Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

Viking Line Abp: Viking Lines halvårsrapport för perioden 1.1.2019 - 30.6.2019

Viking Line Abp                 HALVÅRSRAPPORT         20.8.2019, kl. 09.00

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI ? JUNI 2019

Koncernens omsättning uppgick till 227,0 Meur under perioden 1 januari ? 30
juni 2019 (225,7 Meur 1 januari ? 30 juni 2018). Rörelseresultatet uppgick
till -8,8 Meur (-13,5 Meur).

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på
såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare
negativt. Resultatet för kvartal tre har en avgörande betydelse för
årsresultatet. Den svenska kronans kursutveckling påverkar koncernens
resultat. Fastprisavtal för delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2019
motverkar risken för ökade bunkerkostnader. Som helhet bedöms att
rörelseresultatet för 2019 kommer att vara i nivå med eller bättre än
rörelseresultatet för 2018. Prognosen kan påverkas av ovan nämnda
osäkerhetsfaktorer.

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning uppgick till 227,0 Meur under perioden 1 januari ? 30
juni 2019 (225,7 Meur 1 januari ? 30 juni 2018). Rörelseresultatet uppgick
till -8,8 Meur (-13,5 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna uppgick till 201,7 Meur (201,7 Meur),
medan fraktintäkterna var 24,0 Meur (22,9 Meur). Försäljningsbidraget var
165,8 Meur (163,3 Meur).

Driftskostnaderna minskade med 1,5 % till 162,3 Meur (164,7 Meur).
Bunkerkostnaderna minskade med 2,5 % till 23,5 Meur (24,1 Meur). Den svaga
svenska kronan inverkar negativt på koncernens resultat.

Under det andra kvartalet 1 april ? 30 juni ökade koncernens omsättning och
rörelseresultatet uppgick till 5,4 Meur (0,0 Meur).
Rörelseresultatförbättringen är drivet av både en förbättrad
passagerarrelaterad verksamhet samt fraktverksamhet. Påsken inträffade 2019
under april månad medan i april 2018 var kapaciteten reducerad på grund av
en dockning av Gabriella.

Trafik och marknad

Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra
Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2018.

Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden
till 2 772 427 (2 844 433). Koncernen hade en total marknadsandel inom
trafikområdet om uppskattningsvis 31,4 % (31,6 %).

Viking Lines fraktvolymer uppgick till 69 030 fraktenheter (65 544). Viking
Lines fraktmarknadsandel var uppskattningsvis 19,0 % (17,9 %). Antalet
transporterade personbilar uppgick till 300 543 (295 246).

Investeringar och finansiering

Koncernens investeringar uppgick till 27,0 Meur (9,5 Meur), varav 22,2 Meur
(1,7 Meur) huvudsakligen avser förskottsbetalning för fartyg under byggnad.
Koncernens totala investeringar utgör 11,9 % av omsättningen (4,2 %).

Den 30 juni 2019 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till
111,8 Meur (115,3 Meur). Soliditeten var 46,3 % jämfört med 43,8 %
föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av juni till 51,3 Meur (56,7
Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 15,1
Meur per 30 juni 2019 (15,1 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde
uppgick till 9,4 Meur (9,7 Meur).
Nettokassaflödet från investeringar var -25,0 Meur (-7,1 Meur) och
nettokassaflödet från finansiering uppgick till 5,1 Meur (-13,9 Meur).

Rapportering och förändringar i redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS och är uppgjord som
ett sammandrag av bokslutet för perioden i enlighet med IAS 34.

 

IFRS 16 Leasing tillämpas från och med räkenskapsåret 2019. Koncernen har
tidigare redovisat samtliga leasingavtal som operationella. Från och med
den 1 januari 2019 redovisar koncernen en leasingskuld värderad till
nuvärdet av återstående leasingavgifter, diskonterade till leasingavtalets
implicita ränta eller koncernens marginella upplåningsränta på den första
tillämpningsdagen. Samtidigt redovisas en nyttjanderätt till ett belopp som
motsvarar leasingskulden. Jämförelsesiffrorna räknas inte om. Nedanstående
tabell illustrerar effekten av tillämpningen av IFRS 16 på koncernens
ingående balans.

    Effekt av  
KONCERNENS BALANSRÄKNING (MEUR) 31/12/2018 IFRS 16 01/01/2019
       
TILLGÅNGAR      
       
Långfristiga tillgångar 358.0 7.2 365.2
Kortfristiga tillgångar 109.2   109.2
       
TILLGÅNGAR TOTALT 467.2 7.2 474.4
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
       
Eget kapital 230.7   230.7
       
Långfristiga skulder 141.0 5.3 146.3
Kortfristiga skulder 95.5 1.9 97.4
       
Skulder totalt 236.5 7.2 243.7
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT 467.2 7.2 474.4
       

Tillämpningen av IFRS 16 innebär en större balansomslutning i koncernen och
en omfördelning av posterna i koncernens resultaträkning och
kassaflödesanalys. Även nyckeltalen påverkas. Inverkan på koncernens
resultat bedöms inte vara väsentlig. Under det första halvåret 2019 innebar
tillämpningen av IFRS 16 en resultateffekt om -0,04 Meur.

I koncernens noter till bokslutet 2018 finns en mer utförlig redogörelse av
tillämpningen av IFRS 16.

