Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-20

Vicore Pharma Holding AB: Vicore offentliggör valberedningen inför årsstämman 2023

Göteborg, 20 oktober, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har utsett valberedningen inför årsstämman 2023. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2022 har erbjudits att utse en ledamot till valberedningen vardera, i enlighet med beslutet som togs på årsstämman den 11 maj 2021.

Valberedningen utgörs sålunda av Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap VII L.P., Jan Särlvik, utsedd av Fjärde AP-fonden samt Ivo Staijen utsedd av HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd. Därutöver ingår styrelsens ordförande Jacob Gunterberg som sammankallande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2024.

Årsstämman för Vicore Pharma Holding AB (publ) kommer att äga rum den 11 maj 2023. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 10 mars 2023 via e-post till info@vicorepharma.comeller via brev till Vicore Pharma Holding AB (publ),  Kornhamnstorg 53, 111 27 Stockholm. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Gunterberg, styrelseordförande, tel: +46 70 975 10 15
E-mail: jacob.gunterberg@vicorepharma.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl. 09:00 CET.

Författare Cision