-01 till 2020-03-31)

· Totala rörelseintäkter uppgick till 1 080 266 (219 843) SEK och
består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och
handinstrument.

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 003 732 (-4
290 347) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,52 (-0,44) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 90,6 (76,7) %.
Tredje kvartalet (2020-01-01 till 2020-03-31)

· Totala rörelseintäkter uppgick till 560 661 (87 210) SEK och
består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och
handinstrument.

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 594 051 (-1
778 234) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 (-0,18) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 90,6 (76,7) %.
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för tredje kvartalet
2019/20: 12 302 009 (9 712 113) aktier. Totalt antal aktier i
VibroSense per den 31 mars 2020: 12 302 009 (9 712 113).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under verksamhetens tredje kvartal (2020-01-01
till 2020-03-31)

· Den 21 januari 2020 meddelar bolaget att i enlighet med vad som
kommunicerades i Pressmeddelande från VibroSense den 2019-09-19, har
Hans Wallin tillträtt befattningen som VD i bolaget per den 1 januari
2020.

· Den 6 februari 2020 kommunicerar VibroSense att produkten
VibroSense Meter® II ingår i de nya riktlinjerna för hälskontroller
av vibrationsexponerade arbetstagare, som en rekommenderad metod.
Dessa riktlinjer för medicinsk kontroll av vibrationsexponerad
personal (AFS 2019:12) följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS
2019:3) och riktar sig i första hand till företagshälsovård.

· Den 11 februari 2020 meddelar VibroSense att Institutet för
Arbets- och Miljömedicin på Lübecks universitetssjukhus (LIOH, Lübeck
Institute of Occupational Health) har valt att utnyttja sin möjlighet
att köpa VibroSense Meter II efter avslutad Pilotstudie. Den
genomförda studien syftade till att undersöka temporära försämringar
av känseln i händer som en följd av kortvarig exponering av
vibrationer. Målsättningen är nu att man ska göra en större studie
med hjälp av VibroSense Meter II för att undersöka om man kan använda
instrumentet som ett hjälpmedel för att förebygga och förhindra
nervskador orsakade av vibrerande verktyg.

· Den 14 februari 2020 redovisar VibroSense sitt bokslut för årets
andra kvartal och meddelar samtidigt att för tredje kvartalet i rad
har periodens försäljning och intäkter varit högre jämfört med
motsvarande period föregående år.

· Den 10 mars 2020 meddelar bolaget i ett pressmeddelande att
VibroSense Dynamics (VibroSense) pågående lansering av VibroSense
Meter®II systemet, har fått ett mycket positivt mottagande från
marknaden. Sedan maj månad 2019 har totalt 23 enheter levererats till
bolagets två av företagets totalt tre affärsområden, HAVS och
Onkologi. För att täcka kommande behov planeras en ny
produktionsserie under våren 2020 hos en legotillverkare som är
specialiserad på volymproduktion av medicintekniska produkter.

· Den 23 mars 2020 kommunicerar VibroSense Dynamics AB (VibroSense)
att man adderar en ny applikation i sin produkt VibroSense Meter® II,
som ger stöd för screening av diabetesfötter. Den nya applikationen
är ett resultat av 5 års kliniska studier omfattande vuxna personer
med diabetes typ 1 och beräknas vara tillgänglig för kommersiell
lansering under hösten 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 17 april 2020 meddelar VibroSense Dynamics AB (VibroSense)att
man har fått ett "intention to grant" från Svenska patentverket samt
ett positivt utlåtande från en internationell PCT-ansökan. Patentet
omfattar en viktig del i VibroSenses mätteknologi för att mäta
hudtemperaturen kontinuerligt vid en undersökning med VibroSense
Meter® II.

· Den 4 maj 2020 meddelar VibroSense Dynamics AB (publ) att man
samma morgon hållit extra bolagsstämma i Malmö. Stämman beslutade att
bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med styrelsens
förslag.

· Den 11 maj 2020 meddelar VibroSense Dynamics AB (publ) att man
genomför en riktad emission av units bestående av aktier serie B
("B-aktier") och teckningsoptioner av serie 2020/2021
("Tecknings-optioner") till ett konsortium av investerare. Emissionen
tillför bolaget 7 MSEK plus ytterligare ca 7 MSEK vid inlösen av
vidhängande teckningsoptioner.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vibrosense/r/vibrosense-dynamics-ab--delarsra...
https://mb.cision.com/Main/12123/3112852/1248406.pdf

Författare AktieTorget News