Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-11

Viktiga besked i närtid

Detta är en betald analys på uppdrag av Kopy Goldfields utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Kopy Goldfields väntar inom kort viktiga besked rörande den vidare utvecklingen av guldfyndigheten Krasny. Vi bedömer att aktien är lågt värderad men ytterligare finansiering krävs för att realisera värden i projekten.

Kopy Goldfields går en spännande tid till mötes då resultat från prospektering och lönsamhetsstudier för huvud­projektet Krasny väntas inom kort. Dessa bedömningar ska ligga till grund för ett beslut om guld­brytning. Det ger ett nyhets­flöde som kan påverka bolagets värdering i väsentlig grad. Även om vi anser att Krasny-projektet är något svårbedömt innan denna infor­mation har presenterats är både bolaget och den ryske partnern GV Gold optimistiska. Ytter­ligare prospektering kan motivera en ut­vid­gning av projektet i fram­tiden.  

Guldproduktion i Ryssland är konkur­renskraftig givet den svaga rubeln. Det stärker förutsätt­ningarna även för Kopy Goldfields. Vidare är bolaget verk­samt i en historiskt guldrik region, det så kallade Lena Goldfields, i närheten av en av världens största outvecklade guld­fyndigheter (Sukhoi Log). Det ger intressanta möj­lig­heter i fram­tida prospekt­ering. Bolaget har licenser för ett större område (Norra territoriet) som kan addera bety­dande värden på sikt. Verk­samhet i Ryssland kan reflex­mässigt uppfattas som riskabel. Guld­produktion i landet har dock hittills varit befriad från problem, även vad gäller utländska intres­senter. Av värd­er­ingen av produ­cerande guld­­­­bolag verk­samma i Ryssland att döma ser aktie­marknaden den politiska risken som hanterbar. Kopy Goldfields har också en stark rysk partner i Krasny i GV Gold, Ryss­lands åttonde störste guld­producent.

Vi bedömer att Kopy Goldfields är lågt värderat i förhållande till jämförbara bolag. Dock krävs en större finansiering för att fullt ut realisera de bedömda värdena i bolagets gruvutveck­lingsprojekt. Med vår värderings­modell beräk­nar vi ett motiverat värde på 1,76 kronor per aktie, justerat för anta­gen utspäd­ning. Vi inleder bevak­ning av Kopy Goldfields med rekom­mendationen Öka.

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities