Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-17

Vicore Pharma Holding AB: Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org.nr 556680-3804, med
säte i Mölndal, kallas till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl.
16.00 på Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 14 maj 2020,

· dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 14 maj 2020.
Anmälan ska ske skriftligen via e-post till
nina.carlen@vicorepharma.com eller per post till Vicore Pharma
Holding AB (publ), att. Nina Carlén, Kronhusgatan 11, 411 05
Göteborg. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella
biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud
uppges. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas
och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information
om behandling av personuppgifter.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara
äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin
lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för
fullmakt finns att hämta på bolagets webbplats, www.vicorepharma.com,
och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och uppger
sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid stämman
låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan
vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB
torsdagen den 14 maj 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid
före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Vicore uppmanar aktieägarna att använda denna
möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar
personligen vid stämman och därmed bidra till att minska
smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret
finns tillgängligt på www.vicorepharma.com. En aktieägare som utövar
sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig
till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Vicore tillhanda senast torsdagen
den 14 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress
som anges under "Rätt att delta vid årsstämman" ovan. Ifyllt formulär
får även inges elektroniskt och ska då skickas till
nina.carlen@vicorepharma.com. Om aktieägaren är en juridisk person
ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas
formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom
ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda
instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av
coronaviruset (covid-19) har Vicore vidtagit vissa
försiktighetsåtgärder inför årsstämman den 20 maj 2020. Åtgärderna
vidtas för att minska risken för smittspridning.

· Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att
förhandsrösta, se ovan, samt möjligheten att delta genom ombud.
Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber,
andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i
kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett
riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja
sig av sådan möjlighet. Förhandsröstnings- och fullmaktsformulär
finns att hämta på www.vicorepharma.com.

· Externa gäster bjuds inte in.
· Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter årsstämman.
· Endast ett kortare anförande av VD kommer att genomföras på
stämman.

· Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att
inskränka aktieägarnas rättigheter.

· Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och
rekommendationer.

Den fortsatta spridningen av coronaviruset (covid-19) och dess
effekter är alltjämt svår att med säkerhet bedöma och Vicore följer
utvecklingen noggrant. Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande
bolagsstämman behöver vidtas kommer information om detta att
publiceras på bolagets hemsida, www.vicorepharma.com.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 50 418 239
utestående aktier vilka berättigar till en röst per aktie vid
stämman. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna
aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen, och

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter

11.1 Jacob Gunterberg (omval)

11.2 Maarten Kraan (omval)

11.3 Sara Malcus (omval)

11.4 Hans Schikan (omval)

11.5 Peter Ström (omval)

11.6 Heidi Hunter (nyval)

11.7 Michael Wolff Jensen (nyval)

12. Val av styrelseordförande

Michael Wolff Jensen (nyval)

13. Val av revisor, och i förekommande fall, revisorssuppleanter
14. Beslut om principer för utseende av valberedning
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
och styrelseledamöter

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
17. Beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt
incitamentsprogram för de nya styrelseledamöterna

18. Beslut om ändring av bolagsordningen
19. Stämmans avslutande
Ärende 2, 9-13 - Valberedningens förslag till årsstämman 2020

Valberedningen för Vicore Pharma, som utgörs av Leif Darner
(styrelseordförande), Staffan Lindstrand (utsedd av HealthCap VII
L.P.), Göran Wessman (utsedd av Protem Wessman AB) och Evert Carlsson
(utsedd av Swedbank Robur), avger härmed följande förslag:

· att styrelsens ordförande Leif Darner, eller den som
valberedningen föreslår vid hans förhinder, ska utses till ordförande
vid årsstämman,

· att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter,
· att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor,
· att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens
ordförande och 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter, med 75
000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor
till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, med 50 000
kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till
envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet, samt med 50 000
kronor till ordföranden i vetenskapsutskottet och 25 000 kronor till
envar av övriga ledamöter i vetenskapsutskottet,

· att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
· att styrelseledamöterna Jacob Gunterberg, Maarten Kraan, Sara
Malcus, Hans Schikan och Peter Ström omväljs, samt att Heidi Hunter
och Michael Wolff Jensen väljs, till styrelseledamöter för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Leif Darner har avböjt omval;

· att Michael Wolff Jensen väljs till ny styrelseordförande, och
· att revisionsbolaget EY AB omväljs till revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, med önskemål om Andreas Mast som
huvudansvarig revisor, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation.

Information om de föreslagna nya ledamöterna

Michael Wolff Jensen

Michael Wolff Jensen (född 1971) har 20 års strategisk ledarerfarenhet
från Pharma/Biotech - som CFO, styrelseordförande, partner och som
Chief Legal Officer. Michael har varit huvudansvarig för fyra
börsintroduktioner; Genmab (Nasdaq Copenhagen och Neuer Markt
Frankfurt 2000), LifeCycle Pharma (Nasdaq Copenhagen 2006), Ascendis
Pharma (Nasdaq US 2015) och Xspray Pharma (Nasdaq First North
Stockholm 2017 och Nasdaq Stockholm 2020). Han har även ansvarat för
flertalet finansieringsrundor och sammanlagt tagit in över 20 mdr kr
i kapital. Vidare har Michael över 15 års erfarenhet av
styrelsearbete och som ordförande för båda privata som noterade
bolag. Michael innehar inga aktier i Vicore samt är oberoende i
förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större
aktieägare.

Heidi Hunter

Heidi Hunter (född 1958) har mer än 25 års erfarenhet från ledande
positioner inom läkemedelsutveckling och kommersialisering. Hon har
arbetat strategiskt och operationellt med allt ifrån klinisk och
kommersiell utveckling till lansering av läkemedel. Hon har
erfarenhet från ledande positioner inom alliance management,
riskmitigering vid investeringar, global klinisk och kommersiellt
ledaskap, produktlanseringar, utveckling av affärsstrategier,
produktlanseringar och hållbarhetsfrågor. Heidi har en unik,
mångkulturell och global erfarenhet att engagera människor från olika
kulturer att arbeta mot samma vision och mål. Heidi innehar inga
aktier i Vicore samt är oberoende i förhållande till såväl Bolaget
och dess ledning som till större aktieägare.

Information om styrelseledamöterna som föreslagits för omval finns
tillgänglig på bolagets webbplats www.vicorepharma.com, samt i
bolagets årsredovisning.

Ärende 8b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelnin...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.