Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

VibroSense: VibroSense Dynamics: Beslut vid extra bolagsstämma den 4 maj 2020

VibroSense Dynamics AB (publ) höll idag, den 4 maj 2020, extra
bolagsstämma i Malmö. Bolagsstämman valde Axel Sjöblad till
stämmoordförande. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta
beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
i enlighet med styrelsens förslag. Nedan följer en sammanfattning av
de viktigaste villkoren för beslutet.

Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset,
utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare
bolagsstämman om det bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl
vidta några särskilda åtgärder i samband med genomförandet av
stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till
nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner
eller konvertibler. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut,
eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner,
tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av
bemyndigandet ska vara begränsat till 25 procent av vid tidpunkten
för kallelsen till den extra bolagsstämman utestående antal aktier.

Emission ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt. Nyemission beslutad med stöd av
bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om
styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital
och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller
förvärv av andra företag eller verksamheter.

Detta bemyndigande ersätter det bemyndigande som årsstämman lämnade
den 9 oktober 2019.

Kontakt

Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska
produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och
fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna
vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är
diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och
forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument
vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken
på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan
sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller
fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vibrosense/r/vibrosense-dynamics--beslut-vid-...
https://mb.cision.com/Main/12123/3103144/1241113.pdf

Författare AktieTorget News