Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-20

Viking Line Abp: Konsekvenserna av COVID-19 försämrar Viking Lines resultat kraftigt

Viking Line Abp        HALVÅRSRAPPORT         20.08.2020, kl. 09.00

Konsekvenserna av COVID-19 försämrar Viking Lines resultat kraftigt

Januari-juni 2020 (jämfört med januari-juni 2019)

  • Omsättningen uppgick till 97,5 Meur (227,0 Meur).
  • Övriga rörelseintäkter var 16,1 Meur (0,2 Meur).
  • Rörelseresultatet uppgick till -27,4 Meur (-8,8 Meur).
  • Finansnettot blev -2,1 Meur (-2,2 Meur).
  • Resultat före skatter uppgick till -29,5 Meur (-11,0 Meur).
  • Resultatet efter skatter var -23,7 Meur (-8,7 Meur).
  • Förändrade framtidsutsikter: Konsekvenserna av COVID-19 har fortsatt försämrat koncernens resultat och finansiella ställning även över högsäsongen. Resultatet för det tredje kvartalet, som vanligtvis genererar största delen av årets resultat, kommer att vara avsevärt mycket sämre än tidigare år på grund av COVID-19 pandemin. Resultatutsikterna för verksamhetsåret 2020 har därför justerats. Resultatet för hela verksamhetsåret kommer att vara negativt. De tidigare publicerade resultatutsikterna var att Viking Line bedömer det som osannolikt att vi skulle uppnå ett positivt resultat för räkenskapsåret 2020.

Andra kvartalet 2020 (jämfört med andra kvartalet 2019)

  • Omsättningen uppgick till 22,6 Meur (131,1 Meur).
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,9 Meur (5,4 Meur).

Den pågående COVID-19 pandemin har allvarligt försämrat koncernens verksamhetsförutsättningar. Viking Line reagerade snabbt på krisen och anpassade verksamheten till den förändrade marknaden. Kostnader för löner och anställningsförmåner minskade under det andra kvartalet. En stor del av personalen i Finland har permitterats. I Sverige och Estland har de av staten subventionerade korttidspermitteringar utnyttjats. Även kostnader för varor och tjänster samt övriga rörelsekostnader minskade.
Under perioden 19 mars-18 juni har koncernen erhållit stöd från Försörjningsberedskaps-centralen för frakttrafik i försörjningsberedskapssyfte, för fyra av koncernens fartyg på linjerna Åbo - Långnäs - Stockholm, Mariehamn - Kapellskär och Helsingfors - Tallinn. De övriga tre fartygen har varit upplagda tidvis under perioden mars - juni. Även om frakttrafiken under andra kvartalet genererat kostnadstäckning för respektive fartyg avseende de rörliga kostnaderna och smärre delar av de fasta kostnaderna, genererar den inte ett positivt rörelseresultat för de trafikerande fartygen som erhållit stöd.

VD Jan Hanses kommenterar

Delårsresultatet har påverkats av oförutsedda omvärldsfaktorer i form av en världsomfattande pandemi. Samhällskonsekvenserna av COVID-19 pandemin framgick allt tydligare under andra kvartalet och har fortsatt att påverka individer, företag och marknader. Årets andra kvartal präglades helt och hållet av de reserestriktioner som infördes under mars månad och som stegvis avlyftes i mitten av maj. Av restriktionerna återstod vid kvartalets utgång, mitt i högsäsong, restriktionerna avseende resande mellan Finland och Sverige. Då restriktionerna stegvis avvecklades för att i slutet av juni bara omfatta trafiken till Sverige, återinsattes bolagets samtliga fartyg i trafik, dock så att fartygen som normalt trafikerar mellan Helsingfors och Stockholm, insattes på delvis nyskapade rutter. Vi har trots verksamhetsbegränsningarna upprätthållit en obruten passagerar- och frakttrafik mellan våra länder och därmed säkerställt ett trafikmönster som fortgått i mer än ett halvt sekel och som kommer att fortsätta.

Under kvartal två inriktades våra åtgärder på att säkra bolagets likviditet genom att anpassa kostnaderna samt på olika finansieringsarrangemang med våra kreditgivare. Personalen har burit en tung börda genom permitteringar som vidtagits i koncernens samtliga verksamhetsländer. Permitteringarna har genomförts såväl i form av deltidspermitteringar samt till en stor del som heltidspermitteringar. Personalens engagemang då arbetstillfällen har beretts har varit beundransvärd. Jag uppskattar mycket deras starka insatser under denna kärva tid.

Under perioden 19 mars-18 juni 2020 erhöll bolaget ersättning av Försörjningsberedskapscentralen i Finland för att frakttrafik upprätthölls mellan Finland och Sverige, Åland och Sverige samt Finland och Estland. Ersättningarna täckte de rörliga kostnaderna för trafiken och delar av de fasta kostnaderna, men minskades med intäkterna från frakttrafiken och bidraget från passagerartrafiken. Ersättningen var därmed effektiv och självreglerande. Vi erhöll även stöd från Ålands landskapsregering. Vår likviditet var vid utgången av det andra kvartalet tillfredsställande och har därefter ytterligare förstärkts något. Våra förhandlingar med våra finansiärer pågår och förväntas slutföras under det tredje kvartalet.

För att säkerställa trygga rutiner i en exceptionell tid och underbygga våra resenärers förtroende för vår trafik även under COVID-19 pandemin blev Viking Line som första rederi i världen verifierat av klassningssällskapet Det Norske Veritas Germanischer Lloyd. Verifieringen, som gäller för flottans samtliga sju fartyg samt verksamheten i sex terminaler, bekräftar vår förmåga att hantera och förebygga infektionsrisker inklusive COVID-19.

Smittskyddsåtgärderna har fungerat effektivt och våra mätningar visar att kunderna uppfattar dem som positiva. Dock återstår en tid då efterfrågan på våra marknader stegvis ska byggas upp. Viking Line och vår personal är beredda att bära det ansvar som krävs för att våra kunders tilltro skall återställas. Personalens engagemang är även i detta avseende oerhört förtroendeingivande.

Jag är glad över att vi snabbt reagerade på krisen och anpassade verksamheten till en förändrad marknadssituation. Trots vissa tecken på optimism är det fortsatt svårt att bedöma marknadsutvecklingen framöver. Vi ämnar fortsättningsvis att fokusera på det vi kan påverka i denna utmanande tid: sälja reseupplevelser och frakttjänster, betjäna våra kunder, säkerställa våra medarbetares hälsa, bedriva vår verksamhet så effektivt som möjligt, betrygga vår finansiella uthållighet och driva vårt nybygge framåt.

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning minskade med 57,0 % till 97,5 Meur under perioden 1 januari - 30 juni 2020 (227,0 Meur 1 januari - 30 juni 2019). Rörelseresultatet uppgick till -27,4 Meur (-8,8 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna minskade med 62,3 % till 76,0 Meur (201,7 Meur), medan fraktintäkterna var 20,7 Meur (24,0 Meur). Försäljningsbidraget var 73,5 Meur (165,8 Meur). Driftskostnaderna minskade med 35,4 % till 104,9 Meur (162,3 Meur).

Under det andra kvartalet 1 april-30 juni uppgick koncernens omsättning till 22,6 Meur (131,1 Meur 1 april-30 juni 2019). Rörelseresultatet uppgick till -5,9 Meur (5,4 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna minskade under det andra kvartalet med 89,2 % till 12,8 Meur (118,8 Meur), medan fraktintäkterna var 9,4 Meur (11,7 Meur). Försäljnings-bidraget var 18,6 Meur (95,6 Meur). Driftskostnaderna minskade med 60,4 % till 33,4 Meur (84,2 Meur).

Trafik och marknad

Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2019, dock så att fartygen som normalt trafikerar mellan Helsingfors och Stockholm insattes på delvis nyskapade rutter med begränsade turlistor. Under det andra kvartalet har flera av fartygen varit helt eller delvis upplagda på grund av COVID-19 pandemin. På grund av myndighetsbeslut bedrevs i huvudsak endast frakttrafik under perioden 19 mars-18 juni. Passagerartrafiken har haft begränsad kapacitet efter att den återupptogs.

Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 998 483 (2 772 427). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om 27,0 % (31,4 %).