I övrigt är halvårsrapporten upprättad enligt samma redovisningsprinciper,
uppskattningar och värderingar som i det senaste
årsbokslutet. Halvårsrapporten är inte reviderad.

Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser på +/- 0,1
MEUR uppstå.

Organisation och personal

Medelantalet anställda i koncernen var 2 572 (2 603), varav i moderbolaget
1 943 (1 951). Landpersonalens antal var 592 (630) och sjöpersonalens 1 980
(1 973).

Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 238
(238) personer anställda av ett bemanningsföretag.

Riskfaktorer

Sedan bokslutet publicerades har inga förändringar skett som påverkar
bedömningen av riskerna i affärsverksamheten på kort sikt.

Utsikter för hela verksamhetsåret 2019

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på
såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare
negativt. Resultatet för kvartal tre har en avgörande betydelse för
årsresultatet. Den svenska kronans kursutveckling påverkar koncernens
resultat. Fastprisavtal för delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2019
motverkar risken för ökade bunkerkostnader. Som helhet bedöms att
rörelseresultatet för 2019 kommer att vara i nivå med eller bättre än
rörelseresultatet för 2018. Prognosen kan påverkas av ovan nämnda
osäkerhetsfaktorer.

Koncernens resultaträkning          
  2019 2018 2019 2018 2018
MEUR 1.4?30.6 1.4?30.6 1.1?30.6 1.1?30.6 1.1?31.12
           
OMSÄTTNING 131,1 125,5 227,0 225,7 497,8
           
Övriga rörelseintäkter 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3
           
Kostnader          
Varor och tjänster 35,5 34,5 61,2 62,5 135,8
Kostnader för löner och anställningsförmåner 30,7 30,2 58,9 58,7
117,3
Avskrivningar och nedskrivningar 6,1 6,3 12,4 12,3 23,8
Övriga rörelsekostnader 53,5 54,5 103,4 106,0 211,8
  125,7 125,6 235,9 239,5 488,8
           
RÖRELSERESULTAT 5,4 0,0 -8,8 -13,5 9,3
           
Finansiella intäkter 0,4 2,3 0,4 2,3 2,4
Finansiella kostnader -1,4 -1,4 -2,7 -4,0 -5,2
           
RESULTAT FÖRE SKATTER 4,4 0,9 -11,0 -15,2 6,5
           
Inkomstskatter -0,8 0,2 2,3 3,4 -1,0
           
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 3,6 1,1 -8,7 -11,8 5,5
           
           
Resultat hänförligt till:          
Moderbolagets ägare 3,6 1,1 -8,7 -11,8 5,5
           
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro 0,33 0,11 -0,81
-1,09 0,51
           
Koncernens rapport över totalresultat      
  2019 2018 2019 2018 2018
MEUR 1.4?30.6 1.4?30.6 1.1?30.6 1.1?30.6 1.1?31.12
           
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 3,6 1,1 -8,7 -11,8 5,5
           
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen          
Omräkningsdifferenser -0,3 -0,3 -0,6 -1,1 -0,8
           
Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen          
Förändring av verkligt värde för finansiella tillgångar           
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat - 0,0 - 0,0
4,1
           
Övrigt totalresultat -0,3 -0,3 -0,6 -1,1 3,3
           
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT 3,3 0,8 -9,3 -12,9 8,8
           
Totalresultat hänförligt till:          
Moderbolagets ägare 3,3 0,8 -9,3 -12,9 8,8
           
Koncernens balansräkning          
           
MEUR 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018    
           
TILLGÅNGAR          
           
Långfristiga tillgångar          
Immateriella tillgångar 3,3 3,0 3,2    
Markområden 0,6 0,6 0,6    
Byggnader och konstruktioner 7,5 8,0 7,7    
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter 2,3 2,7 2,5    
Fartyg 274,2 287,9 281,2    
Maskiner och inventarier 4,4 5,1 4,9    
Nyttjanderätter 6,2 - -    
Förskottsbetalningar 46,6 23,3 25,9    
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde          
via övrigt totalresultat 32,0 27,9 32,0    
Långfristiga tillgångar totalt 377,1 358,3 358,0    
           
Kortfristiga tillgångar          
Varulager 18,0 17,9 16,3    
Inkomstskattefordringar 2,6 3,6 0,4    
Kundfordringar och övriga fordringar 43,8 40,3 30,7    
Likvida medel 51,3 56,7 61,8    
Kortfristiga tillgångar totalt 115,7 118,5 109,2    
           
TILLGÅNGAR TOTALT 492,8 476,8 467,2    
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
           
Eget kapital          
Aktiekapital 1,8 1,8 1,8    
Fonder 5,8 1,7 5,8    
Omräkningsdifferenser -2,6 -2,5 -2,3    
Balanserade vinstmedel 214,3 208,0 225,3    
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 219,2 209,0 230,7  
 
           
Eget kapital totalt 219,2 209,0 230,7    
           
Långfristiga skulder          
Uppskjutna skatteskulder 37,4 37,0 37,5    
Räntebärande skulder 111,8 115,3 103,5    
Leasingskulder 4,4 - -    
Långfristiga skulder totalt 153,6 152,3 141,0    
           
Kortfristiga skulder        ...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.