Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

VibroSense: VibroSense Dynamics genomför en riktad emission om 7 MSEK

VibroSense Dynamics AB (publ) ("VibroSense" eller "Bolaget") har idag
beslutat att av strategiska skäl genomföra en riktad emission av
units bestående av aktier av serie B ("B-aktier") och
teckningsoptioner av serie 2020/2021 ("Tecknings-optioner") om totalt
7 MSEK till ett konsortium av investerare ("Investerarna").

Styrelsens beslut att emittera units bestående av B-aktier och
Teckningsoptioner har fattats med stöd av bemyndigandet från den
extra bolagsstämman som hölls den 4 maj 2020.

Teckningskursen per B-aktie motsvarar en rabatt om 30 procent jämfört
med den volymvägda genomsnittskursen för B-aktien under en period om
20 handelsdagar till och med den 8 maj 2020, vilket var den sista
handelsdagen före styrelsens beslut om Nyemissionen. Styrelsen har
bedömt att teckningskursen och övriga villkor för Nyemissionen är
marknadsmässiga, särskilt mot bakgrund av nu rådande marknadsläge.

Syftet med Nyemissionen och anledningen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett kostnadseffektivt sätt
tillföra Bolaget kapital och säkerställa stabilitet och kontinui-tet
i det fortsatta arbetet att expandera verksamheten både i Sverige och
internationellt. Avvikelsen från företrädesrätten medför även att
Bolaget breddar sin ägarbas med ett flertal nya investerare.
Styrelsen anser detta vara positivt och viktigt för ett bredare
ägarengagemang i Bolaget.

· Emissionslikviden ska användas till ökade försäljningsinsatser
samt lansering av produkten VibroSense Meter® II på marknader utanför
Sverige. Detta enligt vad Bolaget tidigare har redogjort för. De
affärsområden vi i nuläget inriktar oss på (Diabetes, Cancer och
HAVS) är samtliga kliniska indikationsområden som samhällen runt om i
världen även fortsättningsvis kommer att prioritera. Vi är väldigt
positiva till att få ytterligare starka investerare som ägare i
Bolaget i tillägg till befintliga aktieägare som vi värderar högt.
Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att vara fortsatt offensiva
avseende de planer på expansion som vi tidigare har kommunicerat till
marknaden, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

Se bilagd PDF för fullständigt pressmeddelande.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare, Aqurat
Fondkommission AB agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå
AB är legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,

Tel: +46 40 88 026

E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj
2020 kl. 09.10

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska
produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och
fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna
vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är
diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och
forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument
vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken
på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan
sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller
fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vibrosense/r/vibrosense-dynamics-genomfor-en-...
https://mb.cision.com/Main/12123/3108498/1245412.pdf

Författare AktieTorget News