Viking Lines fraktvolymer uppgick till 62 409 fraktenheter (69 030). Viking Lines fraktmarknadsandel var 17,1 % (19,0 %). Marknadsandelen för personbilar uppgick till 24,1 % (30,6 %).

Investeringar och finansiering

Koncernens investeringar uppgick till 9,3 Meur (27,0 Meur), varav 3,9 Meur (22,2 Meur) huvudsakligen avser förskottsbetalning för fartyg under byggnad. Koncernens totala investeringar utgör 9,5 % av omsättningen (11,9 %).

Byggandet av vårt nya fartyg Viking Glory framskrider i Kina. Fartyget beräknas levereras under andra halvan av 2021.

Den 30 juni 2020 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 88,3 Meur (111,8 Meur). Soliditeten var 49,3 % jämfört med 46,3 % föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av juni till 30,7 Meur (51,3 Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 10,4 Meur per 30 juni 2020 (15,1 Meur), varav 5,0 Meur erhölls under det andra kvartalet. Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till -20,2 Meur (9,4 Meur).

Nettokassaflödet från investeringar var -8,8 Meur (-25,0 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till -3,0 Meur (5,1 Meur).

Viking Line har en stark balansräkning och soliditet, dock måste koncernens likviditet förstärkas under rådande omständigheter. För att stärka likviditeten och säkerställa koncernens framtid om COVID-19 pandemin blir långvarig har Viking Line fortsatt förhandla om tilläggsfinansiering. Avsikten är att utnyttja de statsgarantier som upptagits i tilläggsbudgeten som godkänts av riksdagen och som ställts till rederinäringens förfogande i den finska regeringens andra tilläggsbudget för år 2020. Likviditeten kan även förstärkas med tillskott från aktieägare eller genom försäljning av tillgångar.

Viking Line Abp har den 14 juli 2020 överenskommit med Finnvera Abp och Finlands Exportkredit Ab om amorteringsanstånd för amorteringar under perioden 1.7 2020 - 1.2.2021 uppgående till sammanlagt 14,9 Meur. Amorteringarna förfaller till betalning senast den 10 januari 2025 dvs. samtidigt med den sista amorteringen. De senarelagda amorteringarna kan förhandsbetalas och lånets ränta och maturitet har bibehållits oförändrade. Dividendutdelning under lånets maturitet förutsätter att de amorteringar för vilka anstånd har beviljats betalas.

En del av koncernens låneavtal innefattar marknadsmässiga lånekovenanter. Villkoren i avtalen har uppfyllts under rapportperioden. Bolaget har förhandlat om tillämpningen av kovenantvillkoren med nuvarande finansiärer. Koncernen har beviljats tidsbegränsat undantag från de villkor som sannolikt kommer att brytas under det tredje kvartalet, för de lån som redan är lyfta.

Viking Line har ett bindande lånelöfte om 152, 0 Meur för finansiering om fartygsbeställning, där tidpunkten att lyfta lånet har förlängts. Förhandlingar pågår om tillämpning av de kovenantvillkor som sannolikt kommer att brytas under det tredje kvartalet. I det fall att fartygsbyggnadskontraktet skulle uppsägas har bolaget en bankgaranti som säkerhet för erlagda förskottsrater om 38,8 Meur jämte ränta.

Organisation och personal

Medelantalet anställda i koncernen var 1 802 (2 572), varav i moderbolaget 1 249 (1 943). Landpersonalens antal var 444 (592) och sjöpersonalens 1 358 (1 980).

Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 158 (238) personer anställda av ett bemanningsföretag.

Antalet anställda för 2020 är avsevärt lägre än 2019 då en stor del av personalen har varit permitterad under det andra kvartalet.

Riskfaktorer

COVID-19 pandemin har påverkat Viking Lines resultat och likviditet väsentligt under det första halvåret och den negativa effekten kommer att fortsätta under avsevärd tid.

Osäkerheten kring myndighetskrav och begränsningar i passagerartrafiken samt marknadens efterfrågan kommer att påverka Viking Lines verksamhet, resultat och finansiella ställning.

En förutsättning för verksamheten är att Viking Line lyckas stärka likviditeten genom till exempel banklån, nyemiss...

Författare Viking Line Abp

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.